Het Verhaal van het CDA

De mooie, historische Hanzestad Harderwijk en het eveneens oude, lommerrijke maar levendige dorp Hierden vormen samen de gemeente Harderwijk-Hierden. Een gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Prachtig gelegen tussen het water en het bos. 

De historie van Harderwijk voert ver terug, tot diep in de middeleeuwen. Die rijke geschiedenis en onze tradities vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Daar zijn we trots op. Harderwijk heeft karakter en is een aangename plek om te wonen en te verblijven: enerzijds heeft het de voorzieningen en de allure van een oude, welvarende vestingstad en anderzijds geeft het de bewoners en bezoekers een fijn, geborgen, dorps gevoel. Nieuwe inwoners voelen zich welkom, worden gemakkelijk opgenomen en voelen zich snel thuis. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Harderwijk heeft als haven- en handelsstad altijd opengestaan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is iets wat we als CDA graag blijven stimuleren.
 
We hebben ambities én maken die ook waar
We doen als CDA wat nodig is om Harderwijk en Hierden niet alleen nu, maar ook in de toekomst een plek te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De afgelopen jaren hebben we, als collegepartij, veel moois kunnen realiseren voor onze gemeente. Van belangrijke, beeldbepalende initiatieven als de renovatie van het Oude Stadhuis en de aanleg van de Wijde Wellen - belangrijk voor onze inwoners én bezoekers - tot het realiseren van schoolfruit voor onze jongste inwoners. Heel concrete resultaten dus. We besturen onze gemeente met oog voor de noden van nu en die van volgende generaties. De zorg voor onze inwoners is goed geregeld en de gemeentelijke financiën zijn gezond en toekomstbestendig. Hierdoor hebben we, structureel, bijna de laagste woonlasten in Nederland. En ook de woningmarkt in onze gemeente heeft volop onze aandacht, zodat er voor alle generaties voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn en blijven. 

Wij zijn geen partij die van bovenaf van alles wil opleggen. We nemen graag onze verantwoordelijkheid, maar handelen vanuit de overtuiging dat de grootste veranderkracht toch echt in de samenleving zelf zit. Vanuit die insteek, de blik naar buiten gericht, en onze kernwaarden werken wij aan de voortdurende verbetering van het leven in onze stad en ons dorp. We zijn er altijd op gericht om ideeën om te zetten in resultaten die effect hebben en zichtbaar zijn. Zodat onze inwoners met trots wandelen, fietsen, rijden, skaten, joggen door onze toegankelijke stad, door onze prettige, veilige wijken, over de boulevard en in het bos. 

De kracht van de samenleving
Het CDA vindt het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leven en tegelijk omziet naar de ander die worstelt of moeite heeft zich staande te houden. Samen vormen we namelijk één gemeenschap. Met elkaar, jong en oud, geven we betekenis aan de samenleving. Die gemeenschapszin leeft volop in onze gemeente en die willen we als CDA dan ook graag ondersteunen.

Onze CDA-afdeling is geworteld in de Harderwijkse en Hierdense samenleving. Onze leden, bestuursleden en politici komen uit alle delen van de gemeente. We vinden het essentieel te weten welke ontwikkelingen er in onze gemeente spelen, wat mensen belangrijk vinden en daar recht aan doen. Dat vraagt om een open blik, een luisterend oor, maar ook een scherpe koers van ons als partij. En dat vraagt om duidelijke keuzes. Het CDA wil die keuzes maken en die koers varen. Niet vanuit de idee dat de samenleving maakbaar en volledig beheersbaar is, maar wel door altijd een wenkend perspectief te bieden. Door mensen met goede ideeën te helpen. Door problemen gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en bewoners aan te pakken. Vanuit een heldere visie die hierop aansluit: door altijd oog te hebben voor en volop ruimte te bieden aan de kracht van de samenleving. 

Verbinding, samenhang en gemeenschapszin
De samenleving is steeds complexer geworden. Ook in Harderwijk. Mensen trekken zich vaker terug op hun eigen terrein. Toch blijft er tegelijk grote behoefte aan verbinding, aan samenhang, aan gemeenschapszin. Mensen willen graag ergens bij horen, onderdeel van een groter geheel zijn. Vanuit onze christendemocratische maatschappijvisie vinden we het van belang om daar vorm en inhoud aan te geven met elkaar, zodat we omzien naar elkaar en er zijn voor anderen. Daarom is aandacht en waardering voor de tomeloze inzet van vrijwilligers en mantelzorgers zo belangrijk. En daarom zetten we in op ‘één gezin, één plan’ en op aandacht voor de schuldhulpverlening.
 
Gelijke kansen voor iedereen
Niet iedereen in onze samenleving heeft dezelfde kansen. Veel mensen zijn in staat hun eigen leven in onze vaak complexe wereld vorm en inhoud te geven, anderen worstelen daarmee. Zij hebben moeite om zich staande te houden, als mens. Als het niet lukt of even tegenzit in het leven, dan hebben juist deze mensen een steuntje in de rug nodig, een helpende hand of een goed advies. Om op weg geholpen te worden, begeleid te worden, om het daarna (weer) zelf te kunnen.
Vanuit het CDA staan we ervoor dat ieder mens gelijkwaardig is, ongeacht afkomst, gender, geaardheid, leeftijd, etc. Dat betekent ook dat ieder mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Vooral jongeren hebben het moeilijk. De jeugdwerkloosheid groeit en er is een groot tekort aan (starters)woningen, waardoor veel jongeren te lang op een woning moeten wachten. Daarom is uitbreiding van het woningaanbod en inbreiding van woningbouw van belang. 

