17 maart 2024

Beleidsagenda's Jeugd en WMO & Welzijn vastgesteld

Afgelopen december zijn de beleidsagenda’s Jeugd en WMO/Welzijn door de Hilversumse gemeenteraad aangenomen. Wethouder Gerben van Voorden licht e.e.a. graag toe:

Hilversum gaat inzetten op zorgzame gemeenschappen: preventie, zorg en ondersteuning dicht bij huis.

Een ruime meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad heeft in december de beleidsagenda’s Jeugd en WMO/Welzijn aangenomen. Daar ben ik heel blij mee. Nu kunnen we aan de slag met onze partners en inwoners waarbij de beweging van Zorg en Ziekte (het problematiseren en medicaliseren) naar Gedrag en Gezondheid (eigen initiatief en positiviteit) het doel is. Het accent zal worden gelegd op veerkracht en wat mensen betekenis in het leven geeft. Dat vraagt om een bredere benadering, waarin naast gezondheid ook plaats is voor welzijn, zingeving en veiligheid. Door daarin te investeren dragen we bij aan (mentale) gezondheid en het voorkomen van ziekte en zorg.

De buurtteams moeten de ‘voor de hand liggende plek’ worden waar iedereen met een vraag terecht kan. Het doel is om toegankelijk en dichtbij in de wijk aanwezig te zijn en om ondersteuningsvragen zo normaal mogelijk op te pakken. 

Bij kinderen en jongeren gaat de gemeente lichte ondersteuningsvragen zelf behandelen door inzet van hulpverleners, gezinsondersteuners en extra inzet van de praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij huisartsen. 

Bovendien gaat de gemeente extra ondersteuning bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers. De dagbesteding wordt toegankelijker voor een bredere groep inwoners. Ook wordt er gewerkt aan een actieprogramma tegen eenzaamheid.

In het vervolg op de beleidsagenda's heeft het college in januari de uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030 vastgesteld.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en onmisbaar in onze zorgketen. De druk op mantelzorgers neemt steeds meer toe. Dit komt door allerlei ontwikkelingen zoals langer thuis wonen, dubbele vergrijzing, en groeiende tekorten van het zorgpersoneel en zorgbudgetten. Daarnaast zijn er steeds minder mensen die mantelzorg kunnen bieden.

Daarmee groeit de maatschappelijke urgentie om als gemeente te zorgen voor goede mantelzorgondersteuning.

Tegelijkertijd is de mantelzorgondersteuning in Hilversum versnipperd. Er zijn veel verschillende organisaties die iets doen voor mantelzorgers, maar een duidelijke samenhang ontbreekt. Ook is de toegang tot mantelzorgondersteuning niet helder en toegankelijk genoeg. Dit is ook de reden voor het ontwikkelen van de Uitvoeringsagenda Mantelzorg in Hilversum 2024-2030.

De speerpunten van de te ontwikkelen uitvoeringsagenda zijn:

• Inzetten op preventieve mantelzorgondersteuning om overbelasting te voorkomen en bieden van passende ondersteuning – zoals respijtzorg – aan mantelzorgers die al te maken hebben met (dreigende) overbelasting.

• Bieden van een duidelijke en herkenbare toegang tot passende mantelzorgondersteuning, zowel fysiek als digitaal.

• Stimuleren van vrijwilligersinitiatieven met specifieke aandacht voor groepen mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting. Dit zijn bijvoorbeeld jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en mantelzorgers die zorgen voor naasten met dementie of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

• Het aanjagen, verbinden en mede mogelijk maken van een intensieve samenwerking tussen de verschillende mantelzorg ondersteuningsorganisaties (formeel en informeel) in Hilversum.

Daarbij het stimuleren van de samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek waar dit meerwaarde heeft zoals bij de ontwikkeling van de digitale toegang en de uitvoering van de meerjarige communicatieaanpak.

Meer informatie: https://www.hilversumsnieuws.nl/zorg-gezondheid/zorg-gezondheid/331648/de-anonieme-onmisbaren-hilversum-zet-in-op-een-structurele-on

Gerben van Voorden, wethouder Zorg en Samenleving

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.