De wijk Oostgaarde is met ruim 14.000 inwoners één van de grootste wijken van Capelle met een gevarieerde bebouwing en een grote diversiteit aan bewoners. Oostgaarde is ruim opgezet met veel groen en waterpartijen. Kenmerkend voor de wijk zijn de grote lanen gevuld met bomen. De wijk grenst aan het Hitlandbos en de Hollandse IJssel. Daarnaast is het Schollebos op loop- en/of fietsafstand. De wijk heeft naast woonbuurten ook sportvelden, een bedrijventerrein (de Wormerhoek) en een vrachtwagenparkeerplaats. Oostgaarde kent een redelijke diversiteit aan buurten. In sommige buurten, zoals de Hoeken en de Diepen, zijn grote problemen op het gebied van de leefbaarheid door een toenemend aantal sociaal-economisch zwakke gezinnen. Met name in de hoekenbuurt doen zich steeds groter wordende problemen op het gebied van de leefbaarheid voor. Deze problemen worden o.a. veroorzaakt door het gedrag van een deel van de bewoners. De buurt wordt door veel van haar bewoners als onveilig ervaren.

De Terp is een onlangs vernieuwd winkelcentrum en vervult een belangrijke rol in het winkelaanbod in deze buurt. Het winkelaanbod is de laatste jaren veranderd. Door de vestiging van een derde supermarkt is de leegstand tegengegaan, maar tegelijkertijd is het aantal speciaalzaken afgenomen. De veiligheid is de afgelopen jaren binnen het winkelcentrum verbeterd, maar blijft een punt van aandacht. Op De Terp vindt jaarlijks een door de bewoners van de wijk georganiseerde rommelmarkt plaats. De Terp is tevens de naam van het eindpunt van metrolijn C. De metroverbinding zorgt ervoor dat de centra van Capelle en Rotterdam makkelijk en snel bereikbaar zijn. Enerzijds leveren (hang)jongeren op verschillende plekken  in de wijk (Hoeken, Eilandenbuurt) overlast, terwijl anderzijds het aanbod van jongerenactiviteiten niet optimaal is. De Sporthal met sportschool aan de Dakotaweg voorziet in een belangrijke behoefte van de buurt, maar ook van geheel Capelle.

Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren van de wijk, zowel fysiek als sociaal. Het CDA wil deze lijn vasthouden. De rol van het wijkoverlegplatform Oostgaarde is op dit moment door gebrek aan vrijwilligers te klein.   Specifiek wil het CDA in Oostgaarde:

  • Het vestigingsbeleid voor de Hoeken aanpassen om te voorkomen dat het aantal probleemgezinnen verder toeneemt.
  • Integrale aanpak zwerfvuil, geluidsoverlast en vernielingen in de Hoeken met uitbreiding toezicht
  • Ondersteuning en uitbreiding van de rol van het wijkoverlegplatform Oostgaarde.
  • Streng aanpakken overlast jongeren.
  • Creëren voldoende kwalitatief goede plekken voor activiteiten van jongeren op momenten waarop daaraan behoefte is.
  • Onderhoud speelplaatsen in overleg met bewoners verbeteren
  • Handhaven groene karakter (tegen sloop bomen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.