Het CDA wil goed onderwijs. Voor al onze kinderen, op alle scholen in heel Nederland. Dat is de belofte van een fatsoenlijk land. Wij staan voor de vrijheid van onderwijs. Goed onderwijs gaat over meer dan goede cijfers voor rekenen en taal. Onderwijs is de plek om talenten en goed burgerschap te ontwikkelen.  

Ons onderwijs - het doorgeven van kennis en vakmanschap - staat onder druk. De leesvaardigheid van onze kinderen neemt af. Lang niet ieder kind heeft een passende onderwijsplek. Het tekort aan leraren speelt hierbij een rol. Dit kunnen we niet alleen oplossen met extra geld. Als samenleving moeten we leraren ook steunen door onderwijzen met aandacht mogelijk te maken.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Lerarentekort
Om het lerarentekort tegen te gaan bieden we scholen veel meer mogelijkheid tot maatwerk binnen de samenstelling van hun eigen team. Door docenten, mensen in opleiding tot docent en niet-educatieve specialisten bij elkaar te brengen, kunnen de tekorten binnen de teams gericht opgelost worden.

Jongere docenten worden actief begeleid na hun instroom in het team, zodat de vroege uitstroom uit het onderwijs wordt beperkt. Zij-instromers krijgen meer ruimte om bevoegd docent te worden. Het vaste dienstverband in het onderwijs maken we aantrekkelijker.

Kansengelijkheid
Dankzij het CDA is de basisbeurs terug. Wij blijven ons ervoor inzetten dat alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Elk kind krijgt toegang tot bijscholing, bij voorkeur binnen en door de school zelf.

We willen het aantal kinderen dat naar de voorscholen komt fors verhogen door administratieve drempels weg te nemen en ouders voor te lichten over de meerwaarde. Op die manier voorkomen we ontwikkel- en taalachterstanden en ontlasten we het onderwijs.

Bereikbaar onderwijs
Een goede spreiding van scholen en onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is van groot belang om te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de regio. Essentiële onderwijsinstellingen in krimpregio’s verdienen daarom extra ondersteuning.

Mobieltjesverbod

Het CDA is voorstander van een mobieltjesverbod in de klas, zodat kinderen tijdens de les niet worden afgeleid en alle tijd en aandacht uitgaat naar het onderwijs. Scholen hebben hier in eerste instantie zelf een verantwoordelijkheid.

Leven Lang Ontwikkelen

Leren is allang niet meer een kwestie van schoolgang in de jonge jaren. Het betreft de levenslange ontwikkeling van mensen. In een fatsoenlijk land krijgt ieder mens deze mogelijkheid. 

Daarom krijgt iedereen een Persoonlijk Ontwikkel Budget. Hiermee kan elke werknemer zich voortdurend ontwikkelen en kunnen werkzoekenden snel in leer-werktrajecten worden opgenomen. Mbo, hbo en wo krijgen, bij wet, de maatschappelijke opdracht om leven lang ontwikkelen aan te bieden.

Basisvaardigheden

Niet alle kinderen beheersen de basisvaardigheden van lezen en rekenen. Het budget voor het verbeteren van deze basisvaardigheden geven we rechtstreeks aan de scholen die het nodig hebben. Om de ‘lol in lezen’ terug te krijgen en achterstanden weg te werken komt er in samenwerking met de bibliotheken een onderwijsbreed leesoffensief. Laaggeletterdheid verdient structurele aandacht.

Internationalisering  

Internationale studenten zijn welkom in ons land. Als de instroom van studenten van buiten ons land problematisch blijkt of te snel groeit, wordt een studentenstop ingevoerd bij de betrokken bacheloropleidingen. Bij studies in hbo en wo die zich hoofdzakelijk richten op Nederlandstalige arbeidsmarkt is Nederlands de voertaal. 

Vakmanschap

Het CDA wil een herwaardering van het vakmanschap en mbo. De overheid hanteert betere termen dan hoog- en laagopgeleid, bijvoorbeeld praktisch en theoretisch opgeleid.  

Bijzondere aandacht is nodig voor de terugloop van studenten in techniek en zorg. Lesgeldverlaging, stagevergoedingen en afspraken met brancheorganisaties voor baangaranties zijn daarbij goede opties. Wij stimuleren instellingen, ouders en aspirant-studenten om voor opleidingen te kiezen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Studieschuld

Een grote groep studenten van de leenstelselgeneratie heeft schulden opgebouwd die met de huidige regels nooit volledig terugbetaald gaan worden. Studenten uit deze generatie krijgen een korting op hun studieschuld wanneer ze versneld aflossen. We maken het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om te helpen bij het terugbetalen van studieschulden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.