Basisbaan uitkeringsgerechtigde

In de raad van 12juli 2021 is het Beleidskader aanpak armoede en schulden 'Doen wat Werkt', 2021-2024 vastgesteld.

Het CDA heeft toen niet meegestemd met de motie van PvdA (basisbanen) op basis van toen geen positieve cijfers in de Voorjaarsnota 2021 en het antwoord van de wethouder. Dat er een forse daling afgelopen 5 jaar van het bestand 1s. Relatief hoge kosten (10 banen 300.000,00). In de lopende onderzoeken en experimenten te zien is dat men vaak na twee tot drie jaar niet meer uit deze basis baan komt. Dat impliceert dat je een nieuw bestand creëert op basis van de basisbaan binnen het bestaande bestand. In Capelle worden tal van instrumenten ingezet om te zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt, zoals de FIP methode om mensen intensiever te gaan begeleiden door meer en frequenter contact. Verstandiger is om eerst de landelijke onderzoeken af te wachten en te kijken of het Rijk hiervoor vaste middelen kan bieden voordat wij hierin zelf een onderzoek plegen.  Die tijd kunnen wij beter benutten door te blijven doen wat werkt.

 

Motie: investeren in mensen is winst voor de samenleving

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, bijeen op 12 juli 2021, behandelende het Beleidskader Werk & Inkomen 2021-2024 Constaterende dat: Er een categorie mensen blijvend afhankelijk is van inkomensondersteuning van de overheid omdat hun kennis en kunde niet aansluit bij de vacatures op de arbeidsmarkt; Dit ook in Capelle aan de orde is: Het aantal bijstandsgerechtigden in Capelle is al jaren op rij ongeveer gelijkblijvend en hoger dan gemiddeld in Nederland; Er in de publieke sector werkzaamheden blijven liggen omdat er geen vrijwilligers gevonden worden om dat werk te doen. Denk daarbij aan werkzaamheden als wijk/buurtbeheerder, conciërge, chauffeur op de buurtbus; Er In het land diverse projecten lopen waarin geëxperimenteerd wordt met basisbanen: hiermee biedt de gemeente werk aan mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Armoede een belangrijke factor is bij het ontstaan van problemen die leiden tot behoefte aan zorg- en dienstverlening; Er door de Adviesraad Sociaal Domein adviezen gegeven zijn in de reactie op het beleidskader Werk en Inkomen die door het college niet zijn overgenomen omdat het college van mening is dat er in Capelle al voldoende wordt ondernomen op dit terrein Overwegende dat: Werken een belangrijke bijdrage levert aan zingeving en daarmee aan het algeheel welbevinden van mensen waardoor minder beroep wordt gedaan op zorg- en dienstverlening. Het belangrijk is dat kwetsbare inwoners worden geholpen en ondersteund bij hun deelname aan de maatschappij, waarmee ook de sociale samenhang wordt bevorderd. In Capelle al jaren op rij middelen over blijven van het budget wat is gereserveerd voor reintegratie en van het budget wat is gereserveerd voor het bestrijden van armoede. We in Capelle willen dat iedereen mee kan doen en we staan graag vooraan bij innovatieve ontwikkelingen. Verzoekt het college: 1 Een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden om mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te begeleiden en te ondersteunen; 2 Welke mogelijkheden het concept basisbanen daarbij kan bieden en of hiervoor een financiele stimulans kan worden geboden; 3 Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en wat de mogelijke opbrengst zou zijn. 4 De resultaten van deze verkenning uiterlijk in Q4 2021 met de Gemeenteraad te delen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.