We koesteren de waarden van onze tuinstad. Dit betekent dat je vanaf de hei alleen zicht hebt op de toren van de Vituskerk en de Omroeptoren. We bouwen wat past bij het karakter van Hilversum en we bouwen met name voor Hilversummers. Hierbij pleiten wij voorrang bij huisvesting voor onderwijs- en zorgprofessionals en hulpverleners. De huidige stijging van grond- en woningprijzen mag ons inziens er niet toe leiden dat voor sociale huur uitsluitend nog stapelwoningen worden gerealiseerd. 

Hilversum kan op verschillende manieren worden getypeerd. Velen kennen het als de Mediastad. Door de prachtige ligging van Hilversum in het midden van bossen en heide is het ook een groene tuinstad en een aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Dat brengt echter ook spanningen met zich mee. Hilversum kan niet verder uitbreiden en daarom moeten alle plannen binnen de huidige stadsgrenzen worden gerealiseerd. Dat betekent dus keuzes maken. En waar staat CDA Hilversum daarin?

Wij hechten veel waarde aan het groene karakter van ons dorp en willen dat unieke karakter behouden. Wij accepteren daarmee dat er slechts beperkte ruimte is voor groei van het aantal woningen en locaties voor kantoren en bedrijven. Wij kiezen er dus voor om de autonome bevolkingsgroei, of te wel de vraag vanuit de huidige sociaal en economisch gebonden inwoners naar extra woonruimte te faciliteren. Hiermee komen er woningen beschikbaar voor toekomstige generaties Hilversummers. Dat betekent in de praktijk een groei van ca 3.000 tot 5.000 woningen in de komende 20 jaar, conform de huidige plan­nen tot extra woningbouw. Er is dus geen ruimte voor grootschalige woningbouw om geïnteresseerden van elders allemaal te kunnen accommoderen. 

Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de werkgelegenheid gelijke pas houdt met de groei van het aantal inwoners. Immers Hilversum is een stad om te wonen en te werken. Dat betekent zorgdragen voor voldoende kantoorruime, bevorderen van de combinatie wonen en werken thuis en in stand houden van de huidige bedrijfsterreinen.

Ten aanzien van nieuwbouw kiezen wij voor een combinatie van hoogwaardige duurzame bouw in combinatie van (midden)hoogbouw  en eengezinswoningen. Daarbij houden wij vast aan het realiseren van 1/3 deel sociale woningbouw over het geheel van het bouwvolume. De huidige stijging van grond- en woningprijzen mag er ons inziens niet toe leiden dat voor sociale huur uitsluitend nog appartementen worden gerealiseerd. Ook gezinnen met kinderen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning hebben behoefte aan een huis met een tuin. Dit bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt waarbij appartementen vervolgens weer beschikbaar komen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Speciale aandacht is daarbij nodig voor betaalbare woningen voor jonge mensen. Immers ook onze kinderen gunnen wij een woonplek in Hilversum.

Wij kiezen bij nieuwbouw nadrukkelijk voor bouwhoogtes conform het in Hilversum  gebruikelijke piramidemodel. Dat wil zeggen dat vanaf het centrum van de stad geredeneerd de bouw hoger mag zijn (bijvoorbeeld nieuwbouw stationsplein) maar aan de randen van de stad lager zodat vanaf de natuurgebieden en de heide het zichtveld niet ontsierd wordt door hoogbouw. Dat betekent dat wij hierop scherp toezien bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw op het Arenapark. Economische motieven mogen wat ons betreft niet de doorslag geven voor ongebreidelde en ontsierende hoogbouw.

