05 juli 2021

Afwijken van het bestemmingsplan, echt niet zomaar!

Al sinds jaar en dag worden in Hilversum bestemmingsplannen vastgesteld waarin is vastgelegd wat bebouwd mag worden en met welk doel. In een bestemmingsplan leg je onder andere de toegestane bouwhoogte vast. Vaak wordt daar als stelregel een afwijkingsmogelijkheid van 10% bij gehanteerd. Deze 10% ziet op afwijkingen die bijvoorbeeld nodig zijn om een technische installatie op het dak te kunnen plaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van de bouwhoogte en daarmee het aantal bedachte woningen op het perceel.

Op dit moment loopt de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van het Carolushuis aan de Bosdrift. Deze aanvraag zal eveneens aan het bestemmingsplan getoetst worden. Wat blijkt, hier is de mogelijkheid van 10 procent overschrijding nagenoeg geheel verwerkt in de vergunningaanvraag. Niet voor een technische installatie, maar om een extra woonlaag toe te staan. De toegestane bouwhoogte is 15 meter en nu wordt gevraagd dit uit te breiden tot 16,5 meter. Omdat het perceel waarop het Carolushuis staat ook nog eens afloopt en het bouwvlak ten opzichte van de weg circa 1,5 meter lager ligt, wordt de werkelijke hoogte zelfs 18 meter. Een verschil van 20 procent!

Nu zou je kunnen zeggen dat het positief is dat met de nieuwbouwplannen meer (zorg)woningen worden gerealiseerd dan we nu hebben. Er is immers vraag naar. Anderzijds speelt hier ook de vraag naar het vertrouwensbeginsel. In hoeverre mag een omgeving vertrouwen op correcte naleving van de regels in het bestemmingsplan? En als de bepalingen uit het bestemmingsplan ter discussie moeten staan, zou het dan niet rechtvaardig zijn dat de buurt hier van op de hoogte wordt gesteld, hun belangen kan verdedigen en dit even zwaar meetelt als de wensen van de ontwikkelende partij? Daarvan lijkt hier geen sprake. De buurt wordt onvoldoende meegenomen in de planvorming en antwoorden op terecht gestelde vragen blijven uit.

Komende week zullen CDA en Democraten Hilversum een motie indienen waarin opgeroepen wordt dat de gemeente zich wel aan het bestemmingsplan houdt en niet instemt met de overschrijding van 10 procent. Wat het CDA betreft is dit een eerste stap in het beter naleven van de afspraken die we met elkaar maken in de bestemmingsplannen. We hebben in de afgelopen jaren verschillende plannen goedgekeurd waarin afwijkingsmogelijkheden staan. Dat is terecht, tot dat blijkt dat de mogelijkheid wordt misbruikt voor andere doeleinden. We zullen daar kritisch op zijn en blijven.

Evert Jan Kruijswijk Jansen

(Raadslid)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.