De afgelopen jaren is op landelijk niveau het vertrouwen in de overheid drastisch gedaald en onvrede over beleid toegenomen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling en niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Voor CDA Hilversum begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, culturele organisaties, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. De gemeente stelt zich dienstbaar op. CDA Hilversum staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid, een integer bestuur, stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. We besturen met ons hoofd en met ons hart en zijn dienstbaar aan de samenleving.

Actueler dan ooit is de fundamentele vraag in wat voor samenleving wij willen wonen. En wat voor samenleving laten we na? Een samenleving waar iedereen voor zichzelf leeft? Een samenleving waar de mensen die het goed hebben getroffen haast niet omkijken naar iemand die het niet zo goed getroffen heeft? Een samenleving waar goed doen, zoals het inzamelen van oud-papier voor je vereniging, wordt wegbezuinigd omdat het niet efficiënt is? Waar buurtverenigingen tegen de klippen oplopen omdat de kunst van ‘luisteren naar elkaar’ is vervallen tot het uiten van meningen, het opeisen van je recht of het enkel inrichten van een formeel proces vanwege de plicht tot participatie?

CDA Hilversum kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente.

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen en dat mensen niet gehoord worden. De menselijke maat staat centraal en ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig. Een serieus en betrouwbaar participatieproces waar vereist, is onontbeerlijk.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Een integere, transparante en daardoor betrouwbare gemeentelijke organisatie.
  • Een dienstbare overheid. De overheid is er voor de inwoner en niet omgekeerd.
  • Actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie voor alle inwoners en ondernemers.
  • Digitale interactie voor iedereen toegankelijk, ook voor ouderen en mensen met een beperking. Voor inwoners die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline (op papier) en fysiek bereikbaar.
  • Het maximaal benutten van de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners.
  • Voorrang geven aan initiatieven uit de samenleving.
  • Het voorkomen van onnodige bezwaarprocedures door serieuze en betrouwbare participatieprocessen
  • De komende vier jaar moet er een gezond evenwicht bewaard worden tussen de baten en de lasten waardoor er geen tekorten ontstaan
  • Geen verdere stijging van gemeentelijke belastingen, anders dan inflatiecorrectie. Een gematigde en voorspelbare prijsstijging brengt rust.

Integriteit - een betrouwbare overheid

Voor CDA Hilversum is het hebben van een betrouwbaar bestuur een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Integriteit en transparantie gaan boven alles, altijd en overal. De bestuurlijke integriteit moet boven elke twijfel verheven zijn.

Als CDA Hilversum willen we ons distantiëren van een bestuurscultuur die gebaseerd is op machts­politiek die het individu kleineert of intimideert en gericht is op ongelijke machtsverhoudingen.

In de verhoudingen tussen gemeenteraad en college is het uitgangspunt dat de gemeenteraad in alle gevallen in staat wordt gesteld om haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers in Hilversum. Het bestuur is er voor de inwoner en niet omgekeerd.

Een betrouwbare overheid geeft mensen zekerheid en stelt duidelijke grenzen. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid is er juist voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen.

Integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. 
 

Participatie – De samenleving is aan zet

Participatie moet in Hilversum échte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. 

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaat of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en om bezwaarprocedures te vermijden.

CDA Hilversum wil inzetten op versterking van de buurtcoördinatoren (buco’s) om zo de toeganke­lijk­heid tot de gemeente voor de inwoner te vergroten. Op die manier staat de buurt centraal: er is voor burgers en wijken één aanspreekpunt en dit aanspreekpunt heeft doorzettingsmacht om dingen voor elkaar te krijgen. Niet slechts een symbolisch signaalversterker maar een ‘linking pin’ tussen burgers, wijken en de gemeente om vragen, ideeën en zorgen concreet aan te pakken.

Gemeentelijke samenwerking

Als standpunt heeft CDA Hilversum al langer geformuleerd dat we voorstander zijn van een verregaande bestuurlijke samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek maar we constateren ook dat voldoende maatschappelijk draagvlak hiervoor cruciaal is.