Daarnaast zullen wij kritisch kijken naar de binnenstedelijke projecten. Behoud van het groene karakter van het dorp vinden wij belangrijk. Niet elke ruimte volbouwen maar het open karakter behouden. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor plantsoenen, speeltuintjes, bomen en perkjes. Verwaarloosde gebieden in de stad bijvoorbeeld langs het spoor, moeten worden aangepakt en worden bestemd voor woningbouw. Wij ondersteunen van harte de planvorming in Crailo voor het nieuwe buurtschap aldaar waar naast wonen in het groen ook het thema duurzaamheid een vertrekpunt vormt voor de inrichting van deze wijk.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Het in standhouden van beeld van tuinstad Hilversum.
  • Het ontwikkelen Mediapark, Stationsgebied, 1221, Arenapark, Circusterrein.
  • Ruimte maken in het woonaanbod: Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren.
  • Stimuleren dat er kleine woonzorgcentra in de wijk worden gebouwd.
  • Wonen in een veilige, schone en plezierige wijk!

Leefbaarheid

Mede door de coronapandemie zijn we ons steeds meer bewust van onze leefomgeving. We genieten van de rust maar ook van de reuring. We wandelen graag, maar sporten ook veel. We ontmoeten elkaar op het sportveld, op school, in de kerk , bij Mout of in Lopes Dias. Het kan allemaal in de tuinstad Hilversum, een fijne plek om te wonen.

Een leefbare omgeving wordt door veel factoren bepaald. Vanuit onze diepste waarden betekent een leefbare omgeving dat je oog hebt voor een ander. Kennen we onze buren, zien we de behoeftige achterbuurman, of hebben we alleen oog voor onze eigen wereld? CDA Hilversum staat voor een samenleving waar eenzaamheid wordt teruggedrongen en waar omzien naar elkaar wordt gestimuleerd.

De randvoorwaarden om dit te realiseren zijn evengoed belangrijk. CDA Hilversum staat voor veilige en schone buurten, waarbij de buurt inspraak heeft in de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast door scooters of auto’s wordt bestreden. Denk bijvoorbeeld aan de geluids-flitspaal  en spaarpalen. Waar hangjeugd wordt aangesproken en perspectief wordt geboden. We staan ook voor bloeiende kleine buurtwinkelcentra. Deze centra zijn onmisbaar om de leefomgeving te verbeteren. Daarom willen we in Anna’s Hoeve voorzieningen uitbreiden.

We zien ook dat mooie groene parken, een hoog niveau van groen-onderhoud en schone speelplekken bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. We willen er alles aan doen om de leefbaarheid in Hilversum hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Ruimtelijke Ordening

Wie aan wonen in Hilversum denkt, denkt aan mooie architectuur, grote bomen en veel groen. Dat beeld houden we in stand. Dat betekent dat we hoge eisen stellen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum.

De invoering va de Omgevingswet (Op 1 juli 2022 treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om willen gaan) wordt steeds uitgesteld. Gelijktijdig experimenteren we in Hilversum al met de werking van de nieuwe wet. Omdat de nieuwe wet uitgaat van de kracht van de samenleving, waarbij ontwikkelaar en omgeving samen afspraken maken en de raad er alleen aan te pas komt als zij er niet uitkomen, gaan we door met experimenteren in de geest van de nieuwe Omgevingswet.  

De vraag naar woningen in Hilversum is groot. We werken samen in de regio om het woningbouw probleem op te lossen. We willen voorkomen dat Hilversum een bouwvolume opgelegd krijgt vanuit de regio of de MRA die niet waar te maken is zonder grote aanpassingen te doen aan het karakter van onze tuinstad of afbreuk te doen aan de mooie natuur om Hilversum heen.

Tuinstad

Voor alle ontwikkelingen geldt dat we de tuinstad, zoals destijds bedacht door Dudok, als uitgangspunt nemen. Dat betekent dat we hoge eisen stellen aan de inrichting van de openbare ruimte, waarbij aandacht is voor groenvoorzieningen en recreatieruimte. Bij hoogbouw kan dat onder andere gerealiseerd worden door binnentuinen openbaar toegankelijk te maken of openbare daktuinen te ontwerpen. De ontwikkeling van het stationsgebied biedt hiervoor een uitgelezen kans

Nieuwe woningen realiseren we binnen de bebouwde kom, openbaar toegankelijke bos en heide blijven onbebouwd om ruimte te houden voor recreatie.

