De eenzaamheid groeit, jaar op jaar. Inmiddels voelt 1 op de 9 Hilversummers zich ernstig eenzaam. Er is te weinig ruimte in verpleeghuizen en oude, kwetsbare inwoners moeten verhuizen buiten Hilversum. We zien ook dat teveel jongeren blijvend zorg nodig hebben en dat de wachtlijsten toenemen. Wij zijn er diep van overtuigd dat dit anders kan en moet. We moeten het samen doen. Omzien naar elkaar betekent oog hebben voor elkaar.

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de verpleeghuiszorg, ook in Hilversum, werd uitgehold en hoe inwoners eenzamer werden. We hebben ervaren hoe, op papier, goed beleid in de uitvoering spaak liep. We zien nog steeds te lange wachttijden in de WMO en in de jeugdzorg.

We hebben ook gezien hoe er voor elkaar wordt gezorgd, hoe buren naar elkaar omzien en hoe hard het zorgpersoneel werkt. We zien een bewogen samenleving die moe is van het systeemdenken. Dat moet anders!

CDA Hilversum kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving waarin we willen leven. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we naar elkaar omzien, kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige en leefbare samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt.

CDA Hilversum zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder-voor-zich-maatschappij. Eenvoudiger gezegd: niemand is rijk genoeg om alles alleen te kunnen doen en niemand is arm genoeg om NIET mee te kunnen of mogen doen.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • Het aanmoedigen en stimuleren van gezond gedrag.
 • Het versnellen van de aanvraagprocedure bij het Sociaal Plein.
 • Voldoende zorgaanbod zodat je in Hilversum oud kan worden.
 • Het terugdringen van eenzaamheid door het tot topprioriteit van het beleid te maken.
 • Het stimuleren van de uitstroom uit de zorg omdat het goed is voor jongeren en het wegwerken van de wachtlijsten.
 • Het steunen van mensen en organisaties die anderen helpen.
 • Het verhuizen van Consultatiebureau Edisonplein naar een centrale locatie in de buurt.
 • Het bieden van een basisbaan aan inwoners met een bijstandsuitkering.

Welzijn en Zorg

“Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg”.  Deze uitspraak, vaak gememoreerd door de fractie van CDA Hilversum, zou nog veel meer aandacht moeten krijgen door volop in te zetten op preventiebeleid.

Het welbevinden van mensen staat voor CDA Hilversum centraal. Mensen zijn daarvoor op eerste plaats zelf verantwoordelijk. Maar die verantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig te nemen. De opgaven voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en sportverenigingen te zorgen voor een gezonde omgeving, dichtbij huis, voor jong en oud.

Het is belangrijk dat voorzieningen dichtbij zijn georganiseerd. Of het nu gaat om de spoedeisende  hulp van het nieuwe Tergooi ziekenhuis, de huisarts, fysiotherapie, dagbesteding of de buurtkamer. Het zorgt voor vertrouwde gezichten en het verkleint de kans op eenzaamheid. Dit is dan ook onze inzet!

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Dankzij CDA Hilversum is er eindelijk aandacht voor deze problematiek. De eenzaamheid groeit en inmiddels voelt 11% van onze inwoners zich ernstig eenzaam. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Om eenzaamheid tegen te gaan zetten wij in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid;

De komende jaren wil CDA Hilversum eenzaamheid verminderen door in ons subsidiebeleid organisaties te belonen die werk maken van het tegengaan van eenzaamheid. Zo worden de subsidies op vrijwilligersorganisaties zoals de Vrijwilligerscentrale en Stichting Present flink verhoogd als er een plan tegen eenzaamheid wordt opgesteld. Maar ook verenigingen zoals SenVer, buurthuizen en sportverenigingen kunnen aanspraak maken op extra subsidie.

Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.

Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het 'keukentafelgesprek' aan de orde te laten komen.

Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.
 

Families en Gezinnen

We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen. Families zijn de hoeksteen van de samenleving. We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug kan vallen. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.

Bij problemen in het gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat de situatie zelfs kan verslechteren. Ook zien we dat mensen daardoor te lang afhankelijk blijven van hulp.

