14 februari 2021

Risicoanalyse De Stolpe constateert onaanvaardbare (netto) risico’s

Op 15 juni 2020 heeft het CDA vragen gesteld over het voorgenomen besluit van Kwintes om 86 cliënten met ernstige psychische of psychosociale problematiek te plaatsen in het voormalig verpleeg­tehuis ‘De Stolpe’. Onze vragen gingen over het welzijn van de cliënten en de bewoners van de Boomberg­wijk, de veiligheid van de buurt, en de communicatie van de gemeente en Kwintes richting de bewoners van de Boombergwijk.  

Naar aanleiding van de zorgen van de bewoners van de Boombergwijk omtrent de plannen van Kwintes met ‘De Stolpe’, hebben de Gemeente Hilversum en Kwintes tijdens een bewonersbijeen­komst in juni 2020 besloten een onafhankelijk bureau een risicoanalyse uit te laten voeren.

De gemeente gaf bij die toezegging bij monde van burgemeester Broertjes (veiligheid) expliciet aan dat 'Kwintes een probleem heeft' als uit de risicoanalyse zou blijken dat de plannen onverantwoorde risico's met zich mee­brengen. Zorgmanager van Kwintes, Harro Koeleman, onderstreep­te deze visie door te stellen dat hij ‘staat voor de veiligheid in jullie wijk, en daar mogen jullie mij ook op afrekenen'.

Uit de onlangs gepubliceerde risicoanalyse blijkt dat de huidige plannen van Kwintes een onaan­vaard­baar netto risico opleveren (het netto risico is het risico dat overblijft na de beoogde beheers­maatregelen).

Deze conclusie geeft volgens onze fractie geen ruimte voor een andere interpretatie dan dat het plan in de huidige opzet niet kan worden doorgezet.

Samenvattend concluderen de onderzoekers het volgende: 

‘Er blijven, ondanks de door Kwintes voorgenomen beheersmaatregelen, aanzienlijke netto risico’s die beheersmaatregelen nodig hebben om de leefbaarheid in de buurt te waarborgen. Hiermee is het resterende netto risico zonder additionele maatregelen niet aanvaardbaar. Ook het absorptievermogen van de buurt wordt met de beoogde invulling van de Stolpe overstegen.’
….
‘Alles overziend, is de conclusie dat het plan zoals voorgesteld door Kwintes een negatief effect heeft op de leefbaarheid van de buurt de Boomberg.’

Voor wat betreft het welzijn van de beoogde bewoners van De Stolpe, concluderen de onderzoekers het volgende:

‘Daarnaast kan worden gesteld dat de beoogde opzet niet in lijn is met hetgeen is geadviseerd in de commissie Toekomst Beschermd Wonen (rapport Dannenberg). De richtlijn is wat dat betreft helder: kleinschalig, op maat en gericht op herstel waarbij er zoveel als mogelijk sprake is van meedoen in de samenleving en regulier wonen. De plannen van Kwintes voldoen niet aan deze richtlijn. Er is sprake van ‘stapelen’ van zorgprofielen, het is niet kleinschalig, er kan met dit concept op deze locatie geen sprake zijn van meedoen in de samenleving en het pand heeft zonder een zeer ingrijpende verbouwing geen overeenkomsten met regulier wonen. De introductie van een groep van 86 nieuwe beschermd wonen cliënten in een solitair gebouw in een dunbevolkte buurt is ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk gezien geen doorvertaling van het advies. Dit betekent dat de leefkwaliteit van deze groep, die al een lage leefkwaliteit ervaart, extra onder druk wordt gezet.’

Het CDA heeft naar aanleiding van de conclusie van de ‘risicoanalyse De Stolpe’ opnieuw een aantal vragen voor het college:

Hoe nu verder?

  1. Het Rapport spreekt over risico’s, verspreid over diverse categorieën. Deze risico’s hebben betrekking op de kwaliteit van leven voor cliënten en op de kwaliteit van leven voor de buurtbewoners.  Deze risico’s zijn zonder maatregelen niet aanvaardbaar. Kan het college per netto risico aangeven hoe zij aankijkt tegen deze risico’s en de eventuele beheersmaatregelen?
  2. In het overleg tussen de bewoners, gemeente en Kwintes heeft de burgemeester aangegeven dat als uit de risicoanalyse zou blijken dat Kwintes onverantwoorde risico’s zou nemen ‘Kwintes een probleem heeft’. Wat is uw analyse op dit moment?
  3. Welke vervolgstappen worden door het college genomen in dit proces? (Graag zo specifiek als mogelijk)

Hoe maken we écht werk van ons beleidsplan?

  1. In onze eerder geformuleerde vragen hebben wij het college gevraagd hoe zij aankijkt tegen het huidige beleidsplan en de voorgenomen ‘kleinschaligheid’. In onze ogen werd er afgeweken van het beleidsplan. De onderzoekers onderschrijven dit en halen in deze context de commissie Dannenberg aan. Hoe zou u na het verschijnen van dit rapport de eerder gestelde vragen hierover beantwoorden?
  2. Wat zijn de opties om alsnog de kleinschaligheid te bevorderen en om veel beter te voldoen aan regionale spreiding dan nu het geval is? Met andere woorden: hoe gaat u invulling geven aan het advies van de onderzoekers om te komen tot een ruimtelijk programmatische woon-zorg strategie?
  3. Zijn er door het voorgenomen besluit om ‘De Stolpe’ te gaan gebruiken, beschermd wonen locaties afgestoten of verkocht? Zo ja, kunt u aangeven welke locaties dit zijn en hoeveel bewoners er op deze locaties wonen/hebben gewoond?

Wat kunnen we leren van dit proces?

  1. De CDA-fractie is erg geschrokken van het rapport, maar is niet verbaasd. Nagenoeg iedereen die onze fractie heeft gesproken, van professionals tot bewoners tot beleidsmakers, hadden grote vraagtekens bij dit plan. Er is veel misgegaan in de communicatie tussen de bewoners van de wijk en de gemeente en tussen Kwintes en de bewoners en het heeft bij een ieder veel onrust veroorzaakt. Dat is een trieste constatering. Hoe kijkt het college aan tegen het gelopen proces, de stappen die zijn genomen en welke lessen trekt het college voor de toekomst?

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA fractie,
Gerben van Voorden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.