De druk op de natuur neemt toe. Steden worden warmer. Hitte, droogte en wateroverlast komt vaker voor, de biodiversiteit verschraalt en de CO²-uitstoot neemt te weinig af. Daarom moet er iets gebeuren. We willen meer groen in het centrum en in de wijken. We gebruiken duurzame materialen bij het bouwen van woningen en we stimuleren dat bestaande woningen beter worden geïsoleerd. De gemeente is hierbij dienend en faciliteert. Dwang is niet het beste middel om Hilversummers klimaatvriendelijker te maken. Wij vinden dat Hilversummers hun eigen keuzes moeten kunnen maken.

Ons klimaat verandert, dat is een feit, met gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere klimaatverandering te beperken. Het Nederlandse klimaatbeleid legt de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen in toenemende mate bij lokale overheden. Zo heeft ook Hilversum de verantwoordelijkheid voor het concretiseren van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil CDA Hilversum inzetten op een integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Voor de inwoners willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

De afgelopen jaren heeft de gemeente te weinig sturing gegeven in het duurzaamheidsbeleid en in het tot stand komen van de warmtetransitie. Dit heeft geresulteerd dat inwoners, corporaties en bedrijven te weinig zijn geholpen in het verwezenlijken van hun doelen en in de grote opgave waar we als dorp voor staan. De komende jaren is het belangrijk dat de gemeente regie neemt, alternatieven aanbiedt waar ambities ontbreken, en initiatieven stimuleert en helpt tot ontplooiing te komen. Een dienende overheid.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • Versterking van het karakter als tuinstad door meer groen in ons dorp.
 • Bescherming van ons unieke illusielandschap. De natuur om ons heen blijft ongerept en biodiversiteit neemt toe.
 • Maximale ondersteuning bij het isoleren van woningen en bedrijven. Voor de kleine en de grote beurs.
 • Primaire inzet op energie besparen in plaats van energie opwekken.
 • Betaalbare lasten en een eerlijke lastenverdeling, energiearmoede bestaat!
 • Maximaal draagvlak onder inwoners door goed te luisteren.
 • Geen dwang bij maatregelen, zoals gedwongen van het gas af.
 • Heroverweging van de huidige inzet van Hilversum om in 2040 ipv 2050 (landelijke inzet) van het gas af te zijn.
 • Handhaving van de huidige regels over de afstand tussen windturbines en woningen (minimaal 600 meter).
 • Inzet op alternatieve energiedragers/bronnen zoals geothermie en waterstof.
 • Doorbreken van het taboe tegen kernenergie. Het zou goed zijn als Hilversum bijdraagt aan het aanzwengelen van een landelijke discussie hierover.

Meer groen in ons dorp

De afgelopen jaren zijn we allemaal nog bewuster geworden van het feit dat we de aarde in bruikleen hebben. We hebben de opdracht om de aarde beter achter te laten voor de volgende generaties. Echter het is nu nog belangrijker dan ooit om hierin de juiste keuzes te maken. Geen symboolpolitiek maar serieuze overwegingen voor een complexe problematiek. En complexe vraagstukken kennen helaas geen eenvoudige oplossingen.

Omringd door bossen en heide staan er op een relatief klein oppervlakte 43.000 woningen. Binnen deze context moeten er keuzes worden gemaakt. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en niet bij een groep worden neergelegd, maar eerlijk worden verdeeld. Om ons heen zien we mensen die de schouders eronder zetten. Deze initiatiefnemers helpen we graag vooruit. En daarom heeft CDA Hilversum ervoor gezorgd dat inwoners en lokale bedrijven de gelegenheid krijgen om mee te participeren bij energieprojecten (lokaal eigenaarschap). Aan de andere kant willen we dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.

 

Waterberging

In Hilversum is een groot deel van het oppervlak bebouwd en bestraat. In de binnenstad kan dit zelfs oplopen tot 90%. Door deze verstening is er dikwijls sprake van een beperkte mogelijkheid tot waterberging wanneer er hevige regenbuien vallen binnen een korte periode. Door het vergroenen van steden wordt er dus meer ruimte voor waterberging gecreëerd. Meer groen zorgt er namelijk voor dat niet alle neerslag hoeft te worden afgevoerd en vermindert de kans op wateroverlast. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld groene daken, meer groene grond (zoals parken, velden en tuinen) of zelfs waterdoorlatende bestrating.

