CDA Hilversum staat voor veilige en schone buurten, waarbij de buurt inspraak heeft in de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast door scooters of auto’s actief wordt bestreden. Waar hangjeugd wordt aangesproken en perspectief wordt geboden. We staan ook voor bloeiende kleine buurtwinkelcentra. Deze centra zijn onmisbaar om de leefomgeving te verbeteren. We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt. 

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor alleenstaanden, gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden.

Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Actieve aanpak van Ondermijning.
  • Zichtbaar en consequent afpakken van criminele vermogens en bezittingen.
  • Nultolerantiebeleid als het gaat om radicalisering.
  • Handhaving van regels rondom mensenhandel en prostitutie.

Ondermijning

De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat.

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) voorkomen. Dat moeten we stoppen.

Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. Het is tijd voor een hardere aanpak. We vergroten de bewustwording en weerbaarheid van inwoners en ondernemers, en bieden meer mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan onze veiligheid. Alle relevante partijen – van politie tot banken, van gemeenten tot het bedrijfsleven – worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin repressie en preventie centraal staan. Hierbij moet natuurlijk de privacy aspecten niet uit het oog verloren worden.

Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en ‘zichtbaar’ afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of slachtoffers hebben gemaakt. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

Wij willen dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning en waar ze signalen anoniem kunnen melden.

Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht wordt ingezet op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheids­beleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Radicalisering

Radicalisering kan meerdere vormen aannemen en kan het gevoel van veiligheid beïnvloeden. In onze samenleving is geen plaats voor welke vorm van radicalisering dan ook.

De gemeente Hilversum hanteert een nultolerantiebeleid als het gaat om radicalisering en werkt samen met de politie en andere maatschappelijke partners om radicalisering te signaleren, te voorkomen en om aan te pakken!

Jeugdcriminaliteit

CDA Hilversum kiest voor de kopstukkenaanpak wat betreft het terugdringen van jeugdcriminaliteit en -overlast. De leiders van de groepen worden hierbij hard aangepakt. Bij het wegvallen van de sleutelfiguren vallen groepen sneller uit elkaar. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor familieleden (broers en zussen) van deze jongeren. Voorkomen moet worden dat familieleden hetzelfde pad op gaan.

Aan jongeren moet perspectief worden geboden om op het rechte pad te blijven, bijvoorbeeld na het uitzitten van een straf. De jongeren moeten geholpen worden bij het volgen van een opleiding of het vinden van een baan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor wel bij de jongere zelf en zijn/haar ouders.

Polarisering

Voorkomen moet worden dat er een tweedeling ontstaat en verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar en uit elkaar leven. Hilversum moet een stad in harmonie zijn. Iedereen is uniek en doet zijn of haar bijdrage voor de samenleving. Wij maken deel uit van een prachtige samenleving en dragen daar onze verantwoordelijkheid voor.

We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.

Prostitutie/mensenhandel

CDA Hilversum is tegen mensenhandel en is voor de handhaving van regels als het gaat om prostitutie. Kwetsbare vrouwen die werkzaam zijn in deze branche verdienen onze aandacht. Illegale, gedwongen prostitutie en prostitutie van minderjarigen wordt niet getolereerd. Hiertegen treedt de gemeente keihard op en hanteert een nultolerantiebeleid.

De gemeente wijst prostituees op de mogelijkheid van een uitstapprogramma. Extra voorlichting op scholen over prostitutie is gewenst.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.