08 december 2019

Antwoord van de wethouder op vragen van het CDA over het dreigende lerarentekort

Op vragen van het CDA Hilversum over het lerarentekort en de hoge werkdruk in het onderwijs heeft wethouder Annette Wolthers toegezegd om met de Hilversumse schoolbesturen in gesprek te gaan om creatief te zoeken naar oplossingen zoals goede huisvesting en aandacht voor de arbeidsmarkt.

Op veel scholen is een nijpend tekort aan docenten. Door de media wordt uitgebreid bericht over diverse zorgelijke ontwikkelingen en recent is er een aantal keer gestaakt. Ook de CDA-fractie in Hilversum, grenzend aan de Randstad waar de problemen het grootst zijn, krijgt veel signalen dat ook onze scholen en dan met name de scholen binnen het primair onderwijs, kampen met grote personeelstekorten.

Zo krijgen wij vanuit de scholen signalen dat er ongewenst onbevoegde leerkrachten voor de klas staan om zo te voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd, wat overigens ook voorkomt. Vacatures blijven onbeantwoord en de spoeling voor goede docenten is dun.

Het CDA heeft daarom in de commissievergadering van 27 november j.l. wethouder Wolters (D66) gevraagd om actie te ondernemen om de tekorten en de werkdruk terug te dringen. De wethouder heeft naar aanleiding van de vragen aangegeven bereid te zijn om dit onderwerp te agenderen en om met het ‘onderwijsveld’ in gesprek te gaan om de problemen verder te inventariseren. De wethouder noemt de situatie ook zorgelijk; “het tekort dreigt op te lopen als er niets gebeurt; in 2024 loopt het tekort in de regio op tot 30 fte in het voortgezet onderwijs en tot 34 fte in het primair onderwijs.”

Recentelijk is een landelijke subsidie van € 250.000,00 toegekend aan regio Gooi en Vechtstreek om de tekorten terug te dringen en dat is goed nieuws. Echter wanneer je leest en hoort dat zij-instromers veel begeleiding nodig hebben, is naar alle waarschijnlijkheid veel meer nodig dan geld alleen. Over het algemeen speelt de lokale overheid een bescheiden rol als het gaat om onderwijs. De inzet concentreert zich met name op onderwijshuisvesting, kinderkansenbeleid, speciaal onderwijs i.c.m. jeugdzorg en educatieprogramma’s. Belangrijke onderwerpen, maar dit zijn onderwerpen die niet beperkt bijdragen aan het tegengaan van de kwaal. Op de vraag van het CDA om op een creatieve wijze met de schoolbesturen mee te denken heeft de wethouder zich bereid verklaard om dit te doen.

Het CDA heeft ook de afgelopen maanden via een meldpunt gepolst of een voorrangsregeling huisvesting/wonen voor onderwijzers in Hilversum gewenst is. Enkele docenten of aankomende docenten hebben aangegeven dat zij, indien dit wordt ingevoerd, dit sterk mee laten wegen in de overweging om in Hilversum voor de klas te gaan staan. In de conceptverordening middenhuur wordt voorgesteld dat het College in overleg met een ontwikkelaar/belegger kan bepalen of woningen in een bepaald project bij voorrang worden aangeboden aan huishoudens met maatschappelijke beroepen zoals zorg en onderwijs. De wethouder heeft aangeven om de behoefte met het onderwijsveld te bespreken en een terugkoppeling te geven van de gesprekken.

Door de vragen van het CDA Hilversum worden de problemen geagendeerd en krijgen de schoolbesturen de gelegenheid om de nood rondom de tekorten en de werkdruk bij de wethouder te adresseren. De wethouder zal, zoals aan het CDA toegezegd, een terugkoppeling geven aan de commissie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.