De Nieuwe Coalitie

De nieuwe coalitie

Samen bouwen aan de toekomst. Dat is de titel van het coalitieakkoord wat het CDA, met Harderwijk Anders, ChristenUnie en D66 hebben opgesteld. Een akkoord op hoofdlijnen waarbij de inwoner centraal staat. We borduren voort op bestaand beleid en waar nodig geven we extra gas. Over vier jaar voelen de inwoners zich meer gehoord en serieus genomen en zien we dat terug in de opkomst bij de verkiezingen.
 
Proces
De afgelopen weken is het nieuwe coalitieakkoord op een hele prettige en constructieve manier tot stand gekomen. Waar je zou kunnen verwachten dat Harderwijk Anders (HA) met 10 zetels een hele dominante positie zou innemen, was het tegenovergestelde het geval. Op basis van gelijkwaardigheid en redelijkheid hebben we gewerkt aan dit akkoord. Samen met Andrea Oosting-Klock mocht ik de onderhandelingen namens de fractie voeren.
 
Aan het begin van het proces zijn we gestart met het benoemen van de voor ons allen belangrijkste thema's. Daarna hebben we per thema alle verkiezingspunten verzameld. Hierop zijn we per thema alle punten en nagelopen en hebben we gekeken waar eventuele verschillen zaten tussen de partijen al pratende zijn we alle thema's langs gelopen en ontstonden er ook de eerste contouren voor teksten en specifieke actiepunten voor in het akkoord. Omdat we het akkoord op hoofdlijnen wilde schrijven hebben we ook heel zaken niet meegenomen in het akkoord. Wel hebben we afgesproken dat deze punten aan het nieuwe college meegegeven zouden worden om te gebruiken bij de uitvoering van het akkoord. Tussentijds hebben we ons bij laten praten over de financiën en status van de afvalinzameling.
 
In de laatste gesprekken lagen er concrete teksten op tafel en is daar nog aan geschaafd, waarbij er ook al werd nagedacht over de titel. Omdat we samen met inwoners werk willen maken van de toekomst van onze gemeente en wonen daarbij een belangrijk thema is, hebben we gekozen voor de titel 'Samen bouwen aan de toekomst'.
 
Akkoord
We zien dat de afgelopen jaren de kloof tussen inwoners en de politiek in zijn algemeenheid groter is geworden. Ook in Harderwijk zagen we dat terug bij de opkomst die 5 procent lager lag dan de vier jaar ervoor. Het doel van dit akkoord is om de deze kloof te dichten. Het coalitieakkoord is daarom bewust geschreven in begrijpelijke taal (B1). Tevens willen we de kloof dichten middels spreekuren, wijkwethouders, het verhogen van de klanttevredenheid en het verbeteren van de communicatie.
 
Aangezien het financiële vertrekpunt voor ons als coalitie, in tegenstelling tot andere gemeenten, positief is dat we denken de aankomende jaren veel te kunnen realiseren. Er ligt namelijk een zeer positief resultaat over 2021 en de vooruitzichten zijn voorlopig ook nog erg positief. Dit geeft ons op onderwerpen als wonen, duurzaamheid, zorg en verkeer de mogelijkheid om verdere stappen te zetten. Door fondsen voor wonen en duurzaamheid te creëren verwachten we een versnelling in te kunnen zetten. Hierdoor denken we meer woningen sneller te kunnen bouwen. Voor duurzaamheid geldt dat we alle inwoners in staat willen stellen om mee te doen in de energietransitie, door onder andere een fonds in te stellen voor duurzame maatregelen. De reserve voor het sociaal domein gaan we aanvullen, zodat we de kwaliteit kunnen blijven leveren die nodig is.
 
Het onderwerp afval is uitvoerig besproken en daar kwamen we snel tot de conclusie dat we eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Op dit onderwerp is de laatste jaren te weinig regie gevoerd, waardoor we nu een fuik in dreigen te zwemmen. Dat willen we niet en starten het proces opnieuw. Aangezien er ook een heel aantal contracten aflopen. Daarbij zullen we ook de hulp inschakelen van inwoners met verstand van zaken. Voor nu gaan we zo snel mogelijk de ergste problemen oplossen en eind dit jaar starten met een proef voor inzamelpunten voor PMD bij de wijkwinkelcentra.
 
CDA
Als fractie zijn we zeer tevreden over het akkoord, omdat we ons inziens veel teruglezen van onze inbreng. Maar welke zijn dat dan? Hieronder zal ik er een aantal benoemen.

 • Voorrang voor onze inwoners bij goedkope koop of sociale huurwoningen.
 • Meer groen in de openbare ruimte.
 • Wij vragen inwoners met kennis over afval om mee te denken.
 • We schrijven een visie over demografische ontwikkelingen.
 • We kijken samen met de eigenaar naar een betere plek voor de coffeeshop.
 • We vullen de reserve voor het sociaal domein aan tot 4 miljoen euro.
 • We verhogen de verkeersveiligheid voor ouderen en kinderen.
 • We geven voorrang aan lopen en fietsen.
 • We stellen een nieuwe arbeidsmarktvisie op.
 • Het versterken van de wijk- en buurtplatforms, in het bijzonder Hierden.
 • Het streven is de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen.

Daarnaast blijven er nog voldoende onderwerpen over die de fractie naar zich toe kan trekken en profiel op kan maken.
 
Portefeuille
Bij de totstandkoming van de portefeuilleverdeling hebben we gekeken naar de kennis, ervaring en de persoonlijke interesse van de kandidaat-wethouders. Tevens is er gekeken naar de integraliteit en of de portefeuille ook past bij de partij. Hier is voor mij de volgende portefeuille uitgekomen.

 • Financiën   
 • Dienstverlening   
 • Bedrijfsvoering   
 • Inclusief Groep   
 • EHZ samenwerking   
 • Parkeren   
 • Verkeer   
 • Openbaar vervoer
 • Intercitystop
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementenbeleid
 • Binnenstadsvisie/detailhandel
 • Vastgoed
 • Informatievoorziening

Daarnaast ben ik 3e loco-burgemeester en regiewethouder voor de Gebiedsagenda en Binnenstad. De verdeling van de wijkwethouders zal plaatsvinden in het college.  

Hopelijk bent u op deze manier goed bijgepraat en zie ik u op woensdag 8 juni bij de ALV. Ik zal dan samen met Andrea Oosting-Klock, u graag meer vertellen over de coalitievorming en het akkoord en eventuele vragen beantwoorden.
 
Vriendelijke groeten,
Wilco Mazier

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.