De wijk Oostgaarde is met ruim 14.000 inwoners één van de grootste wijken van Capelle met een gevarieerde bebouwing en een grote diversiteit aan bewoners. Oostgaarde is ruim opgezet met veel groen en waterpartijen. Kenmerkend voor de wijk zijn de grote lanen gevuld met bomen. De wijk grenst aan het Hitlandbos en de Hollandse IJssel. Daarnaast is het Schollebos op loop- en/of fietsafstand. De wijk heeft naast woonbuurten ook sportvelden, een bedrijventerrein (de Wormerhoek) waar inmiddels een kantorengebouw getransformeerd is naar woningen en een vrachtwagenparkeerplaats. 

Winkelcentrum De Terp: vervult een belangrijke rol voorzowel de wijk als voor gehele Capelle. Het winkelaanbod is de laatste jaren veranderd en meer gericht op de dagelijkse boodschappen.  De veiligheid rondom het winkelcentrum is aan het teruglopen dit blijft een punt van aandacht. Op De Terp vindt jaarlijks een door de bewoners van de wijk georganiseerde rommelmarkt plaats. 

Ontmoeting: In een relatief klein deel zijn veel voorzieningen bijelkaar voor ontmoeten. Buurtcentrum Trefhoek, Serre Beemsterhoek, Moluks Centrum Baronie en het huis van de wijk aan de Linie 5. In 2022 komt daar nog een huiskamer van de wijk in de Hoeken.  Welzijn Capelle is begonnen in IJsselzicht met het ondersteunen van bewoners om daar ook activiteiten te organiseren. 

Scholen:In Oostgaarde zijn basisscholen De Horizon, De Tweemaster, Kindcentrum Ontdekrijk en Pieter Bas gehuisvest. De scholen zijn goed verspreid over de wijk. De positionering van de scholen is prima geïntegreerd in de groen-blauwe structuur van de wijk. Vanwege een leerlingenstijging is er in de wijk Oostgaarde tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij basisscholen Pieter Bas en De Horizon Koggerwaard. Tegelijkertijd is er ruimteoverschot bij De Tweemaster en Ontdekrijk.een onderzoek naar de mogelijkheden van kleinschalige ontwikkelingen (groen en woningbouw) in de wijk Oostgaarde, met als doel zowel de onderwijshuisvesting als ook de wijk een impuls te geven. Dit onderzoek wordt in 2023 opgeleverd, (SHO Cie SLE 25-1-2022)

Sport: De Sporthal en dansstudio aan de Dakotaweg voorziet in een belangrijke behoefte van de wijk, maar ook voor geheel Capelle. In de gymzaal Beemsterhoek komt in 2022 sportschool Slingerland.

WOP: Elke wijk in Capelle heeft een wijk overlegplatform (WOP). Elke WOP heeft een zogenaamd ‘wijkleefbaarheidsbudget(!)’. Dit geld zet een WOP in om de wijk te verbeteren en de bewoners met elkaar te verbinden. Zo worden in veel wijken straat/buurtbarbecues gegeven en activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Vier keer per jaar organiseert de WOP een bijeenkomst over zaken die spelen in de wijk. Hierbij zijn ook o.a. de gemeente, wijkwethouder, politie en handhaving aanwezig voor vragen. Informatie over de WOP en de bijeenkomsten kunt u vinden via https://www.capelsewijken.nl/

(!) MaakCapelle: Via deze website kunnen bewoners een bijdrage aanvragen om activiteiten in de straat, buurt of wijk te organiseren. https://www.maakcapelle.nl/

Als CDA willen wij de taken van de WOP verder uitbreiden, zodat een WOP zich nog meer voor de wijk kan inzetten en zichtbaarder wordt voor iedere Capellenaar.

CDA Verkiezingsprogramma 2022-2026

Onze 5 thema’s uit het Verkiezingsprogramma 2022-2026 zijn Capelle breed en gelden voor alle wijken. Denk aan voorzieningen als winkels, de huisarts. Het openbaar vervoer, verkeer, groen(onderhoud) basisscholen, sport- en spelvoorzieningen, ontmoetingsplekken, schone en veilige hondenuitlaatplekken. Door het vele thuiswerken een forse toename van afvaldumping en ongedierte.

