Het CDA zet in op ambitieus en realistisch klimaatbeleid. We zetten alles op alles om de aarde fatsoenlijk door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Tegelijk hebben we oog voor het effect dat klimaatmaatregelen vandaag de dag hebben. Klimaatbeleid is zinloos als we bedrijven het land uitjagen om ergens anders alsnog CO2 uit te stoten.  

De overheid, samenleving en bedrijven hebben samen de sleutels voor de oplossing van het klimaatvraagstuk in handen. Zonder innovatieve bedrijven vinden we de oplossingen voor het klimaatvraagstuk niet.  

De energietransitie wordt alleen een succes als iedereen meedoet.  Duurzaamheid begint daarom bij iedereen thuis; bij ons allemaal in een groene, schone en gezonde leefomgeving. Duurzaam beleid moet hand-in-hand gaan met het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen met een krappe beurs.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Brouwersdam

Groene industriepolitiek
We kiezen voluit voor groene industriepolitiek. Via maatwerk en bindende afspraken met de grootste vervuilende bedrijven reduceren we structureel de CO2-uitstoot. We bouwen zo aan een duurzame economie van de toekomst met behoud van banen in Nederland. Belastingmaatregelen die indirect een financieel voordeel opleveren voor fossiel energieverbruik worden voor grote industriële energiegebruikers op een verstandig tempo afgeschaft. We investeren in schone technologieën en energie-infrastructuur en maken de energietransitie tot een verdienmodel voor de verschillende regio’s in Nederland.

Kernenergie
Naast veel duurzame energie hebben we ook kernenergie nodig. We gaan door met de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Aanvullend gaan we aan de slag met kleine, modulaire kernreactoren.

Bij de bouw van nieuwe kerncentrales zorgen we ervoor dat de lokale gemeenschap kan meeprofiteren. Bij de bouw van kerncentrales maken we geld vrij voor onderzoek naar het sneller neutraliseren en afbreken van nucleair afval.

Energiebesparing
Energiebesparing is een belangrijke oplossing om in 2050 zo goed als klimaatneutraal te worden. Energiebesparing kan helpen om de energierekening omlaag te krijgen en draagt daarmee bij aan de bestaanszekerheid van gezinnen.

De rente op een energiebespaarlening voor lage en middeninkomens bij het Nationaal Warmtefonds blijft 0%, zodat mensen zonder spaargeld ook aan de slag kunnen.

Alle corporatiewoningen met een slecht energielabel moeten voor 2030 zijn verbeterd. Gemeenten krijgen een rol in het wijk-voor-wijk aanpakken van isolatie en verduurzaming van particuliere woningen. We geven voorrang aan kwetsbare wijken, zodat die inwoners niet zelf van alles hoeven uit te zoeken en eerder voordeel hebben van een lagere energierekening. We zetten meer in op coöperatieve initiatieven waarbij buurtgenoten samen aan de slag gaan.

Zon op dak, wind op zee

Zonnepanelen zien we het liefst op daken en met multifunctioneel ruimtegebruik, zoals boven op een parkeerplaats. We willen snel een betere prikkel voor huishoudens en bedrijven om hun energieverbruik te richten naar pieken in de productie van wind- en zonne-energie. 

Windmolens op land moeten - evenals transport van elektriciteit op land - zorgvuldig, met oog op het beperken van overlast voor omwonenden en met respect voor het landschap, worden ingepast. Daarbij is ook burgerparticipatie een vereiste. We zien daarom liever windmolens op zee, deze worden natuurversterkend gebouwd met oog voor de visserij.

Energiecoöperaties  

Vanuit onze visie op een sterke samenleving zien we een belangrijke rol voor energiecoöperaties, niet alleen voor de opwekking van energie maar bijvoorbeeld ook voor een gezamenlijke buurtbatterij. 

Circulaire economie  

Een circulaire economie (hergebruik) op het vlak van bijvoorbeeld metalen en medicatie is simpelweg nodig om concurrerend te blijven en om de leveringszekerheid van grondstoffen veilig te stellen.  

