29 augustus 2020

Terugblik fractie 2e jaar 2019-2020

De coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten, families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek kunnen. Het heeft ons diep geraakt. Voor iedereen die werkzaam is in de zorg, hulpverlening en andere vitale sectoren was het alle hens aan dek. Met respect voor die inzet gaan we door op 1,5 meter afstand en beschermen wij samen onze kwetsbaren en naasten.

In aangepaste vorm is het raadswerk doorgegaan. De afgelopen raadsperiode hebben wij ons o.a. ingezet op : zorg, burgerparticipatie, onderwijs, sportveiligheid en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die juist in deze Corona-crisis extra kwetsbaar worden. Mensen die zich eenzaam voelen, verward of laaggeletterd zijn, maar ook schrijnende situaties, zoals huiselijk geweld en armoede, die niet altijd in beeld zijn. Laten we meer omkijken naar elkaar, want de kwetsbaren in onze samenleving hebben zorg en aandacht nodig, vooral nu. Ook na de Corona-crisis blijven wij ons inzetten op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van onze Capellenaren.

 Op onze website vindt u ook een totaaloverzicht van de CDA speerpunten met de stand van zaken.

2019-2020 Uitgelicht!

Burgerparticipatie :  De laatste jaren heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een vernieuwing van het participatiebeleid en de beperkte inzet van bestaande instrumenten, zoals de burger-jury, het burgerpanel of het Capels Expertise Netwerk. Deze standvastigheid heeft zijn vruchten afgeworpen; de gemeente gaat organisatie breed haar participatiebeleid vernieuwen met oog voor meer digitale vormen van burgerparticipatie. Juist in deze Coronatijd een nieuwe vorm om in contact te blijven en het werk door te laten gaan.

Schollebos: Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties is een breed gedragen toekomstvisie opgesteld en vastgesteld door de raad.  Dat is zoals wij dat graag zien; eerst een plan en dan geld vrijmaken voor de uitvoering. Een goede balans is noodzakelijk tussen natuur en recreatie met aandacht voor de bodemgesteldheid. Op bosgrond kan niet ‘zomaar’ alles groeien. Bij het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij naar het Schollebos hebben we aandacht gevraagd voor de al jaren onveilige verkeerssituatie op de huidige locatie.

 

Gebiedsontwikkelingen: Het CDA heeft de afgelopen periode herhaalde malen het College gewezen op bouwplannen die vooruitlopen op nog door de raad vast te stellen visies.  Dat is bijv. het geval bij de Roer/Barbizonlaan. Het plan komt na de zomer terug in de Raad nu er zienswijzen zijn ingediend. We hopen dat dan ook de langverwachte visie voor Fascinatio naar de raad komt. Een ander punt was welke bewoners nu wel of niet mochten meepraten over plannen in de buurt. Mede op basis van onze vragen worden de uitnodigingen nu in ruimer gebied verspreid.

ING gebouw: Begin dit jaar hebben wij aandacht gevraagd voor het behoud van het ING-gebouw. Dit gebouw is ontworpen door architect Max van Huut en het behoort tot de organische architectuur. Wij zijn er trots dat in onze stad een gebouw staat in deze bouwstijl. Met een motie die voor de zomer raadsbreed is aangenomen wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om het gebouw te behouden en te transformeren tot een wooncomplex. 

 

Gezonde levensstijl: Het afgelopen jaar heeft het CDA aandacht gevraagd voor de aanpak van overgewicht en gezond bewegen. De gezondheids-monitor van de afgelopen jaren laat bij de doelgroep van 19-65+ een percentage tussen 14-18% zien. Het belang van preventie en de aanpak van gezondheidsachterstanden verdient blijvende aandacht. Juist in deze Coronacrisis lopen mensen met een kwetsbare gezondheid extra risico. Wij kijken uit naar het regionaal preventie-akkoord, de jeugd- en sportnota en hopen dat “gezonde levensstijl’ een van de pijlers wordt.

 

 

Aanpak Algeracorridor: Afgelopen jaar is een toezegging van 90 miljoen door de overheid gedaan. Na de ingediende zienswijzen -waaronder van onze gemeente komt er een Nota van Antwoord met de mogelijke maatregelen. De verkeersproblemen worden groter als gevolg van het nieuwe Rivium. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij deze bouwplannen ook naar de verkeers-effecten van de omringende wijken Capelle West, ’sGravenland en Fascinatio te kijken. Het CDA vraagt ook aandacht voor alternatieve vervoerwijzen, zoals de fiets en het OV.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.