Ledenvergadering

Verslag ALV 15 november 2023

De najaars ALV van 15 november 2023 vond vanaf 19:30 plaats in het Dorpshuis in Hierden.

Opening

John Odinot van het bestuur opende de avond met een toespraak over bestaanszekerheid.

Armoede gaat niet alleen over materiele armoede, maar het is ook een geestelijke toestand, een geestelijke armoede. Mensen schamen zich voor hun situatie en raken daardoor geïsoleerd van de samenleving. Armoede ketent mensen en ontneemt hen hun vrijheid. Het neoliberale geloof in sociale maakbaarheid en mobiliteit geeft te weinig ruimte voor het noodlot dat mensen kan treffen. De impliciete gedachte die overblijft is dat verliezers in de samenleving het aan zichzelf te danken hebben door hun gebrek aan wilskracht. De samenleving dreigt door dit geloof klinisch en onsolidair te worden.

De ongelijkheid is onder andere zichtbaar in het onderwijs. John is directeur van een middelbare school. Kinderen die opgroeien in gebroken familiesituaties krijgen een achterstand zonder dat ze daar zelf wat aan kunnen doen. Die achterstand kan later in het leven zichtbaar worden doordat men merkt dat men anderen niet kan bijbenen. In onze samenleving kun je de aanwezigheid van een prestatiedruk zien, waardoor mensen gaan lijden aan depressies en/of burnouts.

John pleit daarom voor een samenleving van barmhartigheid en nederigheid. Een samenleving waarin mensen oog hebben voor de gebrokenheid van het leven en open staan voor mensen die door het noodlot worden getroffen.

Het CDA pleit voor het achterlaten van het neoliberale klimaat waarin niet alleen maar oog is voor economische rijkdom en het behalen daarvan. In plaats daarvan wil het CDA naar een meelevende samenleving waar vooral oog is voor sociale rijkdom.

 

Ontwikkeling Leden

In memoriam:
13-11-2022 Mevrouw Kalsbeek – te Sligte
Zij was weduwe van Piet Kalsbeek, die wethouder van Harderwijk is geweest.

13-04-2023 Meneer Hulshof

Er zijn afgelopen jaar zes leden uitgeschreven en 7 leden bijgekomen. Vier van de bijgekomen leden zijn naar Harderwijk toe verhuisd.

 

Mededelingen bestuur

Het bestuur is opzoek naar versterking. De politieke energie is er, maar we hebben eigenlijk te weinig mensen om te organiseren wat we willen organiseren. Wil je meedoen? Neem dan contact op met iemand van het bestuur.

 

Begroting 2024

De fractiebijdrage gaat omhoog vanwege de compensatie voor de inflatie.

De landelijke contributie van het CDA gaat naar beneden, mede door de verwachte krimp van het CDA. Om die reden wordt ook de projectenpot afgeschaft.

De vrijwilligersvergoeding hebben we hetzelfde gehouden. De hoop is op een nieuw bestuurslid.

De pot voor campagne activiteiten wordt met 1350 verhoogd.

 

Mededelingen Fractie

Andrea presenteerde namens de fractie een overzicht van hun activiteiten van de afgelopen maanden.

Binnenstadvisie: Het CDA had twee opmerkingen over het visiedocument. Het CDA wil graag burgers betrekken bij de politiek en pleit daarom voor een wijkplatform in de binnenstad. De andere opmerking betreft het visueel maken van historische poorten. Het is een mooi idee dat ook qua timing mooi zou uitkomen in verband met het vieren van 800 jaar stadsrechten in 2031.

Begroting: Het CDA diende een amendement in om acht te slaan op het ‘ravijnjaar’ 2026. Dan verwacht men dat er minder geld komt naar de gemeente. De vraag is hoe we kunnen blijven ontwikkelen met minder geld. Verder kan de fractie zich goed vinden in de begroting, mede dankzij onze wethouder Wilco Mazier.

Duurzaamheidsfonds en woonfonds: Het CDA heeft een motie ingediend om vaart te maken met duurzaamheidsplannen. Wat is er nodig in de wijken? Kan men bijvoorbeeld meer bomen planten om hittestress tegen te gaan? De motie is aangenomen.
Daarnaast diende het CDA een motie in omtrent collectieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld de Kranenburg. Kunnen we dit proces versnellen door middel van dialogen te voeren met projectontwikkelaars e.d.?

Nota sociaal domein: Er zijn in samenwerking met de gemeenten Ermelo en Zeewolde strategische doelen opgesteld om problemen bij jongeren beter te monitoren en zo een beter idee te krijgen van wat er speelt. Dat moet de komende maanden vorm krijgen.

Verder kaartte het CDA nieuwe onderwerpen aan via schriftelijke vragen:
De fietsveiligheid: Hoe zit het daarmee in Harderwijk? We staan namelijk slecht op de kaart, mede doordat we een grote fietsgemeente zijn.
Belichting stadsmuur: De verlichting deed het niet goed en het CDA pleitte ervoor dit probleem op te pakken. Dat is ook gebeurd en er wordt iets aan gedaan.
Raad voor de toekomst: Dat betreft een soort kindercollege. Hoe betrek je middelbare scholieren bij de lokale politiek? Adriaan komt met een motie. Daarnaast vraagt hij advies bij gemeenten die al werken met een dergelijk model en zoekt hij samenwerking met gemeenten uit de omgeving.

