Rivium

CDA Verkiezingsprogramma 2022-2026: Binnenkort worden belangrijke besluiten genomen over de mogelijkheden van uitbreiding van de Algeraweg en de AvR. Momenteel wordt nog bekeken wat technisch kan, hoe effectief eventuele maatregelen zijn, wat de gevolgen zijn voor de geluidshinder en wat betaalbaar is. De verkeersproblemen worden groter als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij de concrete bouwplannen van het Rivium ook naar de verkeerseffecten te kijken. Als deze extra congestie opleveren, dan zijn extra maatregelen en alternatieven nodig om de verkeersdrukte te verminderen en de ontsluiting van de wijken Fascinatio, Capelle West en ’s-Gravenland te verbeteren. Binnenkort worden belangrijke besluiten genomen over de mogelijkheden van uitbreiding van de Algeraweg en de AvR. Momenteel wordt nog bekeken wat technisch kan, hoe effectief eventuele maatregelen zijn, wat de gevolgen zijn voor de geluidshinder en wat betaalbaar is.De verkeersproblemen worden groter als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij de concrete bouwplannen van het Rivium ook naar de verkeerseffecten te kijken. Als deze extra congestie opleveren, dan zijn extra maatregelen en alternatieven nodig om de verkeersdrukte te verminderen en de ontsluiting van de wijken Fascinatio, Capelle West en ’s-Gravenland te verbeteren.

Veel verkeerspunten hebben een regionaal karakter, maar interwijkse verbindingen (lokale bereikbaarheid) mogen niet uit het oog verloren worden. Goede bereikbaarheid is voor verschillende doelgroepen in onze stad belangrijk. De bereikbaarheid mag dan ook veel beter tussen de acht Capelse wijken.

Het CDA is geen voorstander van (nog) meer hoogbouw; de huidige hoogbouw in het Rivium is meer dan voldoende.In verband met de vergrijzing is de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren nodig. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt. Initiatieven voor kleinschalige collectieve woonvoorzieningen voor senioren moeten ondersteund worden.

MER RIVIUM. Voordat de MER Rivium kan worden gestart moet hiervoor een aanpak worden opgesteld. Deze aanpak heet ook wel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept NRD heeft van 14 januari t/m 24 februari ter inzage gelegen en is op 29 april 2021 definitief vastgesteld. Alle ontvangen inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording die ook online beschikbaar is. Stand van zaken januari 2022 MER Rivium is nog niet voorgelelgd aan de gemeenteraad

 

Standpunt CDA: Rivium 2.0 Raadsvergadering 28-29 september 2020. De voorbereiding van het Rivium heeft veel tijd, energie en aandacht gevraagd. Dat is niet zo gek, want het gaat om een project met grote vraagstukken zoals Wonen, Mobiliteit en Ondernemen. De complexiteit van deze vraagstukken gaat gepaard met vele vragen: Zoals: worden er woningen gebouwd voor de mensen die nu in de rij staan, wordt het gebied weer levendig; willen mensen hier komen werken en wonen en blijft het gebied en de omliggende wijken goed bereikbaar? Met als slotvraag: kunnen wij deze verantwoordelijkheid dragen? 

De kansen om van dit gebied iets moois te maken die zijn er! Wij zijn als CDA ook blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Dit vinden wij niet alleen nu, maar ook al tijdens de verkiezingen van 2018. Zo is te lezen in ons verkiezingsprogramma: dat wij positief zijn over de plannen tot het bouwen van huizen, hotels en studentenwoningen in het Rivium. Om vestiging van de bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken moet de gemeente kaders gaan stellen. Zo kunnen we Capelle aan den IJssel zo goed mogelijk op de kaart en in de markt zetten. Onze slogan in het verkiezingsprogramma was Capelle Kansenstad! Naast wonen en bedrijvigheid moet de nadruk liggen op de zeer goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte en goede, efficiënte ondersteuning vanuit de gemeente voor jonge ondernemers en start-ups. 