Hoogbouw staan we uitsluitend toe in de gebieden rondom het spoor en specifiek het station. Voor nieuwe ontwikkelingen houden we vast aan het piramide model: laagbouw in de wijken aan de rand, oplopend tot hoogbouw bij het station en het centrum. Zo houden we het illusielandschap in stand.

We stimuleren dat bedrijfspanden uit de woonwijken vertrekken naar het Mediapark, het loswal gebied of bij Kerkelanden. De vrijkomende kantoorpanden in de woonwijken ontwikkelen we tot woningen.

Focus voor bedrijven richten we op media en hoogwaardige dienstverlening. Leegkomende kantoorpanden worden getoetst op dit gebruik en krijgen een herbestemming voor wonen indien er te weinig vraag is vanuit media en/of hoogwaardige dienstverlening.

Mediapark

We stimuleren ontwikkelingen op het Mediapark die gericht zijn op het aantrekkelijk blijven als mediastad. Dit betreft zowel het behoud en de uitbreiding van media gerelateerde activiteiten als de aantrekkelijkheid voor toeristen.

Daarnaast staan we toe dat andere functies toegevoegd kunnen worden indien zij het gebied versterken en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van werken op het mediapark. Daarbij kan gedacht worden aan horeca, retail en wonen.

Arenapark

Het Arenapark zal zich steeds verder ontwikkelen als bedrijventerrein met sportvoorzieningen. Die ontwikkeling versterken we door bedrijvigheid die hier niet past te weren.

Daarnaast staan we toe dat andere functies toegevoegd kunnen worden indien zij het gebied versterken en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Daarbij kan gedacht worden aan horeca, retail en wonen.

Stationsgebied

Het stationsgebied zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. De uitgangspunten voor de ontwikkeling blijven we toetsen op de principes van Hilversum als tuinstad. Voor CDA Hilversum blijft het belangrijk dat de verbinding oost-west blijvend aandacht krijgt en waar mogelijk verbetert. Dat wordt een extra uitdaging nu besloten is tot sluiting van de kleine spoorbomen.

Circusterrein

De prijsstijgingen van woningen maakt Hilversum steeds minder toegankelijk als woonstad voor mensen met een cruciaal beroep. Omdat het hier veelal gaat om mensen die in Hilversum werken, is het van belang hen te helpen op de woningmarkt. De ontwikkeling van het Circusterrein biedt een uitgelezen kans om juist deze doelgroep te bedienen.

Via een te ontwikkelen koopregeling van de gemeente bouwen we in dit gebied betaalbare eengezins­woningen. Bij verkoop van de woning vloeit een deel van de opbrengst terug naar gemeente, waardoor een volgende koper van dezelfde voorwaarden gebruik kan maken. Experimenten elders in het land, zoals in de gemeente Ede, dienen hiervoor als voorbeeld.

1221 Hilversum

In het postcodegebied 1221 staan vele ontwikkelingen op stapel. CDA Hilversum spant zich in om verouderde bedrijfspanden te vervangen door woningen en groen. Het is van belang dat groen en steen elkaar zo afwisselen, dat de buurt hiermee versterkt wordt. De inbreng van de buurtbewoners is hierin onmisbaar. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid in het vormgeven van participatie­processen waarin echt geluisterd wordt en bakens kunnen worden verzet.
 

Wonen

Voor CDA Hilversum is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties meer ruimte geven om met bouw en verduurzaming aan de slag te gaan.

Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We maken flexibele woonvormen voor starters mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en eenpersoonshuishoudens).

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.

In onze winkelgebieden staat veel ruimte boven winkels leeg, omdat er belemmeringen zijn in de lokale regels om het wonen boven winkels mogelijk te maken. Deze belemmeringen moeten we zoveel als mogelijk wegnemen, zodat we meer woningen kunnen realiseren.