Wel zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten per buurt of wijk te benoemen. De lijst is niet uitputtend maar we benoemen er een aantal voor de 8 Capelse wijken specifiek. Zowel vanuit input vanuit de BuurtMonitor(*) als de input die wij meekrijgen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

(*)Buurtmonitor: Een instrument om te onderzoeken wat inwoners en bedrijven van hun wijk vinden is de 2-jaarlijkse enquêtes die de gemeente uitstuurt. Hoe hoger de respons hoe inzichtelijker aandachtspunten worden. Alle resultaten zijn terug te vinden in de Buurtmonitor Capelle https://capelle-ijssel.buurtmonitor.nl/

Aandachtspunten

Hoeken: Tussen 2014 -2018 is met de "Buurten met uitzicht" en later de invoering van de RotterdamWet ingezet om de leefbaarheid in de Hoeken te verbeteren. Havensteder heeft ingezet om de woningen en portieken te renoveren, echter dit is cosmetisch. Veel problemen zijn gerelateerd aan het gedrag van een deel van de bewoners. De buurten wordt door veel van haar bewoners als onveilig ervaren. Dit blijft een punt van aandacht om ook in te zetten op de leefbaarheid en de vraag of de RotterdamWet daadwerkelijk het instrument is wat bijdraagt aan de leefbaarheid. 

Winkelcentrom De Terp: De veiligheid rondom het winkelcentrum en de parkeergarage is aan het teruglopen dit blijft een punt van aandacht. Ook voor de Diepenbuurt is de leefbaarheid een punt van aandacht, en is opgenomen in de prestatieafspraken. Het CDA wil meer inzet op Handhaving.

Jongeren Op verschillende plekken  in de wijk (Hoeken, Eilandenbuurt) wordt overlast ervaren, terwijl anderzijds al sinds jaren nog steeds geen jongerenvoorziening en activiteitenaanbod is. Het CDA wil in iedere wijk een jongerenvoorziening

 

Uit de oude verkiezingsprogramma's jaren 2014-2018 en 2018-2022

Omdat problemen soms jaren spelen en (nog) niet zijn opgelost is het goed om terug te kijken.

In sommige buurten, zoals de Hoeken en de Diepen, zijn grote problemen op het gebied van de leefbaarheid door een toenemend aantal sociaal-economisch zwakke gezinnen. Met name in de hoekenbuurt doen zich steeds groter wordende problemen op het gebied van de leefbaarheid voor. Deze problemen worden o.a. veroorzaakt door het gedrag van een deel van de bewoners. De buurt wordt door veel van haar bewoners als onveilig ervaren.

De Terp is onlangs vernieuwd winkelcentrum en vervult een belangrijke rol in het winkelaanbod in deze buurt. Het winkelaanbod is de laatste jaren veranderd. Door de vestiging van een derde supermarkt is de leegstand tegengegaan, maar tegelijkertijd is het aantal speciaalzaken afgenomen. De veiligheid is de afgelopen jaren binnen het winkelcentrum verbeterd, maar blijft een punt van aandacht. Op De Terp vindt jaarlijks een door de bewoners van de wijk georganiseerde rommelmarkt plaats. De Terp is tevens de naam van het eindpunt van metrolijn C. De metroverbinding zorgt ervoor dat de centra van Capelle en Rotterdam makkelijk en snel bereikbaar zijn. Enerzijds leveren (hang)jongeren op verschillende plekken  in de wijk (Hoeken, Eilandenbuurt) overlast, terwijl anderzijds het aanbod van jongerenactiviteiten niet optimaal is. De Sporthal met sportschool aan de Dakotaweg voorziet in een belangrijke behoefte van de buurt, maar ook van geheel Capelle.

Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren van de wijk, zowel fysiek als sociaal. Het CDA wil deze lijn vasthouden. De rol van het wijkoverlegplatform Oostgaarde is op dit moment door gebrek aan vrijwilligers te klein.   Specifiek wil het CDA in Oostgaarde:

  • Het vestigingsbeleid voor de Hoeken aanpassen om te voorkomen dat het aantal probleemgezinnen verder toeneemt.
  • Integrale aanpak zwerfvuil, geluidsoverlast en vernielingen in de Hoeken met uitbreiding toezicht
  • Ondersteuning en uitbreiding van de rol van het wijkoverlegplatform Oostgaarde.
  • Streng aanpakken overlast jongeren.
  • Creëren voldoende kwalitatief goede plekken voor activiteiten van jongeren op momenten waarop daaraan behoefte is.
  • Onderhoud speelplaatsen in overleg met bewoners verbeteren
  • Handhaven groene karakter (tegen sloop bomen).

Heeft u vragen of wilt u het CDA iets meegeven, mail dan naar ons burgerraadslid Arjan Benard [email protected]  Of volg ons via twitter, facebook en Instagram @cdacapelle

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.