Tegengaan van droogte

Door de hemelwaterafvoer en door de (groene) inrichting van ons stad kan droogte worden tegengegaan. Infiltratiekratten zijn hiervoor een uitstekend middel. Onze inwoners kunnen ook in de toekomst gratis infiltratiekratten bij de gemeente aanvragen.

Hittebestendigheid

Meer groen zorgt voor de matiging van hitte in de zomer. Stenen huizen, pleinen en straten nemen veel warmte op en staan die maar langzaam weer af. Hierdoor blijft het na een zomerse dag in de nacht in de stad wel vijf tot tien graden warmer dan in een landelijke omgeving. Bomen, struiken en ander groen kunnen de temperatuur in een stad helpen verlagen door water te verdampen. Waar een bitumen dak in de brandende zon kan opwarmen tot 70 graden, wordt een groen dak met mossen en grassen in dezelfde omstandigheden niet warmer dan 32 graden, op voorwaarde dat er voldoende water beschikbaar is. De oplossingen voor hittestress liggen in de waterhuishouding, het herinrichten van gebieden en de openbare ruimte. Dit houdt in dat Hilversum groen en waterrijk ingericht moeten worden.

Biodiversiteit

CDA Hilversum wil dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte naar mogelijkheden zoekt om biodiversiteit te versterken. In overleg met bewoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden plannen gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat er in woonwijken en bedrijventerreinen meer vogels, vlinders en bijen kunnen leven. Dat kan door bloeiende bomen, struiken en planten meer ruimte te geven, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met hooikoortspatiënten. Door fruit­bomen te planten wordt de openbare ruimte zelfs ‘om op te eten’.
 

Isoleren

Juist voor Hilversum geldt: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Veel van onze jaren-30 woningen zijn niet duurzaam en verbruiken veel energie. CDA Hilversum kiest ervoor om eerst dit probleem aan te pakken. Wij beloven dat we onze inwoners, organisatie en bedrijven helpen met isoleren zodat over vier jaar iedereen die dat wil, zijn huis heeft kunnen isoleren. De opgave is groot maar het zorgt naast veel CO² reductie ook voor lagere kosten per huishouden. Een win-win situatie.

De verduurzamingsopgave is voor CDA Hilversum een doorlopend proces waarin wij al doende zullen gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen. Als geld, tijd of menskracht ontbreekt kunnen gemeenten deze verantwoordelijke verduurzamingsopgave niet aan (de Raad voor het Openbaar Bestuur becijferde januari 2021 dat gemeenten jaarlijks € 600 miljoen tekort komen!). Wij zetten in op een stevige lobby en voegen extra lokale middelen toe.

Energieopwekking en infrastructuur

De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil CDA Hilversum ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Deze (wellicht niet helemaal optimale) route is van belang voor het draagvlak voor het energie- en duurzaamheidsbeleid.

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom.

We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.

Problemen op het elektriciteitsnetwerk hebben de afgelopen jaren veel te weinig aandacht gekregen: dat kan leiden tot problemen. Zonder goed functionerend netwerk heeft investeren in nieuwe energiebronnen weinig zin. In onze plannen voor de inrichting van Hilversum moeten we fysieke ruimte vrijhouden om de energietransitie en verbetering van het netwerk mogelijk te maken.

Wind

De afgelopen jaren is er een discussie gevoerd over windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. CDA Hilversum heeft zich net als het Goois Natuur Reservaat hiertegen uitgesproken. Laten we ons illusielandschap koesteren! Het blijft een afweging van belangen en het mag niet ten koste gaan van groen en leefbaarheid. Ook is het belangrijk om voldoende de afstand tot de gebouwde omgeving te houden, zodat de overlast niet bij de omwonenden terecht komt.

Zon

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen. Op daken is volop ruimte voor zonnepanelen. We zetten in op het combineren van functies zoals zonnevelden op een talud, parkeerplaats of langs bij bedrijventerreinen, waarbij er ook voldoende ruimte moet blijven voor een gezonde natuur. Voor daken van huizen (ook binnen het beschermd stadsgezicht) geldt dat wij ook hechten aan het advies van de welstand.

