Verkiezingsprogramma 2022-2026

 

Goed voor Hilversum

In Hilversum is het heerlijk wonen. De prachtige jonge monumenten, het groene karakter en het hoge niveau van voorzieningen spreken ons allemaal aan, van jong tot oud. Hilversum is een stad met een dorps karakter, ingesloten door bos en heide. De bijzondere tuindorpen en -wijken van Hilversum zijn door de beroemde architect Dudok samengesmeed tot een tuinstad, de enige in Nederland. Deze unieke kenmerken en kwaliteiten staan echter onder druk. Problemen die landelijk spelen, zoals woningnood, de druk op de zorg of eenzaamheid, spelen helaas ook in Hilversum. Ook een wereldwijde zorg als klimaatverandering is iets om in Hilversum rekening mee te houden.

Wij willen in ons verkiezingsprogramma echter hoop bieden in plaats van pessimisme, vertrouwen geven in plaats van wantrouwen voeden en sámen saamhorigheid uitstralen in plaats van het individualisme versterken. We beschrijven in dit programma hoe de unieke kwaliteiten van onze tuinstad verder versterkt kunnen worden en hoe we weerstand kunnen bieden aan ongewenste ontwikkelingen. We doen dit vanuit onze overtuiging dat politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen doen. Vertrouwen staat centraal.

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA Hilversum zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om zo een betere samenleving achter te laten voor de komende generaties.

Vanuit de gedachte dat een snelle toename van het aantal inwoners zorgt voor overbelasting van de samenleving en van de natuur kiest CDA Hilversum voor autonome groei. We bouwen voor Hilversummers, personeel in cruciale beroepen en voor mensen die een sociale of economische binding met Hilversum hebben. We bouwen rondom het station hoger dan in de wijken, zo zorgen we ervoor dat we meer woningen kunnen bouwen en tegelijkertijd koesteren we ons unieke ‘illusielandschap’.

Goed voor Hilversum is ook zorgen voor een kansrijk lokaal ondernemersklimaat. Lokale ondernemers zorgen voor levendigheid en verbinding, werkgelegenheid en een bloeiende lokale economie. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappij. Om onze lokale ondernemers te steunen pleiten wij o.a. voor optimale bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen.

Aan de hand van acht thema’s beschrijven we onze visie en benoemen we concrete acties. We kunnen hiervoor putten uit onze rijke bronnen. Met dit programma willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan Hilversum, voor vandaag en voor morgen. Waarbij vertrouwen wint van wantrouwen en hoop van pessimisme.

Een betrouwbaar Hilversum

De afgelopen jaren is op landelijk niveau het vertrouwen in de overheid drastisch gedaald en onvrede over beleid, toegenomen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling en niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Voor het CDA Hilversum begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, culturele organisaties, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. De gemeente stelt zich dienstbaar op. Het CDA Hilversum staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid, een integer bestuur, stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. We besturen met ons hoofd en met ons hart en zijn dienstbaar aan de samenleving.

Een zorgzaam Hilversum

De eenzaamheid groeit, jaar op jaar. Inmiddels voelt 1 op de 9 Hilversummers zich ernstig eenzaam. Er is te weinig ruimte in verpleeghuizen en oude, kwetsbare inwoners moeten verhuizen buiten Hilversum. We zien ook dat teveel jongeren blijvend zorg nodig hebben en dat de wachtlijsten toenemen. Wij zijn er diep van overtuigd dat dit anders kan en moet. We moeten het samen doen. Omzien naar elkaar betekent oog hebben voor elkaar.

Een duurzaam Hilversum

De druk op de natuur neemt toe. Steden worden warmer. Hitte, droogte en wateroverlast komt vaker voor, de biodiversiteit verschraalt en de CO²-uitstoot neemt te weinig af. Daarom moet er iets gebeuren. We willen meer groen in het centrum en in de wijken. We gebruiken duurzame materialen bij het bouwen van woningen en we stimuleren dat bestaande woningen beter worden geïsoleerd. De gemeente is hierbij dienend en faciliteert. Dwang is niet het beste middel om Hilversummers klimaatvriendelijker te maken. Wij vinden dat Hilversummers hun eigen keuzes moeten kunnen maken.

Een uniek Hilversum

We koesteren de waarden van onze tuinstad. Dit betekent dat je vanaf de hei alleen zicht hebt op de toren van de Vituskerk en de Omroeptoren. We bouwen wat past bij het karakter van Hilversum en we bouwen met name voor Hilversummers. Hierbij pleiten wij voorrang bij huisvesting voor onderwijs- en zorgprofessionals en hulpverleners.
De huidige stijging van grond- en woningprijzen mag ons inziens er niet toe leiden dat voor sociale huur uitsluitend nog stapelwoningen worden gerealiseerd.

Een veilig Hilversum

Het CDA staat voor veilige en schone buurten, waarbij de buurt inspraak heeft in de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast door scooters of auto’s wordt bestreden. Waar hangjeugd wordt aangesproken en perspectief wordt geboden. We staan ook voor bloeiende kleine buurtwinkelcentra. Deze centra zijn onmisbaar om de leefomgeving te verbeteren. We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.

Een ondernemend Hilversum

Wanneer ondernemers de vrijheid krijgen om te ondernemen, innovatieve ideeën de ruimte krijgen om te groeien en buurtwinkelcentra de mogelijkheid krijgen om zich te onderscheiden van online concurrenten, dan wordt Hilversum dé plek om te wonen en te werken. Het stimuleren van ondernemerschap is voor de gemeente een belangrijke taak. Wetende dat de lokale overheid niet de markt kan sturen, kunnen ondernemers door de lokale overheid wel een handje worden geholpen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het creëren van plekken waar start-ups en zzp-ers een (werk)plek kunnen krijgen, maar ook aan optimale bereikbaarheid

Een gezond Hilversum

Een gezonde stad biedt een omgeving om prettig, gezond en veilig te wonen en werken, die uitnodigt tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om door, bijvoorbeeld een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. Het CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland maken.

Een cultureel Hilversum

Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. Overheidssubsidie is niet langer vanzelfsprekend. Gemeenten moeten flink bezuinigen. Daarbij ligt cultuur al snel onder het vergrootglas, een kunstbegroting is nu eenmaal abstracter dan een bouwbegroting. Maar een gezond kunst- en cultuurklimaat is onontbeerlijk voor Hilversum. Kunst, theater, muziek, dans en film, de succesvolle steden van morgen zijn de steden die mensen blijvend kunnen aantrekken en uitdagen. Kunst en cultuur functioneren daarbij als magneet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.