Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. Overheidssubsidie is niet langer vanzelfsprekend. Gemeenten moeten flink bezuinigen. Daarbij ligt cultuur al snel onder het vergrootglas, een kunstbegroting is nu eenmaal abstracter dan een bouwbegroting. Maar een gezond kunst- en cultuurklimaat is onontbeerlijk voor Hilversum. Kunst, theater, muziek, dans en film maken steden mooier en aangenamer. De succesvolle steden van morgen zijn de steden die mensen blijvend kunnen aantrekken en uitdagen. Kunst en cultuur functioneren daarbij als een magneet.

Een gezond kunst- en cultuur klimaat is onontbeerlijk voor Hilversum. Kunst, theater, muziek, dans en film, de succesvolle steden van morgen zijn de steden die mensen blijvend kunnen aantrekken en uitdagen. Kunst en cultuur functioneren daarbij als magneet.

Hilversum is een gemeenschap waarin mensen met verschillende waarden en tradities samenleven. Een gemeenschap waar iedereen mag meedoen en uitgedaagd wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor die gemeenschap. De gemeenschap staat in een geschiedenis en geeft deze door aan nieuwe generaties. Waardevolle elementen uit het verleden willen we bewaren voor de toekomst. Wij zien ondernemerschap, creativiteit en cultuur als noodzakelijk onderdeel in het samen vormgeven daarvan.

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. Soms leidt dat in onze diverse samenleving ook tot spanningen, vooral wanneer mensen zich in hun (culturele) identiteit voelen aangetast. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is.

De lokale overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • Het versterken van het vrijwilligerswerkbeleid.
 • Stimuleren van de zichtbaarheid van culturele instellingen in de Hilversumse samenleving.
 • Verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink.
 • Een evenement waarbij horeca, cultuur en het verenigingsleven elkaar versterken.
 • Het uitschrijven van een prijsvraag voor een kunstwerk in de openbare ruimte
 • Oprichten van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis voor Hilversum.
 • Het in oude glorie herstellen van Gooiland als theater met regionale aantrekkingskracht.

 

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

CDA Hilversum wil verenigingen meer ruimte voor initiatief geven door het verminderen van regels en vergunningen. Het is goed als verenigingen voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding.

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunnings­vrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen. Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van heffing van onroerende zaak belasting (OZB).

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van hetzelfde gebouw.

Vrijwilligers

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers want zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken en buurthuizen dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit.

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving. Het is ook goed voor het welzijn van de vrijwilliger zelf. Vrijwilligerswerk levert vaak nieuwe contacten, kennis en vaardigheden op. Het biedt nieuwe (werk-)ervaring, wat een mooie opstap kan zijn naar een (nieuwe) baan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een bijdrage aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger inzetten, gemiddeld gezonder zijn en blijven dan zij die geen vrijwilligerswerk doen.

In 2019 heeft CDA Hilversum onderzoek gedaan onder de vrijwilligers en de organisaties in Hilversum. Zij gaan ons aan het hart en daarom zet CDA Hilversum de komende jaren in op:

 • het opzetten van één loket waar organisaties en vrijwilligers met vragen terecht kunnen;
 • investeren in de vrijwilligerscentrale zodat het mogelijk wordt om vrijwilligers en organisaties beter te ondersteunen;
 • Promotie van vrijwilligerswerk op scholen en het onder de aandacht brengen van de maatschappelijke stage. De aanwas van jongeren zorgt, letterlijk en figuurlijk, voor vitaliteit.
 • Starten van een proef met de maatschappelijke dienstplicht.

 

Kunst en cultuur

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Hilversum zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.

We zijn trots op onze verenigingen zoals Beatrix, het Cuypersensemble en het Grafisch Atelier. Maar ook het Groot Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest en Beeld en Geluid zijn culturele instellingen die Hilversum op de kaart zetten!

Op cultureel gebied zijn er de komende jaren keuzes te maken. CDA Hilversum kiest voor structurele ondersteuning aan de bibliotheek en moedigt organisaties en verenigingen aan die levendigheid in ons dorp brengen. Maar ook kleine gezelschappen, waarbij naast cultuur, ontmoeting een centrale rol heeft kunnen op onze steun rekenen.

De verhuizing van de bibliotheek naar het centrum -met goede parkeervoorzieningen- zal wat CDA Hilversum betreft de komende periode worden gerealiseerd. Wij vinden het belangrijk dat voor jong en oud de bibliotheek toegankelijk blijft. De bibliotheek krijgt de komende jaren een steeds belangrijkere rol in onze digitale samenleving.

Ook op buurtniveau vinden er culturele activiteiten plaats, CDA Hilversum wil dat de komende periode verder uitbreiden.

CDA Hilversum wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. We willen hun deelname stimuleren door het aanbod voor hen goedkoper te maken.

Het is belangrijk om lokale kunstenaars te stimuleren. Daarom wil CDA Hilversum dat de gemeente een prijsvraag uitschrijft voor een kunstwerk in de openbare ruimte.
 

