Referendum

Het CDA is principieel tegen referenda

Burgerberaad. Een nieuw platform, waarbij we burgers aan de voorkant van een besluit intensief betrekken en naar hun mening vragen. Dat kan landelijk, maar ook lokaal. Het burgerberaad is bij uitstek een middel om vergeten groepen aan het woord te laten en weer een stem te geven. Door de betrokkenheid aan de voorkant te vergroten, wordt de noodzaak om achteraf in te grijpen een stuk kleiner. Politici die burgers vertrouwen. Een overheid die nieuwsgierig is naar de kennis, ervaring, zorgen en behoeften van haar inwoners, en hen om hulp durft te vragen. Dat is pas een nieuwe bestuurscultuur. Laat ze meebeslissen in plaats van iets tegenhouden.

CDA (Inge van Dijk)

Maar soms maken wij een uitzondering, zoals bij raadgevend referendum gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg en hebben wij verdeeld gestemd. Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving. CDA Capelle acht burgerparticipatie een dergelijk publieke verantwoordelijkheid dat er voor de hele gemeente vanuit alle acties die de burgers raken een voor hen eenduidig en helder participatiebeleid moet zijn

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL. GEHOUDEN OP MAANDAG 15 MAART 2021 OM 20.00 UUR 4. Inleidend verzoek voor raadgevend referendum gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg (ingediend door burger) Pagina 17

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/9996837/2/468016+Notulen+210315

Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de heer Visser voor de beantwoording van de vraag. Het is helder. Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat wij eens naar de verordening moeten kijken. Dat lijkt mij handig om het punt van de heer Visser hierin mee te nemen. Ik zou nog zeggen hoe het CDA hier in staat. Het is een lastige avond voor het CDA, want wij zijn principieel tegen referenda. Het CDA zal verdeeld stemmen deze avond. Een stem tegen, omdat het CDA principieel tegen het inzetten van dit instrument is. Het vergroot en verscherpt de tegenstelling in plaats van draagkracht van dit beleid. Een referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet worden ingezet. Een afweging is vaak veel genuanceerder dan alleen een ja of nee. Het is belangrijk om beslissingen samen met inwoners te nemen. Daarvoor zijn er veel meer instrumenten inzetbaar dan alleen een referendum. Wij geven met een stem wel de gelegenheid voor een referendum, omdat wij het onbegrijpelijk vinden hoe dit traject is verlopen. Wij betreuren het dat het college ons de mogelijkheid heeft ontnomen om alsnog extra sessies te plannen om draagvlak te creëren. Voor het CDA is het belangrijk eerst de kaders vast te stellen, daarna uit te voeren en een overeenkomst te sluiten, met name als de kaders afwijken van het eerste paspoort.

Pagina 14

Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de insprekers en de heer Visser. Het is voor het CDA geen gemakkelijke keuze vanavond. Wij zijn principieel tegen referenda, maar tegelijkertijd begrijpen wij de zorgen die nog steeds leven bij de inwoners en ondernemers in het gebied. Bij deze zorgen willen wij een aantal punten aandragen over het participatietraject en de rol van de raad. Ik hoorde zojuist de heer Landzaad zeggen dat het gaat over een klein gebiedje. In het paspoort dat wij in 2017 hebben vastgesteld naast de gebiedsvisie van Landelijk Capelle, hebben wij ingezet op een stadsbreed participatietraject. Wij zijn in het Schollebos geweest, op de weekmarkt en op de Schenkel markt. Wij hebben half Capelle bevraagd. Het gaat niet alleen over iets dat wij hebben vastgesteld met de bewoners rondom het betreffende gebied, maar dat hebben wij veel breder ingezet. Hoeveel waarde hecht je aan wat wij toen hebben vastgesteld en de kaders waarin de inbreng van de inwoners is meegenomen? Hoeveel waarde geef je aan de garantie voor inwoners dat het uitgevoerd wordt? Dan de rol van de raad. Het college heeft in juli 2018 de keuze gemaakt om geen separaat paspoort voor het achterterrein voor te leggen. Op Wikipedia staat dat separaat 'afzonderlijk en gescheiden' betekent. Het nieuwe paspoort voor het achterterrein wordt dus afzonderlijk neergelegd. Het CDA heeft nog een vraag aan de heer Visser. Hij zei zojuist dat de procedure niet is afgemaakt. Daardoor zijn wij wat in verwarring geraakt. Kan de heer Visser uitleggen wat hij hiermee bedoelt? Wij zullen in de tweede termijn aangeven wat onze keuze hierin i De VOORZITTER: U bent een van de weinigen die een vraag stelt aan de heer Visser.

Pagina 17

Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de heer Visser voor de beantwoording van de vraag. Het is helder. Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat wij eens naar de verordening moeten kijken. Dat lijkt mij handig om het punt van de heer Visser hierin mee te nemen. Ik zou nog zeggen hoe het CDA hier in staat. Het is een lastige avond voor het CDA, want wij zijn principieel tegen referenda. Het CDA zal verdeeld stemmen deze avond. Een stem tegen, omdat het CDA principieel tegen het inzetten van dit instrument is. Het vergroot en verscherpt de tegenstelling in plaats van draagkracht van dit beleid. Een referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet worden ingezet. Een afweging is vaak veel genuanceerder dan alleen een ja of nee. Het is belangrijk om beslissingen samen met inwoners te nemen. Daarvoor zijn er veel meer instrumenten inzetbaar dan alleen een referendum. Wij geven met een stem wel de gelegenheid voor een referendum, omdat wij het onbegrijpelijk vinden hoe dit traject is verlopen. Wij betreuren het dat het college ons de mogelijkheid heeft ontnomen om alsnog extra sessies te plannen om draagvlak te creëren. Voor het CDA is het belangrijk eerst de kaders vast te stellen, daarna uit te voeren en een overeenkomst te sluiten, met name als de kaders afwijken van het eerste paspoort.

Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, u nodigde mij zojuist uit om een stemverklaring af te leggen. In de tweede termijn heb ik aangegeven dat de fractie van het CDA verdeeld zal stemmen. Dat komt doordat wij een democratisch proces in onze fractievergadering hebben gehouden en wij de input van onze burgerraadsleden meenemen.

De VOORZITTER: Hierdoor weten wij nog steeds niet wat u gaat stemmen. Verder zijn er geen stemverklaringen aangevraagd.

Wij gaan digitaal stemmen. iedereen staat in het systeem om te kunnen stemmen. Er zijn 32 stemmen uitgebracht, omdat de heer Van Bart niet meestemt.

Na digitale hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het raadsvoorstelt, met de aantekening dat de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en mevrouw Den Engelsman geacht worden te hebben tegengestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.