05 oktober 2019

CDA vraagt naar actieplan 'wonen & zorg voor ouderen' tijdens de Week tegen Eenzaamheid

Het CDA Hilversum vraagt het college tijdens de Week tegen Eenzaamheid om actieplan ‘wonen en ouderen’ op te stellen

Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober). Een actueel thema waar het CDA in Hilversum terecht veelvuldig de aandacht voor vraagt. 

Eenzaamheid komt het meeste voor onder 75-plussers en laat nu net deze bevolkingsgroep de komende jaren flink in aantal toenemen. Het bejaardentehuis zoals we dat van vroeger kennen bestaat niet meer maar tegelijkertijd is er ook weinig alternatief tussen thuiswonen en een verpleeghuis.

Daarom zal het CDA tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een motie indienen met de vraag tot het opstellen van een actieplan op het gebied van wonen en zorg en dat inspeelt op de toenemende vergrijzing.

Nederland telt door de vergrijzing steeds meer 75-plussers. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt, zo ook in Hilversum. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. In 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% zelfstandig. En zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig.

Door de vergrijzing staat de samenleving voor grote uitdagingen. Zo komt eenzaamheid het meest voor bij 75-plussers, zien we dat het steeds moeilijker wordt voor deze groep mensen om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven en zien we een enorme toename van de zorgvraag.

Veel alternatieven tussen thuis wonen en een verpleeghuis zijn er in Hilversum niet, terwijl de vraag uit de samenleving naar alternatieve woonvormen als een Knarrenhof of een woon-zorg-combinatie steeds sterker wordt. Dat hier nog geen antwoord op wordt geboden is een zorgelijke ontwikkeling. Het CDA Hilversum ziet dat deze problemen niet alleen door het Rijk en de Zorgverzekeraar opgelost kunnen worden. Het is een maatschappelijk vraagstuk geworden waarin de lokale overheid een belangrijke rol kan spelen.

Op 16 oktober wordt in de gemeenteraad van Hilversum de ‘Agenda WMO-welzijn 2019-2021' besproken. In deze agenda is geen aandacht voor een integrale benadering van ouderen en wonen. Daarom zal het CDA Hilversum een motie indienen waarin de gemeente wordt opgeroepen om een beleidsplan op te stellen. Het college wordt verzocht hiervoor op te trekken met ouderenbonden, woningcorporaties én zorg- en welzijnsorganisaties. Het resultaat moet leiden tot meer inzicht en antwoorden bieden op de woon- en zorgvraag voor de komende jaren. Het CDA stelt voor om dit beleidsplan in het voorjaar te bespreken zodat eventuele financiering kan worden meegenomen in de kadernota 2021.

Het uiteindelijke resultaat zou moeten bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid, het vergroten van de sociale cohesie, het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en aan het vergroten van het woongenot voor ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.