Economie

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning: Het bedrijfsleven is van groot belang voor Capelle. Niet alleen wat betreft directe werkgelegenheid, maar ook wat betreft opleidingsplaatsen en de sociale rol van ondernemers (zoals ondersteuning van diverse activiteiten in Capelle). De gemeente dient de randvoorwaarden te scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven te ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  Verder kan de gemeente afspraken maken met het MKB op basis van wederkerigheid. Hierbij valt te denken aan afspraken op het gebied van duurzaamheid, opleidingen, aanstellen van mensen met een beperking of minimale stage- en leerplekken of investeringen in innovatie.

Bij het aanvragen van een vergunning moet een ondernemer vaak zoeken naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket, dit moet en kan eenvoudiger. Hogere lokale belastingen voor ondernemers zijn niet wenselijk. Verhoging van dit soort lasten is alleen te verdedigen als is afgesproken om deze inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat. Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is.

Het inrichten van een ondernemershuis waar ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd is een mogelijkheid om de service naar de lokale ondernemer te verbeteren. Met een horecaondernemer kan ook worden voorzien in ontmoeting en een vergaderlocatie. Daar waar samenwerking tussen ondernemers niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen met ondernemersfondsen (of alternatieven). Het verhoogde OZB-tarief op niet-woningen wordt gebruikt als inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten.

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan. Een goede samenwerking tussen bedrijven moet de gemeente stimuleren en de gemeente kan mee-investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen.

In Capelle zijn er diverse bedrijventerreinen met lokaal gewortelde bedrijven. Er is echter een gevaar dat een toenemend aantal niet gewortelde bedrijven (met activiteiten die voor Capelle een geringe toegevoegde waarde hebben) tot een verpaupering van dergelijke terreinen leidt. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het aantrekkelijk houden van deze terreinen en het tegengaan van verpaupering. Dit kan in het uiterste geval bij gebrek aan relevante bedrijven er echter ook toe leiden dat een deel van de bedrijventerreinen voor woningbouw wordt herbestemd. Dit mag niet koste gaan van de gewortelde bedrijven.

De coronacrisis heeft ons nogmaals gewezen op het belang van goede winkelvoorzieningen in de directe omgeving. Capelle heeft met De Koperwiek een winkelcentrum voor geheel Capelle (en de regio) als diverse centra meer gericht op de buurt, zoals de winkels op de Bermweg in Schenkel. Veel winkels staan onder druk door internetverkopen. De gemeente dient de regie te voeren om met eigenaren en huurders te zorgen voor aantrekkelijke en levensvatbare winkelgebieden in iedere wijk. Daarbij hoort ook dat parkeren gratis blijft, maar anderzijds dat de bereikbaarheid en stallingsmogelijkheden voor fietsers aantrekkelijk zijn. De gemeente draagt niet geldelijk bij aan verbeteringen van winkelcentra.

Dit willen wij voor Capelle

  • De gemeente moet met het midden- en kleinbedrijf (MKB) afspraken maken op basis van wederkerigheid (geven en nemen).
  • Eén aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen.
  • We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers. Behalve als in samenspraak met de ondernemers is afgesproken deze voor specifieke ondernemersgerichte zaken te gebruiken.
  • Een ondernemershuis inrichten, waar ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd
  • Inrichten van ondernemersfondsen (of gelijksoortige alternatieven).
  • Herbestemming van bedrijventerreinen mag niet ten koste gaan van de lokaal gewortelde bedrijven.
  • De huidige zondagsopening van winkels blijft, maar we willen niet tornen aan de starttijd van 12:00 en we blijven tegen een druk in welke vorm dan ook op winkeliers om tegen hun zin open te moeten zijn op zondag.

 

Werkgelegenheid: Arbeid is voor veel mensen essentieel, werken geeft mensen levensvreugde. Door veranderingen op de arbeidsmarkt zijn, vooral voor jongeren, tijdelijke contracten in loondienst dan wel in zzp-verband de norm geworden. Perspectief op een vervolg is vaak niet aanwezig. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten naar onze mening echter zo veel mogelijk perspectief bieden op een vervolg.

Dit willen wij voor Capelle

  • Duurzaam werk, tijdelijke arbeid moet perspectief kunnen bieden op een vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.