2021 De stelling van..........................

9 Capelse politieke partijen, 9 stellingen, in de raadscommunicatie laat de gemeente zien wat er te kiezen valt bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. Onderstaand de reactie van het CDA op de stellingen van de andere partijen. Pulicaties in het huis aan huis blad het Kontakt.

22-9-2021 De stelling van Leefbaar Capelle : “Preventief fouilleren invoeren om te voorkomen dat jongeren wapens bezitten en gebruiken”

CDA is voor de stelling: Het CDA staat positief tegenover preventief fouilleren. Maar het moet wel een onderdeel zijn van een brede aanpak om de veiligheid in Capelse risicogebieden te vergroten. Het preventief fouilleren door de politie mag bovendien alleen in aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een groot aantal wapenincidenten met bijvoorbeeld vuurwapens of messen.  Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken. 

06-10-2021 De stelling van de Capelse VVD: De gemeente moet naar haar eigen huishoudboekje kijken en niet de lasten verhogen.

CDA is voor de stelling: Het CDA wil dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat. Zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. Dat betekent verstandig en duurzaam investeren met de financiële middelen die voorhanden zijn. Rijksinkomsten zetten we in voor taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen door investeringen in andere landelijke doelstellingen met onvoldoende middelen vanuit het Rijk. Naast behoud van gratis parkeren willen wij niet dat de OZB wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. Verhoging zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te krijgen. 

13-10-2021 De stelling van D66: De gemeente moet voor meer kunstgrasvelden en kleedkamers zorgen, zodat Capelse voetballers elk weekend bij hun eigen club kunnen spelen

CDA is voor de stelling: Het CDA wil het sporten bij de jonge, volwassene en senioren doelgroepen zoveel mogelijk faciliteren. De conditie van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties is de basis. Wij vragen het College om actie te ondernemen en de situatie bij de voetbalverenigingen rondom kunstgras en kleedruimtes op te lossen. Voor de lange termijn verkennen wat er nodig is om de gebruikswaarde van deze accommodaties te verbeteren en te verduurzamen. Hierbij valt te denken aan het verbinden van sport met de (openbare) buitenruimte en het multifunctioneel inzetten van accommodaties. Wij zetten in op een veilig en toegankelijk sportklimaat, zodat iedereen kan sporten.  

27-10-2021 De stelling van de SGP: De gemeente moet starters en jonge gezinnen op de woningmarkt veel beter helpen

CDA is voor de stelling: Capelle behoort tot de top-5 van de dichtstbevolkte gemeenten. Het CDA heeft in 2019 met haar motie al opgeroepen om op bouwlocaties aantallen middenhuur te verhogen. Die maatregel bevordert doorstroming waarmee huizen in de goedkopere categorieën vrijkomen voor starters. Wat betreft de starterslening hebben recente maatregelen aangetoond dat deze prijsopdrijvend zijn, waarmee het effect van de maatregel verdampt. Een integrale oplossing voor het woningtekort, naast een starterslening, is versneld veel (betaalbare) woningen bouwen in het Rivium of leegstaande kantoorgebouwen, “het steen voor steen principe”  Met als onderdeel van de verkoopvoorwaarden, voorrang voor kopers met een sociaal en/of economische binding met Capelle.

03-11-2021 De stelling van de PvdA: De Capelse PvdA wil tenminste 30% èchte sociale woningbouw in Capelle.

CDA staat neutraal in deze stelling; Voor het CDA gelden bij dit onderwerp niet de streefcijfers, maar onze streefwaarden. Het debat moet volgens ons niet gaan om aantallen sociale woningen, maar om hoe er naar buurten met veel sociale woningbouw wordt gekeken. Dit college houdt ondanks gebrek aan resultaten vast aan de Rotterdamwet. Daarmee worden inwoners die zich inzetten voor hun buurt gestigmatiseerd en zijn deze woningen niet beschikbaar voor de grootste groep woningzoekenden. Het CDA kiest voor het bevorderen van sociale cohesie en gedeelde verantwoordelijkheid. Voor ons zijn niet de aantallen leidend, maar de kwaliteit van wonen, werken en (samen)leven in onze Capelse buurten en wijken. 

17-11-2021 De stelling van de SP: De burgemeester moet het manifest "ondermijnende criminaliteit" ondertekenen.

CDA is voor de stelling: Het tegengaan van alle ondermijnende criminele activiteiten vraagt om stevige maatregelen. Naast grote impact op slachtoffers en hun directe omgeving, ondermijnt dit het veiligheidsgevoel in onze samenleving. De burgemeester is al een voorvechter en zou veel  meer willen doen maar is gebonden aan regionale politie-inzet en beperkte financiële middelen. Want ook op o.a. verkeersoverlast, cameratoezicht, woning- en auto-inbraken, veilige schoolomgeving, voorlichting en preventie moeten we blijven inzetten. En voor het CDA geldt: geen coffeeshop in Capelle. Dus ja, we adviseren onze burgermeester om te tekenen ook met het oog op verschuiving naar nieuwe criminele activiteiten als internetoplichting en de impact hiervan.

24-11-2021 De eigen stelling van het CDA: De gemeente moet meer  investeren in de verkeersveiligheid rondom de scholen.

Uitleg CDA: Iedere werkdag is het rondom de haal- en brengtijden spitsuur bij de basisscholen. Veel autoverkeer en daar doorheen laverende lopende of fietsende ouders en kinderen. Wij willen het met de fiets brengen en halen - en zelfstandig fietsen - stimuleren. Daar maken wij geld voor vrij. Als gemeente gaan we ieder jaar met een aantal scholen, ouders, kinderen en omwonenden kijken naar de verkeersveiligheid. Wat kunnen we rondom de scholen verbeteren, hoe houden we dit samen veilig voor onze kinderen en de buurt en hoe kunnen we het fietsen bevorderen. In Capelle doen weinig basisscholen mee met het fietsexamen. Het streven van het CDA is dat iedere basisschool  meedoet  zodat meer kinderen met hun ouders op de fiets naar school willen gaan.

08-12-2021 De stelling van de ChristenUnie: Gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire per direct schuldenvrij met hulp van de gemeente.

CDA staat neutraal in deze stelling: De conclusies van de commissie Van Dam over de toeslagenaffaire waren glashelder en snoeihard. Het gaat om ouders die ten onrechte werden beschuldigd van fraude en diep in de schulden raakten. De impact op de gedupeerden is groot. Twee kernwaarden van het CDA zijn solidariteit en sociale gerechtigheid. Bovendien zijn wij van mening dat de overheid dienstbaar moet zijn. Wij vragen het College daarom, zo snel mogelijk, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het vervroegd kwijtschelden van de schulden van de Capelse gedupeerden. Op die manier kunnen deze gezinnen stap voor stap hun leven weer oppakken.

15-12-2021 De stelling van GroenLinks 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.