Cultureel erfgoed

De gemeente Hilversum is de hoeder van het Hilversumse erfgoed. En dat gaat verder dan de zorg voor (gemeentelijke en Rijks-)monumenten. Erfgoed vertelt immers het grote verhaal van de Hilversumse geschiedenis. De sporen daarvan worden ook zichtbaar in de stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling vanuit het verleden. Die bepaalt mede de bijzondere identiteit van Hilversum als tuinstad. Om deze te beschermen is het belangrijk om bouwhoogten en –volumes van de komende nieuwbouw van veel woningen hierop af te stemmen. Beeldbepalende en waardevolle gebouwen dienen in de planontwikkeling hiervoor te worden meegenomen.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • De oprichting van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis voor Hilversum
 • De archeologische rijkdom van Hilversum dient in de educatie te worden opgenomen
 • Een programma ontwikkelen om scholieren met het verleden in aanraking te brengen
 • Het streekarchief faciliteren bij het digitaliseren van archiefstukken
 • Herontwikkeling van industrieel erfgoed met behoud van historisch karakter en/of identiteit.
 • Toekomstgericht kijken met behoud van verleden. Het waar nodig geven van een nieuwe functie is de beste vorm van behoud.
 • Particulieren actief blijven ondersteunen bij het onderhoud van het monument waar ze in wonen bijvoorbeeld door een bijdrage/ kleine kredieten
 • Bijdrage uit gevelherstelfonds voor onderhoud van woningen met een karakteristieke gevel
 • Samen met Beeld & Geluid een 24 uurs arrangement of weekend arrangement Hilversum ontwikkelen bijvoorbeeld in samenwerking met NS dagtochten
 • Plannen ontwikkelen voor de commerciële exploitatie van de TV toren als visitekaartje voor Hilversum (Erfgoed / Dudok 100 jaar)

 

Erfgoedhuis

De geschiedenis van Hilversum verdient meer aandacht. Er is nu geen vaste plek waar deze geschiedenis structureel wordt getoond. De Collectie Hilversum ligt nu op verschillende plekken opgeslagen. De oprichting van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis verdient daarom facilitaire c.q. financiële ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld in combinatie met de nieuwe bibliotheek of Museum Hilversum.

Het Erfgoedhuis kan een centrum worden waarin de Hilversummers van alles te weten kunnen komen over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Hilversum. Tevens kan het een cultureel trefpunt en ontmoetingsplek zijn voor geïnteresseerde inwoners, verenigingen en schoolklassen.

Industrieel erfgoed

Er zijn in Hilversum een aantal goede voorbeelden van hergebruik van industriële panden zoals Chef aan de Werf bij Werf35, de melkfabriek aan de Larenseweg of de zoutbunker / Parc bij de Oude Haven. Andere voorbeelden waarbij het verleden is meegenomen in de toekomst zijn de gashouders die vervangen zijn door appartementsgebouwen in de vorm van een gashouder en de oude loodsen die zijn vervangen door huizen in de vorm van de loodsen. Hierdoor blijven de historische contouren zichtbaar, herinneren de staatnamen aan de vroegere bestemming. Tegelijk is er iets geheel nieuws ontstaan dat recht doet aan het verleden. We zullen dit beleid voortzetten en daarmee verkrotting voorkomen en bijdragen aan de herinnering van cultureel erfgoed.

Religieus erfgoed

In een tijd van toenemende secularisatie raken kerkgebouwen steeds vaker hun oorspronkelijke functie kwijt. CDA Hilversum spant zich in om een goede (her)bestemming te realiseren voor deze gezichts­bepalende gebouwen die past bij het karakter van het gebouw en de buurt waarin het staat.

Archeologisch erfgoed

CDA Hilversum vraagt om meer aandacht voor de archeologische schatten rond Hilversum. In dat kader zou er samen met specialisten beleid ontwikkeld moeten worden over hoe om te gaan met onze archeologische schatten/vondsten. We willen hierbij de samenwerking zoeken met een organisatie als de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant (AWN)

Monumentaal erfgoed

Karakteristieke en historische panden horen op de gemeentelijke monumentenlijst. Speciale aandacht is gewenst voor de 19e en vroeg 20e-eeuwse gevels. Het is belangrijk de gevels in mooie staat houden. Dit kan met behulp van het Gevelherstelfonds. Herbestemming van monumentale panden heeft voorkeur boven afbraak. Wij willen hier een actief beleid op voeren.

Streekarchief

Elke Hilversummer moet kennis van het verleden kunnen nemen. Dat is nu maar op beperkte schaal mogelijk. Digitalisering van archivalia (bijvoorbeeld ‘on demand’ zoals Den Haag aanbiedt) is een moderne manier om de toegang van het verleden voor de inwoner te ontsluiten.

Media erfgoed

Hilversum is de Mediastad. CDA Hilversum spant zich om het karakter van mediastad te laten behouden. CDA Hilversum zet zich ook in om herbestemming van karakteristieke leeggekomen omroeppanden, die bijdragen aan het karakter van ‘Hilversum Mediastad’ mogelijk te maken.

Beeld en Geluid en de TV toren zouden nog beter moeten worden gebruikt als visitekaartje voor Hilversum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.