Naast kansen zijn er ook zorgen. Voor het CDA liggen deze zorgen vooral bij de vraagstukken van mobiliteit, participatie, duurzaamheid en de positie van de raad. Daarom zullen wij in ieder geval de voorgestelde moties en amendementen van de SGP steunen. Deze steun kan vooral gezien worden als randvoorwaarden die nodig zijn om het gebiedspaspoort vast te stellen:

  1. Op grip te houden op de ontwikkeling van het Rivium zijn wij blij met de gefaseerde besluitvorming. Hierdoor kunnen we als raad tijdig bijsturen en monitoren. Consultatie is hierbij niet voldoende, daarom vaststelling bij iedere bouwenvelop. 
  2. de zorgen rondom mobiliteit zijn groot onder de wijken Fascinatio, Capelle West, ‘s-Gravenland en Kralingse Veer. Belangrijk is hierbij om gezamenlijk toe te werken naar randvoorwaarden waarbinnen de transformatie moet plaatsvinden. De onbedoelde negatieve gevolgen bij zoals de voorgestelde harde knip bij het Toepad, de mogelijke verkeerslicht bij de Schaardijk/IJsseldijk, de toename van de verkeersdrukte bij de Beethovenlaan en de AvR en de parkeerdrukte in Fascinatio en Kralingseveer vragen om intensieve participatie en zorgvuldige communicatie vanuit de gemeente richting de buren, de WOP’s en bedrijven.  De besluitvorming rondom de mogelijke knipvarianten. uit te stellen tot de resultaten van de proef bekend zijn en de WOP’s en de raad zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes. 
  3. Enkele projecten zijn medebepalend voor het succes van het Rivium, Daarom zullen wij de motie ondersteunen om vooraf de eerste bouwenvelop zekerheid te hebben dat deze projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
  4. De impact die de windmolen en de waterafvalzuivering met zich meebrengen vragen om zorgvuldige afstemming met de verschillende partijen voordat de bouwenvelop wordt vastgelegd. Naast steun voor de motie over de windmolen hebben we zelf de motie van de waterafvalzuivering  ingebracht. de raad te informeren overeen gedeelde toekomstvisie van de AWZI inclusief gewenste milieucontouren voor de toekomstige capaciteit en de ontwikkelingen op het Rivium. het Hoogheemraadschap zich zorgen maakt over de effecten van de AWZI op de woonwijk.  in de commissie SOB meerder keren aandacht is geweest voor de afvalzuivering, omdat de zorgen over de effecten op de nieuwe woonwijk groot zijn;  In de nota van beantwoording wordt aangegeven “Toekomstige uitbreiding van de capaciteit van de AWZI moet binnen de bestaande milieucontouren plaatsvinden”. Dit kan mogelijk een knelpunt vormen voor de geplande woningen’. En de naam van de motie zegt het al ‘ daar hangt een luchtje aan’, als je er langs fietst, is het luchtje goed te ruiken. 
  5. De motie van D66 over de financiën zullen wij ook steunen: Het is belangrijk de raad te informeren over de kosten en opbrengsten, structurele baten en lasten per bouwenvelop. 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 Rivium revitaliseren

Speciale aandacht behoeft het Rivium. Capelle aan den IJssel heeft van de grote steden in Nederland een van de hoogste leegstandpercentages voor wat betreft kantoorruimtes. Met name in het Rivium is sprake van een hoge leegstand. De huidige plannen tot het bouwen van huizen en hotels (en ook studentenwoningen) in het Rivium hebben onze steun, maar gezien de afhankelijkheid hierbij van de huidige eigenaren van de bedrijfspanden is het de vraag of dit gerealiseerd gaat worden en of dit afdoende is. Om vestiging van de bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken moet de gemeente kaders gaan stellen om vestiging van grote bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken.

Promotie en acquisitie zijn hierbij speerpunten in de komende jaren. Doel hierbij is het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Dit door Capelle aan den IJssel zo goed mogelijk op de kaart en in de markt te zetten.  Dit kan met het door het CDA ontwikkelde concept ‘Capelle kansenstad’. Nadruk moet liggen op de zeer goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte en goede, efficiënte ondersteuning vanuit de gemeente.   

Om de bedrijvigheid verder te stimuleren moet de gemeente gericht (jonge)ondernemers gaan faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan start ups, maar ook aan reeds bestaande bedrijven, die bewezen hebben een toegevoegde waarde te leveren aan de Capelse samenleving. De gemeente zet zich in om deze start ups en andere bedrijven te helpen door middel van huisvesting, begeleiding en advisering

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.