Daarnaast investeren wij, vanuit onze overtuiging dat ieder mens van waarde is, ook volop in de rolstoeltoegankelijkheid van onze gemeente en zijn wij regenbooggemeente.

Veiligheid is een basisbehoefte
De wereld waar wij in leven wordt steeds complexer. We zien tegelijk het vertrouwen in overheden en instanties bij veel mensen afnemen. Tel daar de ingrijpende coronapandemie bij op en het is goed voorstelbaar dat veel mensen gevoelens van onveiligheid en vervreemding ervaren. Dus is het juist nu extra van belang dat we de basisveiligheid waarborgen, dat de overheid de mensen beschermt en dat mensen zich veilig voelen.

Kernthema’s
Het CDA wil het verschil maken in onze gemeente. Vanuit onze basisvisie dat ieder mens van waarde is, dat al onze inwoners gelijkwaardig zijn en dat we samen verantwoordelijk zijn voor onszelf én voor elkaar. 

De genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en onze visie daarop (omzien naar elkaar, werken aan gelijke kansen voor ieder mens en inspelen op een groeiende behoefte aan veiligheid) leiden naar drie kernthema’s die leidend zijn in ons handelen en bij onze keuzes:

Dichtbij – #WeloveHK
Samen – #Goedvoorelkaar
Veilig – #ThuisinHarderwijk
 
Dichtbij
Dicht bij de bewoners staan. Weten wat er leeft. Ons oor te luister leggen, als het gaat om wonen, werken en leven in onze mooie gemeente. Daarom zijn we betrokken en geworteld in alle geledingen van de lokale samenleving. Daarnaast zijn we een partij die met antwoorden komt. Voor vraagstukken waar we in Harderwijk en Hierden tegenaan lopen. Zodat we concrete problemen op kunnen lossen. We vinden het belangrijk om te luisteren naar wat er leeft én doen wat nodig is. En samen met de samenleving zelf tot oplossingen te komen.
Wij zijn een lokale afdeling van een landelijke partij. Dat heeft grote voordelen. We kunnen invloed uitoefenen op het landelijk en provinciaal beleid en tegelijk vanuit onze lokale ervaringen dicht bij onze inwoners staan. Ook maken we gebruik van onze partijgenoten op provinciaal en landelijk niveau om projecten in Harderwijk en Hierden voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Zo kunnen we meer bereiken voor de bewoners van Harderwijk en Hierden. Want dat is onze ambitie. 
 
Samen
Zorg dragen voor jezelf en je omgeving, je verantwoordelijkheid nemen, niet wijzen naar anderen, niet passief afwachten. Dát staat bij ons hoog in het vaandel. Zorgen voor elkaar, voor de medemens die steun en hulp nodig heeft; zorgen voor onze leefwereld, voor de aarde; zorgen voor de toekomst, voor de jeugd, voor volgende generaties. We vinden het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar directe leefomgeving.
Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. Mensen willen ergens bij horen, ergens onderdeel van zijn, zich gewaardeerd voelen. Het is onze ambitie om mensen erbij te betrekken. Daarom willen wij omzien naar elkaar, eenzaamheid terugdringen, ’nabuurschap/noaberschap’ inhoud geven. Samen met andere organisaties, zoals kerken, clubs, verenigingen, scholen etc. Die samenwerking, die samenhang, is de kracht van de samenleving. Wij willen hierbij, vanuit onze kernwaarden, een belangrijke rol vervullen. Op die manier stimuleren we een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij elkaar, elkaar ondersteunen en zorgdragen voor elkaar. We refereren hierbij ook aan het toekomstperspectief ‘Zij aan zij’, waarbij we er samen de schouders onder zetten. Niet tegenover elkaar, maar rekening houdend met elkaar.
 
Veilig
Veiligheid is een basisbehoefte. Het is van levensbelang voor ieder mens en voor een gezonde gemeenschap. Al onze inwoners en bezoekers, van alle leeftijden, moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Gevaarlijke verkeerssituaties pakken we daarom aan. We betrekken daar altijd onze inwoners bij. Kinderen moeten veilig kunnen fietsen en gezond buiten kunnen spelen. Tegelijk moeten ook ouderen en mensen met een lichamelijke beperking veilig van A naar B kunnen. Bij veilige straten hoort ook goede verlichting. Daardoor blijft het verkeer beter zichtbaar en voelen we ons veiliger op straat.
Veiligheid is een voorwaarde om je thuis te voelen in je straat of buurt. Als die veiligheid in het geding is door overlast (geluid, vuurwerk, hangplekken e.d.) of criminaliteit (inbraken, drugs, diefstal) dan is directe actie nodig en moeten onze inwoners erop kunnen rekenen dat deze problemen snel aangepakt worden. En met elkaar gaan we vervolgens na hoe we deze problemen in de toekomst kunnen voorkomen.


CDA Harderwijk-Hierden, januari 2021
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.