Met de industrie van de toekomst produceren we in Nederland onder meer groene brandstoffen, groen staal en circulaire kunststoffen. De overheid moet zich opstellen als een betrouwbare partner die met consistent beleid verduurzaming van het bedrijfsleven optimaal faciliteert.

We steunen een Europese grondstoffenheffing, strengere productnormering en het recht op reparatie van hele gewone producten als je smartphone. Zo maken we een einde aan de bewuste verkorting van de levensduur van producten en besparen we niet alleen op grondstoffen maar voorkomen we ook onnodige kosten voor consumenten. Daarnaast treden wij hard op tegen misleidende duurzaamheidsclaims en ‘greenwashing’. 

De verantwoordelijkheid voor een meer duurzame productie is in de afgelopen jaren volledig bij de consument gelegd. Dat leidt vooralsnog tot onvoldoende resultaat. Die verantwoordelijkheid zal meer bij de producent gelegd moeten worden om hergebruik en recycling van afval en grondstoffen te versnellen. Betere fiscale mogelijkheden voor het beprijzen van negatieve effecten van producten op natuur en milieu zijn nodig. Dit kan bijvoorbeeld door een stapsgewijze aanpassing van de energiebelasting tot een Europese grondstoffenheffing. Daarmee maken we bijvoorbeeld een einde aan de situatie dat nieuw plastic goedkoper is dan gerecycled plastic. 

Schone luchtvaart 

De vervuiler betaalt ook in de luchtvaart. Privéjets en hun passagiers die uitsluitend Schiphol gebruiken als overstap, gaan ook vliegbelasting betalen. Andere belastingen regelen we Europees, te beginnen bij het heffen van accijns op kerosine.  

De economische waarde van de luchtvaart moet in harmonie komen met mens en milieu. Daarom krimpt Schiphol naar 440.000 vluchten, komt er geen vierde aanvliegroute en maken we een einde aan de nachtvluchten, ook aan de randen van de dag. Lelystad Airport gaat definitief niet open.  

Invulling van krimp wordt verder ingevuld en vindt plaats in overeenstemming met de betrokken regio's. We ondersteunen de luchtvaart in de transitie naar duurzamer en met minder geluidsoverlast vliegen door de productie van duurzame brandstoffen te stimuleren, ons voor te bereiden op de komst van elektrisch vliegen en dit op korte afstanden te stimuleren. 

Voor de andere vliegvelden voor burgerluchtvaart (Eindhoven, Maastricht, Groningen en Rotterdam) geldt dat bij de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit altijd een objectieve analyse uitgevoerd wordt die de economische waarde afzet tegen de impact op mens en milieu. Dit leggen we vast in de Omgevingswet. 

Schone scheepvaart  

We zetten in op goederen- en personenvervoer over water. Zeescheepvaart en binnenvaart vormen efficiënte en belangrijke vervoersvormen voor Nederland. Het is noodzakelijk dat er een toename komt van goed te bereiken afmeerplekken. We houden aandacht voor de kwaliteit van havens en kanalen, die ook bij wisselende waterstanden goed bevaarbaar blijven. We stimuleren gebruik van duurzame brandstoffen en dragen daarmee bij aan verduurzaming van de scheepvaart.  

We verleggen de vaarroute boven de Wadden, om het risico op ongelukken met ernstige verontreiniging te verminderen.  

Innovatie en onderzoek  

We beginnen met het bouwen van de infrastructuur die nodig is om negatieve emissies (het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer) te realiseren.  Hiervoor benutten we in ieder geval de locatie van één van de kolencentrales die in 2030 geen kolen meer mogen verbranden.

We investeren meer in onderzoek en innovatie met betrekking tot groene technologie, ook door bedrijven, om ons verdienvermogen veilig te stellen. We zorgen ervoor dat nieuwe investeringen in energie-innovatie ook in de regio landen. Nederland heeft top-onderzoeksinstellingen die we beter in stelling kunnen brengen om innovatie aan te jagen. Dat gaat om technologieën zoals groene chemie, waterstof, synthetische brandstoffen, betere windmolens, efficiëntere CO2 vrije opslag en flexibiliteit, negatieve emissies en kleine modulaire kernreactoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.