Algeracorridor

Verkiezingsprogramma 2022-2026

2.1 Verkeer, vervoer en mobiele bereikbaarheid: Capelle behoort tot de top 5 van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland. Voor de bereikbaarheid betekent dit dat onze wijken vaak worden geconfronteerd met files en vastlopend verkeer. Het is belangrijk dat inwoners van Capelle hun werk of school en winkels, het ziekenhuis, hun kerk en andere voorzieningen binnen en buiten Capelle gemakkelijk en snel kunnen bereiken. Ook voor de bedrijven in Capelle is het essentieel dat zij goed bereikbaar zijn voor klanten en werknemers. De zorgen rondom mobiliteit zijn groot onder de wijken Fascinatio, Capelle West, ‘s-Gravenland en Kralingse Veer. Belangrijk is hierbij om gezamenlijk toe te werken naar randvoorwaarden waarbinnen de transformatie moet plaatsvinden. De onbedoelde negatieve gevolgen bij zoals de voorgestelde harde knip bij het Toepad, de mogelijke verkeerslichten bij de Schaardijk/IJsseldijk, de toename van de verkeersdrukte bij de Beethovenlaan en de AvR en de parkeerdrukte in Fascinatio en Kralingseveer vragen om intensieve participatie en zorgvuldige communicatie vanuit de gemeente richting de buren, de WOP’s en bedrijven. Bij de keuze van een mogelijke zogenoemde knipvariant wachten we tot de resultaten van de proef bekend zijn. De WOP’s en de raad moeten zoveel mogelijk bij de keuzes betrokken worden.

Binnenkort worden belangrijke besluiten genomen over de mogelijkheden van uitbreiding van de Algeraweg en de AvR. Momenteel wordt nog bekeken wat technisch kan, hoe effectief eventuele maatregelen zijn, wat de gevolgen zijn voor de geluidshinder en wat betaalbaar is. De verkeersproblemen worden groter als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij de concrete bouwplannen van het Rivium ook naar de verkeerseffecten te kijken. Als deze extra congestie opleveren, dan zijn extra maatregelen en alternatieven nodig om de verkeersdrukte te verminderen en de ontsluiting van de wijken Fascinatio, Capelle West en ’s-Gravenland te verbeteren.

Veel verkeerspunten hebben een regionaal karakter, maar interwijkse verbindingen (lokale bereikbaarheid) mogen niet uit het oog verloren worden. Goede bereikbaarheid is voor verschillende doelgroepen in onze stad belangrijk. De bereikbaarheid mag dan ook veel beter tussen de zeven Capelse wijken.

Dit willen wij voor Capelle: Een eventuele capaciteitsuitbreiding van de Algeraweg en de Abram van Rijckevorselweg moet voldoende effectief zijn en niet alleen maar leiden tot verplaatsing van files. De huidige geluidshinder langs deze wegen moet bij een verbreding worden verminderd.

Foto : CDA Capelle

Capelle IJssel en Lekstreek 27 november 2019

- Voor het CDA Capelle aan den IJssel werd vorig jaar al duidelijk dat de voorkeur voor de mogelijke Oeververbinding uitging naar de Oost-Oost variant richting Krimpenerwaard-Ridderkerk. Nu voor de zomer van 2019 duidelijk werd dat het toch de Oost-variant in Rotterdam ging worden, kan de aanpak van de Capelse verkeersdrukte niet op de plank blijven liggen. Het CDA Capelle is daarom blij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag van 90 mln. euro beschikbaar stelt voor de aanpak van de Algeracorridor.

De mobiliteit in de regio staat voor een flinke uitdaging. De bereikbaarheidsproblemen voor onze stad zijn groot. Denk hierbij aan de dagelijkse verkeersknelpunten op de snelwegen A16 en A20, de N219 en N210 en de verkeersdynamiek van Rotterdam en de buurgemeenten rondom de Algeracorridor. Een gezamenlijke aanpak samen met de buurgemeenten, provincie en het Rijk is een vereiste. De problemen op de weg zijn niet alleen op te lossen door de wegen te verbreden. Het CDA Capelle ziet ook goede aanknopingspunten om samen met de bewoners, de overheden en bedrijven te kijken naar mogelijkheden om het gebruik van de fiets en het OV te vergroten. Reizen met het openbaar vervoer is nu in veel gevallen omslachtig en veel tijdrovender. Dat kan anders en beter.

De verkeersproblemen worden groter als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij de concrete bouwplannen van het Rivium ook naar de verkeerseffecten te kijken. Als deze extra congestie opleveren, dan zijn extra maatregelen en alternatieven nodig om de verkeersdrukte te verminderen en de ontsluiting van de wijken Fascinatio, Capelle West en ’s-Gravenland te verbeteren.

Devie Badloe, raadslid.

https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/politiek/880613/cda-capelle-aanpak-van-de-algeracorridor-heeft-topprioriteit-

De Algerabrug onderdeel van een belangrijke provinciale verkeersader die deel uitmaakt N210. Deze zorgt voor verbinding van onze gemeente met de Krimpenerwaard. Hierdoor heeft Capelle ook de nodige verkeersdrukte van aangrenzende gemeentes vanuit de Krimpenerwaard, vooral in spitstijden door woon-/werk verkeer. Hiervoor zijn rondom het Algeracorridor al de nodige maatregelen genomen om de wijken zoveel mogelijk te ontzien qua verkeersdrukte. Echter, het blijft een aandachtspunt binnen de bereikbaarheid van onze gemeente. De bereikbaarheid van onze gemeente van en uit de Krimpenerwaard kan worden verhoogd, door knelpunten te verbeteren rondom verkeersdrukte bij de Algerabrug. 

Dit zal echter alleen op regionaal niveau plaats kunnen vinden door in overleg te gaan met de provincie en de betrokken gemeentes en samen te kijken naar een verbetering van de ontsluiting van de gemeentes uit de Krimpenerwaard richting Rotterdam. Daarmee zorgen we voor een verlaging van de verkeersdrukte in Capelle. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.