03 maart 2021

Neem de Adviesraad Sociaal Domein serieus

De laatste jaren horen we steeds meer over tekorten in het Sociaal Domein. De kosten van de jeugdzorg en de wmo zijn onhoudbaar geworden. Ook in Hilversum hebben we te maken met kostenoverschrijdingen. Dit komt niet zozeer door de hoge kosten per gebruiker, maar omdat meer inwoners gebruik maken van voorzieningen. Kostenbeheersing is een ingewikkelde materie. Het kan te maken hebben met interne bedrijfsvoering, oneigenlijk gebruik, verkeerde prikkels voor aanbieders en zo zijn er nog veel redenen te bedenken. Op 3 maart zou de gemeenteraad van Hilversum het actieprogramma ‘naar een gezond financieel sociaal domein’ gaan bespreken. Dit actieprogramma gaat over het beheersbaar houden van de kosten. Bij het opstellen van dit programma is ook de Adviesraad Sociaal Domein (ArSD) betrokken. Een belangrijk adviesorgaan van het college én van de raad als het gaat om het Sociaal Domein.

Er is alleen een probleem. Namelijk dat het college dit adviesorgaan niet altijd op tijd betrekt bij de besluitvorming. Vaak moet er nog ter elfde ure een advies worden uitgebracht. Dit is een onwenselijke ontwikkeling en doet het werk van de leden van ArSD tekort.

Omdat de gemeenteraad pas 3 uur voor de raadvergadering de reactie van het college op het advies van de ArSD heeft ontvangen, heeft de fractie van het CDA tijdens het vaststellen van de agenda voorgesteld om de bespreking van het actieprogramma van de agenda te halen. Met als reden: “als we ons eigen adviesorgaan niet meer serieus betrekken bij de behandeling van hele belangrijke stukken, dan kunnen we onszelf niet meer series nemen.” Alleen de VVD en Hart voor Hilversum vonden dat de behandeling door kon gaan.

In de raadsvergadering van 31 maart zal nu het actieprogramma, met de reactie van de ArSD, worden besproken.

 

 Wat is de Adviesraad Sociaal Domein

Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein wordt beoogd om de kennis en ervaring van cliënten/gebruikers te betrekken bij de (integrale) beleidsvorming en uitvoering van de Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet en daardoor een meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de (geïntegreerde) uitvoering van de drie wetten, met als doel het bevorderen van de participatie en het welzijn van de cliënten/gebruikers.

 

Artikel uit de Gooi en Eembode: https://www.gooieneembode.nl/extra/208473/meerderheid-raad-maakt-principieel-punt-met-schrappen-agendapunt

Artikel uit de Gooi en Eemlander: https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20210304_77774091

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.