Wanneer ondernemers de vrijheid krijgen om te ondernemen, innovatieve ideeën de ruimte krijgen om te groeien en buurtwinkelcentra de mogelijkheid krijgen om zich te onderscheiden van online concurrenten, dan wordt Hilversum dé plek om te wonen en te werken. Het stimuleren van (sociaal) ondernemerschap is voor de gemeente een belangrijke taak. Wetende dat de lokale overheid niet de markt kan sturen, kunnen ondernemers door de lokale overheid wel een handje worden geholpen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het creëren van plekken waar start-ups en zzp-ers een (werk)plek kunnen krijgen, maar ook aan optimale bereikbaarheid.

Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing.

Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap.

Onder andere door de aanwezigheid van het Mediapark heeft Hilversum een groot aantal zzp-ers. Ook hen wil CDA Hilversum waar mogelijk ondersteunen. Ambtelijke obstakels zullen voor hen zoveel mogelijk weggenomen worden

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Het stimuleren van de lokale economie en lokaal ondernemerschap.
  • Het stimuleren van de economische speerpunten als media (creatieve industrie), gezondheidszorg en toerisme.
  • Het verder versterken van de positie van Hilversum binnen de MRA en ROM Utrecht.
  • Investeren in bestaande bedrijventerreinen zoals Hilversum Zuidwest.
  • Extra aandacht voor de buurtwinkelcentra zoals Gijsbrecht.

 

 

Lokale economie

Wij streven naar een sterke lokale economie waar het MKB de ruimte krijgt om echt te ondernemen, daarbij geholpen en gestimuleerd door een lokale overheid die voor ondernemers de juiste randvoor­waarden biedt. Zo kan de overheid zorgdragen voor het stimuleren van werkplekken waar zzp-ers en kleine bedrijven elkaar kunnen treffen en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. De overheid draagt bij door zorg te dragen voor een goede infrastructuur zodat vervoer door Hilversum om bij de werkplek of afleverlocatie te komen ondernemers niet afschrikt. Zo zijn het Mediapark, het vernieuwde stations­gebied en het Arenapark uitstekende plekken waar creatieve ondernemers elkaar kunnen vinden.

Leegkomende ruimtes zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen kunnen tevens worden benut om (startende) ondernemers te kunnen huisvesten. Wij geloven in de combinatie van werken en wonen voor kleine ondernemers waarbij door middel van het creëren van ‘hotspots’ deze ondernemers elkaar kunnen treffen en kunnen samenwerken aan vernieuwende ideeën. Daarbij willen wij de lokale economie stimuleren door geld lokaal te investeren zodat de economie van Hilversum meerdere malen kan profiteren. Het Hilversumse stadsfonds kan daarbij door middel van projectsubsidies deze economische versterking stimuleren.

Wij vinden het belangrijk dat in Hilversum kan worden gewoond en gewerkt. Daarom is groei van de werkgelegenheid heel belangrijk zodat het groeiend aantal inwoners ook een kans heeft op het vinden van een baan. Belangrijke sectoren voor groei van de werkgelegenheid zien wij in de sectoren media, gezondheidszorg en toerisme. Hilversum is naar onze visie vooral een stad die sterk is in het bieden van creatieve diensten. Toch willen wij ook het belang van de maakindustrie onderstrepen door te blijven investeren in de huidige bedrijventerreinen zoals Hilversum Zuidwest, zodat de ondernemers die daar gehuisvest zijn, de ruimte ervaren om te blijven ondernemen in Hilversum zoals zij dat willen.  

Wij ondersteunen de positie van Hilversum binnen de investeringsfondsen MRA en ROM Utrecht en willen deze waar mogelijk verder versterken. Deze fondsen ondersteunen initiatieven van lokale ondernemers ook binnen Hilversum waarmee extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. Door gezamenlijk op te trekken met de regio’s Amsterdam en Utrecht worden de vestigingskansen van ondernemingen in Hilversum als aantrekkelijke vestigingsplaats versterkt. Dit heeft afgelopen jaren al concreet geleid tot mooie nieuwe projecten binnen Hilversum.

Mediapark

Het mediapark kan zich in onze visie verder ontwikkelen naar een combinatie van wonen, werken en het creëren van een Media Academy (hogeschool) waarmee een unieke ‘brainport’ ontstaat op het gebied van moderne media. Studenten vinden aldaar kansen op stageplekken en ook voor de combinatie van werken en leren biedt dat uitstekende mogelijkheden. Wij zien dat mediabedrijven uit andere steden in toenemende mate terugkeren naar ons Mediapark en de belangrijkste spelers in deze sector zijn aldaar gehuisvest.

Door woon- en werkfuncties op het Mediapark te combineren wordt tevens een gedeeltelijke oplossing geboden voor de bereikbaarheid van het Mediapark. Daarnaast biedt Beeld en Geluid een uitstekend vertrekpunt voor toeristen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van media vroeger en nu. Het openbaar vervoer in Hilversum is uitstekend geoutilleerd voor deze vervoersbewegingen naar onze stad. Dit kan een tevens goed vertrekpunt zijn voor toeristen om Hilversum als mediastad verder te ontdekken.

Detailhandel

Het centrum van Hilversum is en blijft een belangrijke winkelgebied voor zowel Hilversummers als omliggende gemeenten. Wij willen deze functie blijvend versterken door naast de bekende grote winkelketens, ruimte te bieden aan kleine ondernemers. Juist die kleine speciaalzaken bieden een gevarieerd en verrassend aanbod waardoor het publiek blijft komen. Met een uitgekiend aanbod van winkels, horeca en terrassen is het centrum ook aantrekkelijk voor dagjespubliek.