Het waarborgen van de democratische legitimatie is van groot belang. Een gemeentelijke herindeling moet bij voorkeur niet van bovenaf opgelegd worden, maar van onderop worden gedragen. Voor ons is het belangrijk dat een herindeling alleen gemeenten samenvoegt die een logische economische en culturele band met elkaar hebben.

CDA Hilversum streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en die een afspiegeling blijft van de lokale bevolking.

CDA Hilversum is voorstander van (dienstgerichte) samenwerkingsverbanden als de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. Gemeenteraden - en daarmee inwoners van gemeenten - moeten een daadwerkelijke stem hebben bij regionale samenwerking.

Digitalisering

De digitale transitie heeft invloed op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Niet alleen zetten overheden meer en meer digitale middelen in om hun dienstverlening, handhaving en toezicht te verbeteren, maar ook is digitalisering onmisbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de transitie naar duurzame energie, betere zorg en onderwijs of een goede bereikbaarheid. CDA Hilversum wil dat overheid en samenleving zich hier tijdig op voorbereiden.

De veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie vergen een stevige rol van de overheid; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ook bij de eigen taken van de gemeente.

CDA Hilversum wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal toegankelijk .

Tegelijkertijd is het voor CDA Hilversum ook heel belangrijk dat informatie voor alle inwoners van Hilversum toegankelijk blijft. Meer dan de helft van zelfstandig wonende ouderen (75+) voelt zich niet voldoende digitaal vaardig. Deze groep heeft vaak hulp nodig bij het gebruik van digitale diensten. Bij de online beschikbare interactie met de gemeente moet er dan ook altijd rekening gehouden worden met de internationaal vastgestelde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor ouderen. Hetzelfde geldt voor de mensen met een beperking. Ook zij mogen geen hinder ondervinden bij de (digitale) interactie met de overheid. Voor inwoners die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline (op papier) en fysiek bereikbaar.

Het verhogen van de digitale weerbaarheid is nog steeds één van de belangrijkste randvoorwaarden voor digitalisering. Digitale weerbaarheid veronderstelt niet alleen dat de digitale veiligheid op orde is, maar ook dat men in staat is adequaat te reageren op cyberincidenten. Hilversum, als mediastad, is interessant voor kwaadwillenden en het risico van uitval van digitale diensten, processen of systemen wordt hiermee steeds reëler.

Om op dit alles voorbereid te zijn, wil CDA Hilversum dat er duidelijk, en toekomstgericht, beleidsplan voor digitalisering wordt opgesteld. Dit beleidsplan moet ook worden ingezet om de doelmatigheid van de gemeente te vergroten. Hierbij gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van de gemeentewebsite, maar om de duidelijkheid en de opties die als alternatief blijven bestaan (zoals bijvoorbeeld loketten en reguliere post). Ook wil CDA Hilversum er op toezien dat dit plan regelmatig en waar nodig geactuali­seerd wordt.

Steeds vaker worden grootschalige databestanden en slimme algoritmen ingezet, bijvoorbeeld in Smart City of ter voorkoming van armoede en schulden. CDA Hilversum wil er op toezien dat er geen onvoorziene neveneffecten optreden die van invloed zijn op privacy, non-discriminatie, autonomie en menselijke waardigheid.
 

Gezonde Gemeentefinanciën - Hoe staat Hilversum er voor

Gemeentelijke financiën lijken vaak voor de inwoner een abstract gegeven. Immers hoe diepgaand moet je als gemiddelde inwoner nou op de hoogte daarvan zijn? En toch is het een belangrijk onderwerp, immers elke inwoner draagt via belastingen bij aan deze financiën en kijkt ook (terecht) kritisch mee waar het geld binnen de gemeente Hilversum aan wordt besteed.

De afgelopen jaren hebben de financiën in Hilversum onder druk gestaan door financiële tekorten binnen het sociaal domein. Ook in Hilversum liepen de kosten voor jeugdzorg fors uit de pas. Pas in 2021 heeft het Rijk aanvullend geld beschikbaar gesteld zodat de tekorten kunnen worden ingelopen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente het huishoudboekje structureel op orde heeft.

