09 oktober 2019

Het CDA is bezorgd over onzekere periode bewoners Boomberg: het CDA vraagt actie van het college.

Vorige week werd duidelijk dat de bewoners van Woondienstencentrum De Boomberg tijdelijk worden ondergebracht in het Carolushuis. Van verschillende kanten bereiken ons verontrustende berichten over deze verhuizing. Er wordt wel gezegd dat men oude bomen niet moet verplaatsen. Zo geldt dit ook voor veel oudere mensen. Een verhuizing is een zeer ingrijpend gebeurtenis, ook al is het tijdelijk. Anderzijds is het langdurig in een overlastgevende verbouwing moeten vertoeven ook zeer ingrijpend. Al met al vraagt de situatie om een hoge mate van zorgvuldigheid. Daarom heeft de CDA fractie de volgende vragen aan de wethouder geformuleerd:

  1. Is de wethouder op de hoogte gesteld van deze verhuizing? Zo ja, kunt u aangeven wanneer u hierover bent geïnformeerd?
  2. Het is de bedoeling dat half december de verhuizing plaats zou moeten vinden. Het CDA Hilversum heeft poolshoogte genomen bij het Carolushuis en heeft kunnen zien dat er nog niet veel is ondernomen om het huis bewoonbaar te krijgen. De vraagt rijst hierbij of het tempo van verhuizen realistisch is. Kan de wethouder aangeven of het Carolushuis op dit moment aan de wettelijke eisen qua woonomgeving en qua brandveiligheid voldoet?
  3. Heeft de gemeente vergunningen verleend voor deze verhuizing en zo ja welke vergunningen en wanneer zijn deze afgegeven?
  4. Het is volgens onze berichten niet zeker of alle bewoners kunnen terugkeren naar de Boomberg. Dit roept vragen op over huisvesting na de periode van renovatie en dit geeft bij onzekerheid bij bewoners en familie. De vraag of bewoners terug kunnen keren is dus van essentieel belang. Is het college met het CDA van mening dat die duidelijkheid zo spoedig mogelijk moet worden gegeven en is het college al in gesprek met Habion of Hilverzorg om dit in het belang van de bewoners aan te kaarten?
  5. Heeft de wethouder bij Habion en Hilverzorg geïnformeerd of de huurtarieven gelijk blijven bij terugkeer van de huidige bewoners in de gerenoveerde Boomberg? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, kan de wethouder alsnog hiernaar informeren en de uitkomsten met de raad delen?

 

Klik hier om de beantwoording van het college te lezen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.