24 september 2022

Motie M22-61 aangenomen: een laagdrempelige nieuwe bibliotheek

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september j.l. heeft de raad ingestemd met alle (verhuis)plannen rond de Openbare Bibliotheek van Hilversum naar de Gooische Brink.

Omdat het voor het CDA heel belangrijk, zo niet essentieel is, dat de bibliotheek laagdrempelig en toegankelijk blijft voor alle Hilversummers, van jong tot oud, hebben wij samen met de SP, VVD en DH de volgende motie ingediend, die met 25 stemmen voor is aangenomen:

Motie: Een laagdrempelige nieuwe bibliotheek M22-61

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 21 september 2022, behandelende het voorstel
De nieuwe bibliotheek in het hart van de stad;

constaterende dat:
• de plannen voor de nieuwe bibliotheek in principe voorzien in voldoende parkeergelegenheid,
namelijk in de nabijgelegen parkeergarage Gooische Brink;
• deze parkeerplaatsen niet gratis zijn maar vallen onder de tarieven van parkeergarage Gooische Brink,
dit in tegenstelling tot de parkeergelegenheid op de ‘s-Gravelandseweg 55, de huidige locatie van de
bibliotheek;
• uit het participatieverslag blijkt dat oudere bezoekers van de bibliotheek hebben aangeven moeite te
hebben met het parkeren in een ondergrondse parkeergarage en dit ook als angstig ervaren,

overwegende dat:
• de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel,
vernieuwing en groei
stelt dat de bibliotheek de meest laagdrempelige, algemene publieke
cultuurvoorziening is die door alle bevolkingsgroepen wordt bezocht, ongeacht leeftijd, inkomen,
opleiding of sociale klasse,

verzoekt het college:
• in overleg met de bibliotheek Hilversum te onderzoeken hoeveel gratis parkeerplaatsen er minimaal
nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarde van een laagdrempelige algemene publieke
cultuurvoorziening;
• dit aantal plaatsen voor de bibliotheek kosteloos beschikbaar te stellen in de Gooische Brink, te
gebruiken d.m.v. een nog verder uit te werken praktische oplossing (uitrijkaart o.i.d.);
• de mogelijkheid te onderzoeken vrij toegankelijke (gehandicapten)parkeerplaatsen te realiseren in de
Koornstraat, de straat gelegen achter de Gooische Brink,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobine van Dijk

CDA Hilversum

Paul Vonk (SP)
Haitske van de Linde (VVD)
Rob Docter (DH)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.