Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is de belofte van een fatsoenlijk land. Het CDA is de drijvende kracht achter het herstel van volkshuisvesting als publieke taak. De afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met een strakkere regie door het rijk, het afschaffen van de verhuurdersheffing, het reguleren van de huren en het versterken van de positie van starters tegenover huisjesmelkers en beleggers.  

Die opdracht is nog lang niet af, want het tekort aan betaalbare woonruimte is nog altijd te groot. Jongeren en starters vissen te vaak achter het net en wonen langer thuis dan de generaties voor hen. Ook senioren die willen verhuizen lopen tegen belemmeringen op. De steden zijn voor gewone inkomens onbetaalbaar geworden en de wachttijd voor huurhuizen loopt op.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Doorbouwen aan ieder dorp en iedere wijk
In ieder dorp mag er een straatje worden bijgebouwd. Provincies mogen dorpen niet langer in de weg zitten om voor de eigen inwoners bij te bouwen. Door steden en dorpen beheerst te laten groeien bouwen we aan een sterke gemeenschap met meer ruimte voor jong en oud.

We blijven doorbouwen aan sterke gemeenschappen. We zetten het wetsvoorstel door waarmee de helft van de nieuwbouwwoningen en huurwoningen door gemeenten kan worden toegewezen aan eigen inwoners en mensen met een vitaal beroep.

Doorbouwen met focus op betaalbaarheid
We gaan onverminderd door met de gemaakte afspraken voor de bouw van bijna 1 miljoen woningen tot en met 2030. 2/3e van de nieuwbouw wordt betaalbaar met focus op woningen voor starters, gezinnen en ouderen. Iedere gemeente bouwt daarbij 40% voor de middengroepen en gemeenten met weinig sociale woningbouw moeten daarmee aan de bak.

We versnellen de woningbouw door procedures te verkorten. We zetten daarnaast in op het beter benutten van de bestaande woningen door splitsen en optoppen, transformatie, woningdelen en doorstroming.

Doorbouwen aan het herstel van woningbouwcorporaties
Er komt veel meer aanbod aan betaalbare huur en koop als we doorbouwen aan het herstel van woningcorporaties. Corporaties bouwen zonder winstoogmerk. Voor woningcorporaties hebben we de afgelopen jaren de verhuurdersheffing afgeschaft. De volgende stap is dat woningcorporaties weer gaan bouwen voor de middenklasse. Hiervoor is het van belang dat corporaties strategische grondposities kunnen innemen. We schaffen de markttoets af.

Voorziening & Vergroening

Bij nieuwbouw regelen we dat er voldoende voorzieningen komen: scholen, zorg, winkels en goede verbindingen. In onze binnensteden houden we ruimte voor vergroening. Zo beschermen we onze wijken tegen hittestress en wateroverlast.

Bouwen in iedere regio 

We maken een nieuwe Nota Ruimte die recht doet aan alle regio’s en alle regio’s benut. Het landelijk woonbeleid is te zeer gericht op de drukbevolkte Randstad. In het noorden, oosten en zuiden van ons land zijn er ook volop kansen en behoeften. Goed woonbeleid vraagt om een zelfstandig ministerie van volkshuisvesting.  

Kooprecht sociale huurwoning

Corporatiehuurders krijgen meer kans om hun woning te kopen. De financiële opbrengsten investeren woningcorporaties vervolgens in nieuwbouw en verduurzaming.

Spaarvoordeel starters 

We stimuleren dat jongeren sparen voor de aankoop van een woning. Daarvoor worden afspraken met banken gemaakt en een bijdrage verleend om te kunnen sparen voor de aankoop van een huis tegen een hogere en aantrekkelijkere rente. 

Duurzaam bouwen

Een betaalbaar thuis is een duurzaam thuis. De rente op een energiebespaarlening voor lage en middeninkomens bij het Nationaal Warmtefonds blijft 0%, zodat mensen zonder spaargeld ook aan de slag kunnen.  

We zorgen ervoor dat wijken met de hoogste energiearmoede als eerste worden verduurzaamd.  

Bereikbaar thuis

Bereikbaarheid is - net als een dak boven je hoofd - een basisrecht. Waar je in Nederland ook woont, voorzieningen moeten makkelijk te bereiken zijn. Bereikbaarheidsnormen vormen ons uitgangspunt, niet het rendementsdenken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.