23 mei 2019

Art. 41 vragen CDA t.a.v. ophaalactie containers restafval

Geacht college,

We kregen vanuit bewoners van de Kleine Driftbuurt meldingen dat hun (grote) kliko voor restafval afgelopen dinsdag opeens kwijt was. En dat – na navraag van hen – bleek dat de GAD deze heeft meegenomen. Deze bewoners geven aan geen brief gehad te hebben van de GAD, de regio of de gemeente met een aankondiging hiervan. Vandaar dat het CDA de volgende vragen stelt:

1) Is bovenstaande bij u bekend?

2) Klopt het dat er geen brieven verzonden zijn en zo ja, wat is de reden hiervan?

3) Krijgen alle bewoners automatisch een nieuwe container of alleen wanneer zij hier melding van maken bij de GAD?

4) Kunt u aangeven in welke buurten van Hilversum dit heeft plaatsgevonden en wanneer?

5) Op welke manier gaat de GAD de getroffen inwoners correct inlichten over het proces en de gevolgen?

Verder is er afgelopen zomer een omwisselactie geweest vanuit de GAD waar iedere inwoner een nieuwe container heeft ontvangen. Inwoners konden zelfstandig aangeven of ze – onder bepaalde uitzonderingsvoorwaarden zoals kinderen in de luiers – een grote container voor restafval wilden hebben / behouden.

6) Wat gebeurt er met deze groep mensen? Krijgt deze groep automatisch weer een grote container?

7) Als ze eerst een kleine container krijgen en daarna weer een grote moeten verzoeken, wordt in dit geval wederom reden / bewijsvoering vereist? En wat zijn alle meerkosten hiervan? Niet enkel containers, ook personele inspanning en andere kostencomponenten? Welk tijdspad is hiermee gemoeid?

8) In het kader van doelmatigheid: was deze actie nodig en welk doel werd hiermee beoogd? En op welke termijn kunt u ons inlichten over de resultaten hiervan: in hoeverre zijn de beoogde doelen bereikt?

Namens de fractie CDA

Tjalke de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.