11 januari 2021

Capelse Lokale Inclusie Agenda (LIA)

Het vaststellen van een LIA is een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.

Naar aanleiding  van vragen van het CDA in de commissie Samenleving en Economie van 3 november 2020 heeft de wethouder aangegeven in de collegebrief terug te komen op de vraag of de gemeente is gestart met een Lokale Inclusie Agenda (hierna LIA).

Inclusie is erop gericht dat iedereen, ongeacht beperkingen, afkomst of seksuele geaardheid: - vrijelijk kan kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven; - de beschikking heeft over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving; - toegang heeft tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.

Capelse LIA in 2021 : In de Collegebrief van 5 januari 2021 is aangegeven dat de gemeente Capelle nog geen LIA heeft opgesteld. Wel vinden activiteiten plaats die bijdragen aan Inclusie. Bijvoorbeeld door te streven naar toegankelijkheid van publieke voorzieningen en digitale toegankelijkheid. De inspanningen hiervoor vinden plaats vanuit verschillende afdelingen binnen de gemeente. Een LIA helpt om integraal te voorzien in inclusie binnen Capelle aan den IJssel.

Goed om te lezen dat het College daarom in 2021 komt met een LIA voor Capelle. Een belangrijk instrument om te komen tot resultaat is het opzetten van een integrale werkgroep waarin de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente samenwerken aan een LIA en de uitvoering ervan. Betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen bij het opstellen van een LIA is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Achtergrondinformatie: Het VN-verdrag Handicap heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het verdrag is een mensenrechtenverdrag: het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte op gelijke behandeling en participatie. Om deze (mensen)rechten te realiseren, is het belangrijk dat de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening goed geregeld zijn.

Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Niet alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn: het gaat om een geleidelijke verbetering. Bij nieuw beleid moet wel altijd direct rekening gehouden worden met de positie van mensen met een beperking. Het VN-verdrag spreekt daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid ook over ‘design for all’. Wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit.

Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de groep mensen met een (fysieke) beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Gemeenten hebben de keuze om bij het opstellen van hun LIA deze groepen direct mee te nemen.

Jolanda den Engelsman, Fractievoorzitter CDA

j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl

06-245 23 167

Bron Foto gemeente Capelle 75 jaar VN

Samen aan de slag met het werken aan een inclusieve samenleving.

https://vng.nl/nieuws/lokale-inclusie-agenda-gebruik-de-vng-handreiking

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.