Wij streven er naar de komende vier jaar een gezond evenwicht te bewaren tussen de baten en de lasten en geen tekorten te hebben. Dat is voor onze inwoners belangrijk omdat er ook nieuwe taken voorliggen zoals verduurzaming, vergroening en de energietransitie. Daar zullen we als inwoner van Hilversum komende jaren veel mee te maken krijgen. We willen dat de gemeente de inwoner met deze ontwikkelingen, waar veel middelen voor nodig zijn, goed ondersteunt bijvoorbeeld met subsidies, voorlichting en consultatie.

De ambities van Hilversum zijn ook groot als het gaat om stadsvernieuwing en het investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Het vertrekpunt daarvan is maatschappelijke waarde toevoegen in de Hilversumse leefomgeving. Zo zijn de investeringen in het stationsgebied, gebied 1221 en het Arenapark ons inziens van groot belang om Hilversum ook voor komende generaties qua woon- en werkomgeving aantrekkelijk te houden. Deze projecten ondersteunen wij van harte, maar we zijn ons terdege bewust van het feit dat er een stevig prijskaartje aan hangt waar de inwoner aan mee gaat betalen.

Ons vertrekpunt daarbij is dat de gemeentelijke belastingen niet verder mogen stijgen anders dan inflatiecorrectie. Een gematigde en voorspelbare prijsstijging brengt rust. Het CDA blijft ook in de komende periode terughoudend met stijging van de gemeentelijke lasten

Omtrent de bestedingen van de middelen willen wij transparant en zorgvuldig zijn. Wij willen niet dat Hilversum daarbij onverantwoorde financiële risico’s neemt vanuit economische doelen. Wij zien er bijvoorbeeld op toe dat Hilversum niet meer geld bij banken leent dan volgens erkende gemeentelijke financiële normen verantwoord is. Bij dreigende overschrijding daarvan zullen wij op snelle terugdringing van het risico aandringen.

Gezamenlijke regelingen

Gemeenten werken met elkaar samen op veel terreinen. Dat gaat meestal om taken die ze gezamenlijk effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren.

Het GNR (Goois Natuur Reservaat) is ooit opgericht om de natuurkundige waarde van percelen te beschermen en zo een ander gebruik te voorkomen. Voor het beheren van de gebieden is een goed toegerust bedrijf opgezet. Met het vertrek van Amsterdam en de provincie Noord-Holland, kan de  GNR in een regionaal verband bestuurd worden. De regionale milieuwethouders kunnen in hun periodieke vergaderingen de belangen van het GNR behartigen. Het gaat uiteindelijk over percelen in hun eigen gemeente.

De TOMIN GROEP bedient naast onze regio ook Almere. Ooit was Almere te klein om een eigen TOMIN GROEP te laten functioneren. Inmiddels is Almere groot genoeg voor een zelfstandige TOMIN GROEP. Uit overweging van o.a. regionale identiteit stelt CDA Hilversum voor om het bedrijf te gaan splitsen in twee regionale eenheden. De regionale milieuwethouders kunnen de bestuurlijke zaken, de TOMIN GROEP betreffende, gewoon in hun vergaderschema opnemen.

 

Stadsvernieuwing

De grote stadsvernieuwingsprojecten in Hilversum zullen leiden tot meer woningen en daarmee opbrengsten genereren door verkoop van gronden. De opbrengsten daarvan zullen worden aangewend om deze projecten mede te financieren en mogen niet worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Er moet structureel evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven, iets wat de afgelopen jaren helaas niet het geval was.

Om de grote projecten mede te financieren zal in de komende jaren veel gemeentelijk vastgoed worden verkocht. Dit is vastgoed dat niet voor de taken van de gemeente noodzakelijk is. De opbrengsten daarvan zullen worden gestopt in een reserve stedelijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat deze middelen uitsluitend worden gebruikt om de stadsvernieuwing mede vorm te geven. Dat geld mag niet worden besteed aan doelen die niet in relatie staan met de investeringen in de stad.

Ten slotte vinden wij het belangrijk dat de gemeente ook geld blijft uittrekken voor burgerinitiatieven en het ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk en lokale verenigingen. De jaarlijkse subsidies die hiertoe worden verstrekt moeten wat CDA Hilversum betreft worden gehandhaafd. Tekorten mogen daar niet op worden afgewenteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.