02 december 2021

Art. 41-vragen van CDA inzake Reorganisatie Hilverzorg

De CDA fractie maakt zich grote zorgen over de ouderenzorg in Hilversum. Al eerder heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de vele verhuizingen die de bewoners op hoge leeftijd nog moeten meemaken. Deze verhuizingen hebben geleid tot schrijnende situaties waardoor bijvoorbeeld geboren en getogen Hilversummers niet meer in Hilversum konden blijven wonen.

Afgelopen week hebben we kunnen lezen dat deze verhuizingen mede de aanleiding vormen voor een grote reorganisatie bij Hilverzorg. De Gooi-en Eembode schrijft: “Wij zijn als organisatie op dit moment financieel gezond, we hebben een goede basis”, aldus Brand in het interne bericht. “En tegelijkertijd geven we al een aantal jaren fors meer geld uit dan we ontvangen. De vergoeding die de zorgverzekeraar ons ieder jaar geeft voor de zorg die wij leveren (onze voornaamste bron van inkomsten), is niet voldoende om alle kosten die wij als organisatie op dit moment maken te dekken. Komend jaar daalt deze vergoeding bovendien nog eens met 0,8 tot 1,2 procent. Dat, terwijl de zorg steeds zwaarder wordt.”

Bovendien heeft Hilverzorg door de sluiting van het Carolushuis tijdelijk minder bewoners en daarmee minder inkomsten. “Een situatie waarin je steeds meer uitgeeft dan er binnenkomt, is niet houdbaar”, vervolgt Brand. “Onze brasserieën draaien al jaren zwaar verlies. Dat is allemaal geld dat we niet kunnen uitgeven aan zorg of kunnen investeren in onze zorgmedewerkers.”

De CDA fractie is verbaasd dat juist in deze tijd, waar de kwaliteit van waardige zorg al zo onder druk staat en de werkdruk enorm is, deze maatregelen worden genomen. Dit staat nog los van het feit dat het onwenselijk is om een reorganisatie vlak voor kerst bekend te maken.

Het CDA Hilversum vindt deze berichtgeving dan ook zeer zorgwekkend en heeft daarom de volgende vragen voor het college:

  • Is het college van tevoren geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie binnen Hilverzorg?
  • Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze u bent geïnformeerd en wat u vervolgens met deze informatie heeft gedaan?
  • Zo niet, kunt u aangeven op welke wijze u contact onderhoudt met de bestuurders van Hilverzorg?
  • Het argument om te reorganiseren heeft mede te maken met een tijdelijke situatie, de verbouwing van het Carolushuis. Ook heeft Hilverzorg een groot eigen vermogen en is financieel nog gezond. Hoe beoordeelt u de voorgenomen plannen in relatie tot de financiële situatie van Hilverzorg?
  • Hoe beoordeelt u de voorgenomen reorganisatie in het licht van het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting in de wijk?
  • De CDA fractie vindt dat het college zo snel mogelijk met Hilverzorg in contact moet treden om te onderzoeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen. Bent u hiertoe bereid?

Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.