Het CDA wil een fatsoenlijk land met de zekerheid van een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen. Voor steeds meer mensen staat de bestaanszekerheid onder druk. In onze steden fiets je in tien minuten van een wijk waar financieel alles lijkt te kunnen, naar een wijk waar een alleenstaande moeder soms twee banen nodig heeft om haar kinderen te onderhouden.  

Bestaanszekerheid gaat voor ons niet alleen over inkomen. Het gaat voor ons ook over het onderdeel zijn van een gemeenschap. Over de toegang tot werk, wonen, zorg en onderwijs. Over gelijkwaardige kansen, ongeacht je achternaam of geslacht.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Meer werken moet meer lonen
Het CDA wil een nieuw belasting- en toeslagenstelsel, waarbij meer werken meer loont. Dat is nu niet altijd het geval, want je krijgt bij meer loon minder kortingen en toeslagen, waardoor extra werken netto soms nauwelijks wat oplevert.

Het nieuwe belastingstelsel wordt eenvoudiger en eerlijker. Toeslagen worden stapsgewijs afgeschaft. Het minimumloon gaat omhoog. Gezinnen gaan er in koopkracht extra op vooruit door een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebondenbudget.

Zekerheid van een vaste baan
De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbanen nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.

Er zijn al afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. We zetten deze hervormingen door, zodat de vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen.

Niemand werkloos aan de kant
In een fatsoenlijk land staat niemand werkloos langs de kant. We zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Via de sociale ontwikkelbedrijven, door de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van leven lang ontwikkelen is iedereen in Nederland die dat wil aan het werk of op weg naar passend werk. Vanuit de regionale werkcentra wordt de regie gevoerd. Zij ondersteunen iedereen op weg naar werk.

Vereenvoudiging regelingen

In Nederland zijn 10.000 gezinnen onder het bestaansminimum geraakt als gevolg van ingewikkelde en tegen elkaar in werkende regelingen. Bovendien lopen mensen inkomen mis, omdat ze niet bekend zijn met bestaande mogelijkheden of regelingen. Dit zijn problemen die voorkomen kunnen worden als er meer maatwerk mogelijk is. De ruimte om tussen uitvoerders gegevens uit te wisselen moet groter worden, en de regelgeving eenvoudiger.

Invoeren basisbaan & sociaal ontwikkelbedrijven

Om de kansen voor echt iedereen op werk te verbeteren komen we met een nieuw voorstel voor ‘Basisbanen’: gewone banen bij gewone werkgevers met loonkostensubsidie op maat. Basisbanen bieden een start op de arbeidsmarkt, maar kunnen ook helpen als tussenstation bij een carrière-switch. 

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak moeilijk om een passende baan te vinden. Sociale ontwikkelbedrijven kunnen helpen bij het vinden en houden van een baan.

Vereenvoudiging re-integratieregelingen

Bij het zoeken naar werk is het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die het beste bij die persoon past. Daarom willen we de verschillende (re)-integratieregelingen (WW, ZW, WIA, Participatiewet en Wajong-regeling) samenvoegen, vereenvoudigen en beter toegankelijk maken.

Aanpak schuldenindustrie

Het ondersteunen van mensen met schulden laten we niet meer over aan de markt. Schuldhulpverlening is een taak die wordt uitgevoerd door publieke of maatschappelijke organisaties. Het verdienmodel achter de schuldenindustrie wordt aangepakt.

Wonen betaalbaar houden

Wonen moet weer betaalbaar worden. We gaan onverminderd door met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen. Om in ieder dorp en in iedere stad snel te kunnen bijbouwen nemen we onnodige regels weg. Huizen met het slechtste energielabel worden als eerste verduurzaamd.

Zorg betaalbaar houden

We houden zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in heel Nederland. Daarvoor maken we de omslag van zorg naar gezondheid. Er komen geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg en de huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen risico. Regionale ziekenhuizen blijven behouden voor het leveren van basiszorg en reguliere acute zorg. 

Inflatie beperken

De inflatie in Nederland ligt op het EU-gemiddelde. Hij daalt wel, maar te langzaam. Dit is deels het gevolg van gestegen kosten en tekort aan personeel, maar ook de overheidsuitgaven spelen hier een rol in. Ook al zijn veel uitgaven en investeringen noodzakelijk, we dienen in het achterhoofd te houden dat inflatie de welvaart uitholt. Een toekomstbestendig financieel beleid en het beperken van inflatie vragen van de Nederlandse overheid dat zij beter moet letten op haar eigen uitgaven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.