Het CDA wil grip op migratie. De instroom van migranten gaat omlaag, zodat onze huisvesting, zorg en onderwijs het aankunnen. Tegelijkertijd kunnen nieuwkomers rekenen op onze steun in een ambitieuzer integratiebeleid. Goed taalonderwijs wordt van meet af aan gecombineerd met een basisbaan of ander werk.  

In Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij. Dat zet druk op de woningmarkt, het onderwijs en de zorg. We lopen tegen de grenzen aan van wat haalbaar is.  

In een fatsoenlijk land spreken we over migratie met twee woorden: grip en draagvlak. We willen grip op migratie omdat de huidige instroom de samenleving overvraagt, maar ook omdat we voor echte vluchtelingen het draagvlak voor de opvang willen behouden.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Stevige integratie
Het CDA wil steviger integratiebeleid. Van nieuwkomers wordt beheersing van de Nederlandse taal geëist. In Nederland zijn de westerse waarden als vrijheid, respect en tolerantie voor anderen het uitgangspunt.

Goed taal- en cultuuronderwijs wordt vanaf het begin gecombineerd met een basisbaan of ander werk. Kansrijke asielzoekers krijgen na drie maanden toegang tot de arbeidsmarkt, zodat iedereen zo snel mogelijk meedoet in de samenleving.

Procedure aan de Europese buitengrens
In de toekomst komen asielmigranten alleen op uitnodiging naar de EU (het zogeheten Canadees model). Daarvoor is het noodzakelijk dat we nu afspraken maken met landen aan de Europese buitengrens om migratie tegen te gaan en terugkeer te bevorderen op basis van internationale verplichtingen.

Tot die tijd is invoering van de Europese buitengrensprocedure nodig zodat asielzoekers met een ‘kansrijke’ asielaanvraag snel vanuit de Europese-solidariteit herplaatst kunnen worden en asielzoekers met een afgewezen aanvraag direct terugkeren.

Rechtvaardige asielprocedure
Onze asielprocedure wordt minstens zo streng en rechtvaardig als die van onze buurlanden. We kiezen daarom voor een twee-status-stelsel waarin we het internationaal vastgelegde onderscheid maken tussen permanente vluchtelingen en mensen die tijdelijk bescherming zoeken.

In lijn met het EU-recht worden asielvergunningen tijdelijk. De verantwoordelijkheid om gezinshereniging mogelijk te maken brengen we in lijn met de Europese verplichting dat nareizen alleen mogelijk is voor het kerngezin.

Spreidingswet  

Wij zijn voorstander van kleinschalige opvang, want integratie gaat sneller in hechte verbinding met de lokale samenleving. Gemeenten tonen solidariteit met Ter Apel en dragen allemaal naar vermogen bij aan asielopvang en de huisvesting van statushouders. Daarvoor is de spreidingswet noodzakelijk.  

Goede opvang in de regio  

Nederland voert samen met andere Europese landen een actief beleid om ervoor te zorgen dat de opvanglocaties in de regio geen uitzichtloze kampen zijn maar echte asielsteden waar vluchtelingen zich met goed onderwijs en economische activiteiten kunnen voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven, inclusief hulp om terugkeer naar het geboorteland mogelijk te maken. 

Economisch perspectief voor Afrika 

Op Europees niveau steunen we Afrika om de economische en sociale kansen op het eigen continent te vergroten. De oorzaken van migratie worden aangepakt door proactief te bemiddelen bij conflicten, het ondersteunen van fragiele landen en te zorgen dat bedrijven hun belastingplicht in armere landen niet ontlopen door geldstromen via Nederland te laten lopen. 

Uitvoeringskracht vergroten  

Recht doen aan mensen betekent ook sneller duidelijkheid bieden. We investeren daarom in de uitvoeringskracht van het COA en het IND. Procedures moeten korter worden en bezwaarprocedures beperkt waarbij het van belang is dat er een effectiever terugstuurbeleid komt. 

Instroom arbeidsmigratie  

We willen toe naar een veel gerichter beleid op het gebied van arbeidsmigratie met meer oog voor brede welvaart, waarbij we per sector kijken wat nodig is en draagkracht in de wijken centraal staat. Arbeidsmigratie legt de grootste druk in aantallen op onze samenleving. Nederland is wat ons betreft geen ongecontroleerd economisch immigratieland. Nederland moet zelf meer invloed kunnen hebben op hoeveel arbeidsmigranten hier komen werken vanuit andere landen. Hiervoor gaan we in Europa het debat aan. 

Uitbuiting arbeidsmigranten

Er zijn nog altijd te veel misstanden rond laagbetaalde arbeidsmigranten uit Oost-Europa. We voeren daarom onverkort de aanbevelingen van het rapport Geen tweederangsburgers van de commissie-Roemer uit. Zo moet een verhuurdersvergunning worden ingevoerd, krijgen uitzendbureaus een meldplicht bij ongelukken en moeten werkgevers de arbeidsmigranten verplicht registreren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.