Woonaanbod

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Een zelfbewoningsplicht  kan een oplossing bieden

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt.

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij zoal aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van de ‘Crisis- en Herstelwet’).

In onze gemeente met een bevolkingsgroei kiezen we voor ‘bouwen voor de eigen behoefte’.

We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang geven aan inwoners van Hilversum en voor mensen met cruciale beroepen. Huurders en/of kopers moeten een sociale en/of economische binding hebben met de woonplek en krijgen voorrang bij de toewijzing van nieuwe woningen.

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA Hilversum vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.

Ontmoeten

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners. Daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig.

Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis of het bibliotheekfiliaal, maar het kunnen ook kerken, kringloopwinkels, koffiecorners van supermarkten of het café op de hoek zijn. Vooral in Hilversum-Oost zijn er weinig ontmoetingsplekken en ondersteunt CDA Hilversum initiatieven vanuit de wijk.

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

We benoemen verbindingsofficieren in de wijken die zich richten op het stimuleren van ontmoetingen en samenwerkingen in wijken waar mensen met verschillende achtergronden wonen.

Buurten en wijken

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de wijk.

We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan.

Bewoners zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.

Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en door het toegenomen thuiswerken als gevolg van  coronamaat­regelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met woningcorporaties in op wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar de rechter.

Openbare ruimte

Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto en kan in combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen er zelfs toe leiden dat parkeerplekken worden teruggeven aan de buurt (nieuwe speelplekken, of toevoegen van groen). Zo verbetert de leefbaarheid, en verminderen drukte en vervuiling in de stad.

Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger. Vraagafhankelijk vervoer kan een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport naar reguliere OV-verbindingen. Wij willen reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar OV-haltes vervoeren. Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke initiatieven zoals een belbus en innovaties op ICT-gebied.

Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc.

Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven door belem­meringen die zij ervaren weg te nemen. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen.

Wij vinden dat mensen met een beperking eenvoudig gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom stellen wij voor alle bushaltes (en/of de bussen) op een goede instap hoogte brengen.

De gemeente blijft zich inspannen voor het realiseren van nachtnet richting Amsterdam en Utrecht.
 

Bereikbaarheid

Goede verbindingen zijn voor gemeenten als Hilversum onmisbaar. Gelegen tussen Utrecht en Amsterdam is Hilversum een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze ligging is enkel strategisch als Hilversum ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Verbeteren van de doorstroming van ringwegen en verbinding Oost-West
  • Aanleggen van veilige fietsroutes door heel Hilversum
  • 30 km/u tenzij…
  • Verplaatsing van het station Soestdijkerstraatweg richting Utrecht
  • Inspanning door gemeente voor het realiseren van het nachtnet richting Amsterdam en Utrecht.

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.

Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij zetten in op een veilig, fijnmazig en goed onderhouden fietsnetwerk door heel Hilversum.

Wij zetten in op de realisering van fietssnelwegen. In combinatie met de opkomst van de elektrische fiets nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu.

Goede bereikbaarheid, doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid kunnen worden gerealiseerd met een integraal en multimodaal mobiliteitssysteem waarin de verplaatsing centraal staan. Kwaliteit en beschikbaarheid van data spelen daarbij een grote rol.

Een data-ecosysteem kan worden opgezet waarin anonieme sensordata van honderdduizenden voertuigen worden gedeeld met overheden en wegbeheerders, om onveilige wegsituaties te detecteren en informatie daarover te delen met weggebruikers.

Parkeren  in Hilversum blijft een lastige discussie. CDA Hilversum wil totale parkeerbeleid onderzoeken, Waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Vanwege de regiofunctie van Hilversum is het hebben van voldoende openbare parkeergelegenheid essentieel.

CDA Hilversum wil de nieuwe digitale mogelijkheden ten volle benutten en inzetten om bepaalde wegen en punten binnen de gemeente (zoals bv Johannes Geradtsweg, Diependaalselaan etc) te ontlasten en de doorstroming te verbeteren. De huidig voorgestelde verbeteringen voldoen niet. De komende tijd zullen er verschillende vervolgstudies moeten plaatsvinden.