In tijden dat het even tegenzit is het fijn om iemand in je omgeving te hebben die je kan ondersteunen. Daarom is CDA Hilversum voorstander om het netwerk van leun- en steungezinnen uit te breiden.

Bij relatieproblemen bieden we laagdrempelige relatiehulp. We kijken daarbij als eerste naar het belang van de kinderen, zonder het gezin als geheel uit het oog te verliezen. We streven naar één loket waar mensen terecht kunnen bij complexe scheidingen. We zetten ook in op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidings-situatie.

De medewerkers van het consultatiebureau zijn voor veel jonge ouders een belangrijke vraagbaak en het gebouw is een veilige plek. Concreet bestaat de wens om het consultatiebureau van het Edisonplein te verhuizen naar een centrale locatie in de buurt.

Jeugdhulp en WMO

We willen professionals in onze wijken die zelf aan de slag gaan met wat nodig is voor onze inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op voorkomen en preventie van (gezondheids)problemen. Minder indicatiestelling waar het kan, meer algemene voorzieningen in de buurt die voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk zijn.

In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Daarnaast zien we dat kinderen veel te lang afhankelijk van zorg blijven. Dit is niet goed voor de kinderen en leidt daarnaast ook nog eens tot extra financiële tekorten. Dit is onwenselijk.

Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs. We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we waar het kan duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers om te voorkomen dat we de grip verliezen.

De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's geïnvesteerd in het Sociaal Plein met als doel om de dienstverlening te verbeteren. Dit is tot op heden niet gelukt waardoor de doelstellingen lang niet zijn gehaald. Voor CDA Hilversum blijft een snelle afhandeling van zorgaanvragen topprioriteit.

De afgelopen jaren is de relatie tussen zorgaanbieders en gemeente verslechterd. Dit had tot gevolg dat de aanbestedingen niet aansloten bij de behoefte van de aanbieder en de gebruiker. De komende jaren zal er flink meer geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking tussen alle partijen.

Pleeggezinnen bieden een veilige haven voor kwetsbare kinderen. De kinderen krijgen de kans om even op adem te komen of zelf een nieuw ‘thuis’ te vinden. CDA Hilversum wil dat de pleegouders een reële vergoeding ontvangen voor de kosten die ze maken en zet fors in om het aantal pleeggezinnen uit te breiden.

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen.

Een goede zorg bestaat natuurlijk uit een goede samenwerking met huisartsen. We hebben goed contact met de huisartsen en waar nodig ondersteunen we hen praktijkondersteuners voor de Jeugdhulp.
 

Waardig ouder worden

De zorg verandert en de vergrijzing neemt alleen maar toe. CDA Hilversum wil dat er voldoende plekken zijn voor als de zorgvraag niet meer af te wenden is. Dit betekent voldoende zorgplekken in Hilversum en het liefst in uw eigen buurt.

De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum gepleit voor het opstellen van een beleidsplan om de vergrijzing integraal het hoofd te kunnen bieden. De huidige coalitie heeft dit tegengehouden. Het huidige beleid heeft de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd. Zo is er veel ‘gesleept’ met ouderen en het overzicht van zorgaanbod ontbreekt. Dit kan niet en dit mag niet!

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • levensloopbestendig bouwen;
 • stimuleren dat er kleine woonzorgcentra in de wijk worden gebouwd, gericht op ontmoeten;
 • aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Zeker nu!;
 • ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk onder ouderen;
 • blijvend investeren in mantelzorgbeleid;
 • behouden en ontwikkelen van zorgbanen;
 • bevorderen van beweging voor ouderen. Het houdt ze fysiek en mentaal vitaal;
 • rekening houden met de toenemende vergrijzing in het mobiliteitsbeleid;
 • het stimuleren van het gesprek over zingeving, het geeft betekenis;
 • het mogelijk maken van ontmoeting

 

Meer aandacht en zorg voor onze ouderen

Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving. Wij zetten in op het behoud van voorzieningen in de buurt.

We willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.

Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en moet er aandacht zijn voor zingevingsvragen. Gemeenten kunnen hierin een faciliterende rol spelen door de vestiging van hospices in de gemeente te stimuleren en waar nodig te ondersteunen met de financiering.

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij zetten in op meer voorlichting en willen dat de politie, banken en bedrijvenextra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

Iedereen doet mee

Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum, onder andere door het opzetten van een meldpunt, aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en dat drempels worden weggenomen.

In 2020 heeft CDA Hilversum uitvoerig met de toenmalige Minister van Gehandicaptenzaken gesproken en kort daarna is de agenda lokale inclusie vastgesteld. CDA Hilversum zal de uitvoering van het plan nauwlettend in de gaten houden en waar nodig bijsturen.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen op de arbeidsmarkt;
 • het zorgen voor voldoende stageplaatsen;
 • het meeverhuizen van hulpmiddelen in plaats dat de iemand met een beperking dagen tot weken geen gebruik kan maken van een hulpmiddel;
 • brede sociale toegankelijkheid;
 • inclusieve speeltuinen, zodat ook kinderen met een beperking mee kunnen doen.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

In Hilversum leven ruim 3.500 mensen onder de armoedegrens. Dat is enorm veel. Een joods gezegde luidt: “Armoede in iemands huis is erger dan vijftig plagen. Niets is moeilijker te dragen dan armoede, want wie door armoede wordt neergedrukt is als iemand aan wie alle zorgen van de wereld kleven (…)”.

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen meer inzetten om de risicogroepen preventief te bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen.

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We helpen deze organisatie en zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.

Armoede heeft als risico dat jeugdigen in criminele handen kunnen vallen. Zij kunnen zich laten leiden door het snelle geld. De gemeente kan in samenwerking met het onderwijs, jeugdzorg, en andere partners focussen op vroegsignalering.

We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen. We helpen ze bij het vinden van goede huisvesting. Ze moeten goed bereikbaar zijn, maar ook bij praktische vragen moet er worden meegedacht. 

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de (schuld)hulpverlenings­trajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.

Laaggeletterdheid

In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. De afgelopen jaren is er flink gewerkt om de laaggeletterdheid terug te dringen, onder andere door het regionale actieplan ‘aanpak laaggeletterdheid’. CDA Hilversum zal de uitvoering van dit plan nauwlettend blijven volgen.

De bibliotheek speelt een grote rol bij het terugdringen van dit probleem. Wij zien de bibliotheek als ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben.

Jongeren moeten kansen krijgen

We bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen voor jongeren. De organisaties en bedrijven in Hilversum worden actief aangemoedigd om jongeren een stageplaats te bieden.

Stagediscriminatie wordt niet getolereerd. Jongeren kunnen bij stagediscriminatie een klacht indienen bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Ook proberen we jongeren op andere manieren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te faciliteren.

CDA Hilversum pleit voor een jongerenloket binnen het Sociaal Plein in Hilversum. Het jongeren-loket moet met de bestaande capaciteit aan fte worden gerealiseerd. Het idee hierachter is één loket voor veel vragen die bij jongeren spelen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar kunnen terecht met vragen over schulden, zelfstandig wonen, een uitkering aanvragen, een opleiding volgen en werk vinden.

Zingeving en Geestelijke gezondheidszorg

We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot.

Ontwikkelingen zoals die bij De Stolpe hebben plaatsgevonden, waarbij veel cliënten in een veel te klein gebouw, zonder ruimte voor dagbesteding of een tuin zijn geplaatst, zijn niet acceptabel. We kiezen voor kleinschaligheid en met organisaties die niet direct een financiële relatie met de gemeente hebben maken we afspraken en we zullen hen wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle inwoners.

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.

Werk en Participatie

Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met een lokale basisbaan. Dit is een parttime baan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht is op het doorstromen naar een volwaardige baan. Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht.

CDA Hilversum juicht een regionale aanpak om met het bedrijfsleven, de zorg en andere organisaties, banen te creëren toe, al blijft het lokale beleid het vertrekpunt voor de samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.