 

Mededelingen van de wethouder Wilco Mazier


Uit Wilco’s portefeuille:

Financiën: Er moet flink bezuinigd worden, 6 à 10 miljoen op een bedrag van 200 miljoen euro. Het huishoudboekje moet op orde komen. Door middel van kwaliteitscontroles wordt er gekeken of geld efficiënt wordt uitgegeven. En er wordt gekeken waar geknipt kan worden.

Binnenstadsvisie: Men wil de zichtbaarheid verbeteren van de binnenstad. Wilco is in dat kader bezig met de professionalisering van Heerlijk Harderwijk. Daarnaast zoekt hij naar intensievere samenwerking met ondernemers uit de binnenstad.

Regionale samenwerking: Het Rijk kijkt in haar budgettoewijzing steeds meer naar regio’s in plaats van individuele steden. Daarom is Wilco bezig meer samenwerking te zoeken met de gemeenten Ermelo, Zeewolde en Putten.

Parkeervisie: In het kader van leefbaarheid en duurzaamheid wordt er gezocht naar hoe de auto zoveel mogelijk buiten bevolkingsdichte woongebieden kan worden gebracht, met name in de binnenstad. De samenwerking met bewoners is spannend, maar slaagt aardig. Voor de oude parkeerplaatsen wordt nu een nieuwe bestemming gezocht.

N302: Men wil de N302 veiliger inrichten. De provincie is daarvoor in gesprek met omwonenden van de Leuvenumse weg. Men is positief.
Daarnaast is er bij de provincie om aandacht gevraagd voor het stuk rond het restaurant Dries vd Berg. Er vonden namelijk recentelijk een aantal ongelukken plaats.

Spoorwegen: Om de bereikbaarheid te vergroten vinden er nog altijd onderhandelingen plaats omtrent een eventuele keervoorziening. Sinds kort ondersteunt de provincie onze lobby. In december vindt er een gesprek plaats bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verdere kleinigheden:

Er wordt gewerkt aan een openbaar toilet op de Wijde Wellen, ook voor minder valide mensen.
Men werkt aan het garanderen van het transport van P8 richting de boulevard.
Verder is men bezig om het streekarchief uit te breiden met de gemeenten Hattem, Heerde en Epe, en om het archief verder te digitaliseren.

College breed:
Men zoekt naar een nieuwe locatie voor het AZC. In het eerste kwartaal worden nieuwe sporthallen opgeleverd.
Men is bezig om het elektriciteitsnet uit te breiden. Door de komst van een groot bedrijf en dankzij de bevolkingsgroei staat deze onder druk.
Ten slotte heeft Harderwijk recentelijk meer bouwsubsidie gekregen. De bouw van nieuwe woningen is in volle gang en verloopt over het algemeen goed.

 

Sarat Hamstra

Na de pauze sprak Sarat Hamstra over zijn politieke leven en de landelijke verkiezingen van 22 november 2023. Hij staat voor het CDA op nummer 16 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Hij is geboren in Sri Lanka. Zijn achtergrond confronteerde hem met de gebrokenheid/ongelijkheid in de wereld. Het maakt uit waar je geboren wordt, dat bepaalt mede je kansen. Als zodanig zoekt hij naar een rechtvaardigere wereld.

Hij is langzamerhand terechtgekomen in CDA kringen. Eerst als actief lid voor de CDA fractie in Rotterdam. Vervolgens werd hij stagiair voor Tweede Kamerlid Sabine Uitslag, en zette hij zich in voor het thema sociaal domein. Daarna kwam hij in Ermelo terecht op posities als fractievoorzitter en wethouder.

Sarat is een CDA’er in hart en nieren, maar is ook kritisch op het CDA. Het CDA beweert een brede volkspartij te zijn, maar dat is moeilijk te rijmen met hoe het CDA met haar eigen mensen omgaat. Het CDA heeft een geschiedenis van uitsluiting. Mensen als Klink, Koppejan en Ferrier werden als dissidenten bestempeld en buiten de deur gehouden. Daarnaast claimen we barmhartig te zijn voor vluchtelingen, maar de stemgeschiedenis van de partij stemt daar niet mee overeen.

Gelukkig is er een nieuwe sfeer aanwezig. Bontebal straalt het sociale gezicht van het CDA uit. Sarat ziet het CDA de komende tijd haar profiel wederopbouwen in de oppositie.

Sarat zou graag zien dat het CDA zich de komende tijd inzet om de kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren aan te pakken. Idealiter bevindt iedereen zich uiteindelijk boven het bestaansminimum. Daarnaast hoopt Sarat dat de complexiteit van het belastingstelsel kan worden aangepakt.Het was een mooie ledenvergadering waarin veel enthousiasme en inhoudelijke diepte aanwezig was.
 

Door: Michiel Zimmer
Bestuurslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.