Wij zijn voor behoud van vliegveld Hilversum. Naast de cultuurhistorische en recreatieve waarde, is het vliegveld essentieel voor de veiligheid van vliegers boven Nederland. Tevens zorgt het vliegveld ervoor dat de aanvliegroutes naar Schiphol op afstand blijven en hierdoor de geluidsoverlast beperkt wordt.

Openbaar vervoer

Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto en kan in combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen er zelfs toe leiden dat parkeerplekken worden teruggeven aan de buurt (nieuwe speelplekken, of toevoegen van groen). Zo verbetert de leefbaarheid, en verminderen drukte en vervuiling in de stad.

Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger. Vraagafhankelijk vervoer kan een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport naar reguliere OV-verbindingen. Wij willen reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar OV-haltes vervoeren. Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke initiatieven zoals een belbus en innovaties op ICT-gebied.

Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc.

Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven door belemmeringen die zij ervaren weg te nemen. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen.

Wij vinden dat mensen met een beperking eenvoudig gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij bijvoorbeeld de bushaltes (en/of de bussen) op een goede instap hoogte brengen.

De gemeente blijft zich inspannen voor het realiseren van nachtnet richting Amsterdam en Utrecht.

Verkeersveiligheid

Jaarlijkse aanpak van de top 20 verkeersonveilige plekken. Er wordt een actieve campagne gevoerd om de verkeersonveilige plekken te inventariseren , zoals de Loosdrechtseweg, de Insulindelaan en de Utrechtseweg. De inbreng van omwonenden is hierbij cruciaal.

CDA Hilversum wil dat jaarlijks extra geld beschikbaar komt voor verkeersveiligheid en doorstroming. Uit dit budget worden experimenten betaald om de verkeersonveilige plekken aan te pakken. Dit budget is bedoeld om onconventionele maatregelen mogelijk te maken.

De gemeente moet volop energie zetten op de aanpassing van de Gijsbrecht tot een straat waar ruimte wordt geboden aan voetgangers en fietsers. Aansluiting bij het ondernemersinitiatief en dit mogelijk maken vanuit de gemeente is essentieel.

Deelvervoer gaat op basis van de mobiliteitsvisie steeds meer mogelijk worden in Hilversum. Het is daarbij essentieel dat de gemeente afspraken maakt met de aanbieders voor de vorm, de infrastructuur en de vergoeding die de aanbieders van deelvervoer aan de gemeente verschuldigd zijn. Als uitgangspunt geldt dat deelvervoer iets moet toevoegen, en niet louter als last moet worden ervaren zoals de parkeeroverlast van deelscooters. De gemeente moet meer regie pakken..

We leggen extra fietspaden naar de locaties die nu veelal met de auto worden bezocht, zoals naar winkelcentrum Kerkelanden, waardoor we de verkeersveiligheid vergroten.

Een grote ergernis in Hilversum zijn de vele overtredingen in het verkeer. CDA Hilversum blijft zich hard maken voor meer toezicht en controle, met name op plekken waar veel geklaagd wordt over overtredingen.

30 km tenzij

Het CDA wil de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom voor gemotoriseerd verkeer verlagen van 50 naar 30 km per uur, tenzij voor die specifieke plek aangetoond wordt waarom op die plek veilig sneller kan worden gereden.  Met dit voorstel sluiten we aan bij de Tweede Kamer, die in 2020 met de motie ‘30km per uur, tenzij...’ 30 kilometer in bebouwde kom als standaard heeft aangenomen.

Het doel van deze aanpassing is het vergroten van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en fietsers, en het terugbrengen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

Als uitzondering van de 30km wegen ziet het CDA de verbindingswegen in Hilversum, waarbij de inrichting zo is vormgegeven dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen bewegen. Daarbij gaat het om vrij liggende fietspaden en trottoirs.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.