In onze gemeente hebben we straten waar veel dezelfde zaken (kapperszaken of fastfood) bevinden. Dit vermindert de kwaliteit van winkelgebieden. Wij willen daarom in samenspraak met de ondernemers een functioneel limiteringssysteem ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk om bij een eenzijdig aanbod aan winkels een nieuwe winkel in hetzelfde segment te weren (branchering). De gemeente neemt hierin het voortouw.

Aandacht is daarbij nodig voor de ontwikkeling van de Kerkbrink als cultuurplein, herhuisvesting van winkels binnen het voormalige V&D pand en oplossing van de leegstand in de Gooische Brink. Wij ondersteunen dan ook van harte het plan om de bibliotheek naar de Gooische Brink te verhuizen om meer levendigheid te bewerkstelligen in de omgeving van het cultuurplein. 

Naast het centrum willen wij aandacht vragen voor de buurtwinkelcentra. Aandacht is daarbij nodig voor de Havenstraat (leegstand) en het Gijsbrecht van Amstelgebied. We onderzoeken de mogelijkheden om aan het begin en het einde van de winkelstraat meer parkeervoorzieningen te treffen, bijvoorbeeld door insteekhavens, waardoor de ruimte bij de winkels maximaal gebuikt kan worden om te consumeren. Ook ontstaat meer ruimte voor horecavoorzieningen en terrassen. De parkeernorm kan worden aangepast om zo meer huizen te kunnen bouwen, mits er geen druk op de omringende wijken ontstaat. Dit kan erop neerkomen dat bij nieuw te bouwen woningen geen parkeervergunning wordt verleend.

Door middel van het ontwikkelen van bevoorradingshubs  aan de rand van de stad kan de druk van bevoorrading van winkelcentra worden gespreid. Wij zetten in op het stimuleren van bevoorrading met behulp van elektrisch transport in de stad waarmee geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt beperkt. De gemeente moet regie voeren op alle bezorgdiensten om overlast te voorkomen. Denk ook aan ‘flitsbezorgers’

CDA Hilversum is voorstander van pilots om geld langer lokaal te laten circuleren waardoor de lokale economie een extra stimulans krijgt. Zo maken we van ieder dubbeltje een kwartje.

We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Hiervoor willen we samenwerken met banken en lokale vastgoedeigenaren. We willen bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en concentreren van winkels aan te moedigen.

Bedrijventerreinen

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.

Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en samen met hen investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven.

We willen inzetten op het herstructureren/revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen, zoals Hilversum Zuidwest. We willen dat het gebruik van bestaande terreinen voorrang heeft op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (waaronder kantoorlocaties). Regionale afstemming tussen gemeenten over de omvang en de kwaliteit van bedrijventerreinen is hierbij belangrijk.

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van Hilversum en de rest van het Gooi behouden blijft.

Digitalisering

CDA Hilversum wil dat gemeente in haar Smart City project lokale vraagstukken adresseert met slimme oplossingen op basis van nieuwe technologieën. Denk hierbij aan een robot die zwerfafval verzamelt of digitale polsbandjes waarmee zoekgeraakte kinderen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. CDA Hilversum wil hierbij ook lokaal gevestigde bedrijven (MKB) betrekken om met oplossingen te komen.

Het brede MKB heeft moeite om mee te komen met economische veranderingen en om de groeiende concurrentie het hoofd te bieden. Digitalisering versterkt dat effect. CDA Hilversum vindt het daarom belangrijk dat mkb’ers gestimuleerd worden om te investeren in digitalisering, zodat zij hun producten en diensten kunnen blijven aanbieden.  

De gemeente kan daarin bijdragen door een ondersteuningsaanbod te creëren in de vorm van bijvoorbeeld een rijdende ambtenaar die ondersteuning biedt bij digitale regelzaken met de gemeente.

ZZP-ers

Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er eigenlijk geen sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt.

CDA Hilversum wil schijnzelfstandigheid en andere misstanden voorkomen. Hiervoor is niet alleen controle op wettelijke regels nodig maar ook het wegnemen van ambtelijke en administratieve obstakels.

Arbeidsmigranten/Expats

De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen.

We werken toe naar het verbieden van huisvesting voor arbeidsmigranten door verblijfbieders. Hiervoor willen we huisvesting op het terrein van de werkgever op bedrijventerrein mogelijk maken.

We willen dat om passende (tijdelijke) woonruimte te ontwikkelen in gesprek wordt gegaan met werkgevers en uitzendorganisaties. Bij concrete mogelijkheden wordt de buurt in een vroeg stadium geïnformeerd en geraadpleegd.

Wij zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden. We zetten projecten op om het contact tussen arbeidsmigranten en lokale inwoners te stimuleren.

Leren en werken

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide werknemers.

We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. CDA Hilversum heeft ervoor gezorgd dat in Hilversum nog steeds uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke stage voor tieners. Jaarlijks vervullen ruim 1.000 scholieren een maatschappelijke stage. Al deze scholieren kunnen met hun interesses en creativiteit een bijdrage leveren aan de samenleving. Op hun beurt leidt deze maatschap­pelijk stage voor de scholieren vaak tot het doen van vrijwilligerswerk. Wat CDA Hilversum betreft blijft hiervoor ruim budget beschikbaar! Zo bouwen we voortdurend aan een samenleving voor elkaar en met elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.