16 september 2022

Art. 41 vragen over armoede in gezinnen door stijgende energieprijzen

Schriftelijke vragen art. 41 over armoede in gezinnen 

Via verschillende kanalen en berichtgevingen worden we op de hoogte gebracht van stijgende energieprijzen.
Deze energieprijzen zelf zorgen momenteel en in de nabije toekomst tot grote financiële problemen bij een grote en diverse groep Hilversummers.
Daarnaast zijn deze hoge prijzen inmiddels doorgesijpeld naar vele andere basisbehoeften, waarmee de financiële gezondheid van Hilversum en haar inwoners verder onder druk komt.

Als CDA Hilversum maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van deze toegenomen lasten voor onze inwoners. Financiële stress leidt vaak tot aanvullende problemen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid en kan onnodige spanning opleveren binnen gezinnen en families.

Hier komt bij dat deze vorm van armoede breed om zich heen kan slaan en kenmerken aan gaat nemen van verborgen armoede. Schaamte voor de ontstane situatie en onbekendheid met gemeentelijke regelingen maakt dat hulpverlening van de gemeente te laat kan komen.

Indien gezinnen gedwongen worden tot bezuinigingen kan dit ten koste gaan van sport en cultuuractiviteiten van hun kinderen. Elders in het land leidt deze situatie al tot kinderen die meerdaags zonder eten zitten. Komende winter zou dit tevens kunnen leiden tot onverwarmde huizen met potentiële gezondheidsproblematiek tot gevolg. Sociale uitsluiting ligt hiermee op de loer, met grote gevolgen voor de mentale gezondheid van onze kinderen. Kinderen die net herstellend zijn van een lange periode met lockdowns en onzekerheid.

Middels deze vragen willen wij voorkomen dat het welzijn van kinderen en gezinnen aangetast wordt én willen we ervoor zorgen dat de gemeente goed uitgerust is om gezinnen waar nodig en mogelijk te ondersteunen.

Met die noodzaak willen we als CDA een aantal vragen stellen op grond van artikel 41

1. In hoeverre bent u op de hoogte en deelt u bovenstaand geschetst beeld?
2. Bent u met ons van mening dat er in deze tijd een belangrijke inspanningsplicht bij de gemeente ligt om welzijn van kinderen en gezinnen te waarborgen?
3. Heeft u een adequaat zicht op groepen financieel kwetsbare gezinnen binnen Hilversum?
4. Kunt u aangeven op welke wijze u nu reeds gezinnen met financiële zorgen ondersteunt en verder kunt ondersteunen?
5. Ziet u mogelijkheden om de huidige regelingen nog meer bekend te maken bij onze inwoners, bijvoorbeeld middels een grote campagne?
6. Ziet u mogelijkheden om de bestaande regelingen uit te breiden, zodat een bredere groep inwoners (financieel) ondersteund kan worden?
7. Kunt u aangeven of er voldoende capaciteit en kennis is bij instanties als jeugdzorg, ggd jeugd, schuldhulpverlening en de gemeente zelf om een toestroom adequaat en tijdig bij te staan?
8. Kunt u in gesprek gaan met scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen om te inventariseren wat deze organisaties al doen en verder kunnen doen om kinderen en gezinnen, laagdrempelig te ondersteunen?
9. Gegeven dat schaamte een rol kan spelen bij het tijdig om hulp of ondersteuning vragen, kunt u aangeven of er mogelijkheden zijn om hulp en ondersteuning te veralgemeniseren. Bijvoorbeeld door in heel Hilversum schoolfruit en schoolmelk in te voeren, of door elk Hilversums kind een bon te geven voor sportcontributie, muzieklessen, bibliotheekbezoek of zwemles.
10. In hoeverre komen bij de komende programmabegroting nieuwe beleidstoevoegingen of initiatieven om werk te maken van deze zorgwekkende ontwikkelingen?

Gert-Jan Postma
CDA Hilversum

1 nos.nl/artikel/2443350-jeugdfonds-waarschuwt-door-inflatie-minderkinderen-op-sport-en-muziekles
2 ridderkerksdagblad.nl/Rotterdam%20&%20Regio/11-jarige-leerling-inrotterdam-lombardijen-onwel-door-de-honger
3 Plantinga, A., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2018). De effecten van armoede op voelen, denken en doen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.