Warmte

Warmte van de toekomst zal niet meer simpelweg voortkomen uit aardgas. Het behoud van de gasinfrastructuur daarentegen is zeer belangrijk. Inmiddels komen er prachtige initiatieven van de grond op gebied van waterstof, maar ook groen gas. CDA Hilversum vindt dat ook bij nieuwbouw rekening gehouden moet worden met deze ontwikkelingen. Het gas van de toekomst kan gemakkelijk door de huidige infrastructuur vervoerd worden en de nieuwste verwarmingsketels zijn er klaar voor om dit gas te verwerken. Indien er een warmtebron voorhanden is met leveringszekerheid dan is een warmtenet een prima optie (bijvoorbeeld vanuit industrieterreinen maar ook waterkracht of geothermie). Met een ideale energiemix, waarbij geen enkele energiebron op voorhand wordt uitgesloten, is Hilversum klaar voor de toekomst en zitten de inwoners er betaalbaar warmpjes bij.

Klimaatakkoord

Om ruimte te houden voor innovatie, om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en omdat het gewenst is maatregelen te blijven toetsen op kosteneffectiviteit en hun impact, willen wij dat de lokale duurzaamheidsdoelstellingen synchroon (gaan) lopen met het klimaatakkoord. In het duurzaamheids­beleid kiezen wij voor de inzet van eenvoudige beleidsinstrumenten die kunnen rekenen op voldoende draagvlak en die langdurig worden ingezet. Met consistent beleid weten investerende partijen waar ze aan toe zijn.

Hilversum Gasloos

Het gasloos krijgen van Hilversum is een hele opgave en de vraag is in hoeverre die realistisch is. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil CDA Hilversum dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs voor onze inwoners. Inwoners en coöperaties betrekken we voortijdig in de planvorming. Vooralsnog dienen weinig collectieve warmtebronnen zich aan.

We willen dat de gemeente in het verduurzamen van wijken gebruik maakt van de uitzonderings­mogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten wordt gezien als laatste optie gezien de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2050.

Wij willen een heroverweging van de huidige inzet om de stad al in 2040 van het gas af te helpen. Dat is niet haalbaar en de kosten daarvan wegen in veel gevallen niet op tegen de opbrengsten. Het huidige beleid is ondoordacht en niet realistisch: bewoners worden vaak verrast door hoge kosten of slecht functionerende of lawaaierige alternatieve energiebronnen.

CDA Hilversum wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en energie- en warmteopwekprojecten.

CDA Hilversum wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. CDA Hilversum maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.

Circulaire economie

CDA Hilversum wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.

De ruil- en deeleconomie groeit, co-financiering en crowdfunding nemen toe. De lokale overheid steunt deze initiatieven.

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie

Duurzaam inkopen

We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra werk of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en (groen)onderhoud te beleggen bij deze doelgroepen bieden we elkaar de kans om een mooie invulling te geven aan maatschappelijke behoeften.

In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale hoveniers en onderhoud wagenpark aan lokale garages of kerstpakketten voor het eigen personeel. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de gemeente.

We willen dat de kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord inkopen in de regio wordt samengebracht om eenduidige criteria op te stellen. Hierdoor weten (lokale) opdrachtnemers waar zij aan toe zijn en hoe zij zelf met passende en innovatieve oplossingen kunnen komen.

Afvalbeleid

Hilversum moet minder restafval produceren en meer gaan scheiden. Er is goede winst te boeken bij de scheiding van plastic afval. Hierbij is nascheiding (in de fabriek) soms slimmer dan voorscheiding (bij mensen thuis). Voor glas- en papierafval werkt voorscheiding juist beter. Blik en metaal wordt nu al voor 90% uit het afval gehaald in de fabriek. Het is de kunst voor de meest duurzame oplossing te kiezen. Daar wil CDA Hilversum voor gaan.

Wij kiezen voor een gemeente die bewoners, ondernemers en organisaties met goed voorbeeldgedrag en voorlichting inspireert om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

CDA Hilversum wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.

Wij kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.