Lokale lasten (belastingen)

Als goede rentmeesters schuiven we geen problemen door naar volgende generaties, maar nemen we onze verantwoordelijkheid voor hun toekomst. Daar hoort financiële stabiliteit ook bij. Voor de overheid betekent verantwoordelijkheid dienstbaar en slagvaardig voor de burgers te zijn. Een overheid die zowel oplossingen als bescherming biedt en tegelijk de ruimte laat aan de samenleving om eigen keuzes te maken. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang vandaag en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie. We steunen de kansen die onderzoek en innovatie bieden voor een duurzaam, concurrerend en innovatief Capelle aan den IJssel.

We realiseren ons dat het takenpakket van Capelle aan den IJssel en de complexiteit aan samenwerkingsverbanden het besturen niet eenvoudig maakt. Door decentralisaties is het takenpakket van onze Gemeente sterk uitgebreid en verzwaard, in het bijzonder in het sociale domein. Dat takenpakket zal, verwachten wij, de komende jaren alleen maar verder toenemen, denk aan onderwerpen als de Omgevingswet, energietransitie, wonen, jeugdhulp en mobiliteit. Er staan daar niet altijd de passende (financiële) middelen vanuit het Rijk tegenover.

OZB tarieven woningeigenaren: Sinds 2016 zijn in Capelle de OZB rekenpercentage voor woningeigenaren jaarlijks verlaagd van 0,1264 in 2016 naar 0,0887 in 2022, dit komt ten goede aan de gestegen huizenprijzen. Hiermee kunnen de kosten voor Capelse inwoners betaalbaar worden gehouden. De toekomst is vol onzekerheden; de gemeente moet als een goede rentmeester waken over haar middelen. Met opgebouwde reserves moet prudent omgegaan worden. Het takenpakket van onze Gemeente is sterk uitgebreid en verzwaard. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen bij o.a. energietransitie, wonen, jeugdhulp en mobiliteit. Er staan daar niet altijd financiële middelen vanuit Rijk tegenover. Voor het CDA is het dan ook zaak dat per jaar wordt gekeken naar het verhogen of verlagen van rekenpercentages. 

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning: De gemeente dient de randvoorwaarden te scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven te ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. Verder kan de gemeente afspraken maken met het MKB op basis van wederkerigheid. Hierbij valt te denken aan afspraken op het gebied van duurzaamheid, opleidingen, aanstellen van mensen met een beperking of minimale stage- en leerplekken of investeringen in innovatie. Bij het aanvragen van een vergunning moet een ondernemer vaak zoeken naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket, dit moet en kan eenvoudiger. Hogere lokale belastingen voor ondernemers zijn niet wenselijk. Verhoging van dit soort lasten is alleen te verdedigen als is afgesproken om deze inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.

 

Nieuwe meetmethode voor de WOZ-waarde: Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2022 de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Voorheen mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis. Gemeenten weten al sinds 2017 dat de berekening van de WOZ-waarde gaat veranderen. Er gold een overgangstermijn van vijf jaar om de WOZ-waardering(*) om te zetten. Desondanks hebben ongeveer 250 van de 352 gemeenten dit nog steeds niet gedaan. Vanaf 1 januari 2022 moeten zij de nieuwe manier van meten hebben ingevoerd. 

(*)De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een huis. Deze waarde wordt als basis gebruikt voor een aantal belastingen en heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). De waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland is vastgelegd in de wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. 

De gedachte achter het meten van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud is dat dit beter aansluit bij de manier waarop bijvoorbeeld taxateurs en makelaars woningen meten. Bovendien is het voor huiseigenaren in de meeste woningen makkelijker om de oppervlakte te meten dan de inhoud. 
De Waarderingskamer, de toezichthouder op de WOZ, verwacht dat door de nieuwe meetmethode de WOZ-waarde hoger of lager kan uitvallen. Wat precies het gevolg is in individuele gevallen is lastig te beoordelen omdat woningen ook zonder die wijziging in waarde zullen stijgen. De gemiddelde WOZ-waarde stijgt volgend jaar door de marktontwikkelingen namelijk naar verwachting met zo'n 9%.  

Tip van Vereniging Eigen Huis: “Controleer de WOZ-beschikking extra goed", adviseert Tjalling Letterie, fiscaal specialist bij de vereniging. “Kloppen alle gegevens? Leg ze daar waar mogelijk naast vergelijkbare woningen. Wij blijven de ontwikkelingen de komende maanden in de gaten houden en melden eventuele signalen of misstanden aan de Waarderingskamer.”  https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/12/20/07/45/nieuwe-meetmethode-voor-de-woz-waarde?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_8_januari_2022&utm_term=woz_bullet#/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.