29 april 2020

Art 41 vragen over testcapaciteit en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid

Op 6 april j.l. heeft het Outbreak Management Team vijf voorwaarden gesteld aan het versoepelen van de regels met betrekking tot het coronavirus. Het CDA Hilversum heeft, in navolging van het CDA Zwolle, het college de volgende vragen gesteld:

Geacht college,

Op 6 april j.l. heeft het Outbreak Management Team vijf voorwaarden gesteld voor het versoepelen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Twee van die voorwaarden zijn:

  1. de beschikbaarheid van voldoende testcapaciteit en
  2. de beschikbaarheid van capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.

Op 11 mei a.s. gaan de basisscholen weer gedeeltelijk open. Dat is een behoorlijke versoepeling van de maatregelen die ouders en kinderen enige ruimte biedt in deze voor ons allen beperkende tijd. Hopelijk zal ook een deel van de economie weer op gang kunnen komen en houden we het coronavirus onder controle om de zorg aan te blijven kunnen.

De Tweede Kamer heeft middels de unaniem aangenomen motie-Heerma (25295, nr. 282) gevraagd om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid bij de GGD’s (zie bijlage). Ook internationale organisaties, zoals de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en de OESO benadrukken deze voorwaarden bij elke gelegenheid.

Andere landen zoals Canada en Duitsland hebben grootschalig vrijwilligers geworven om dit bron-en contactonderzoek te doen. En Duitsland heeft de ambitie om per week ook 4,5 miljoen mensen te kunnen testen.

De CDA fractie heeft daarom de volgende urgente vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek

  1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze GGD regio op dit moment en op 11 mei aanstaande?
  2. Is dit voldoende om grootschalig te testen als in een dorp, in een wijk of rond een school een uitbraak zich voordoet?
  3. Heeft de GGD mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron-en contactonderzoek?
  4. Zo ja, hoeveel mensen zijn geworven en zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij sportclubs, buurthuizen en scholen en in allochtone gemeenschappen, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen?
  5. Is er op 11 mei naar verwachting voldoende capaciteit om elk verdacht coronageval te testen en bij  elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen?
  6. Heeft de GGD voldoende capaciteit en financiële middelen om dit te doen? 

Wij verzoeken u – gezien de urgentie gericht op 11 mei – deze vragen binnen een week te beantwoorden.

Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.