20 juli 2023

Startnotities WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd vastgesteld

Op 19 juli zijn in de gemeenteraad van Hilversum de startnotities Jeugd en WMO vastgesteld. Gertjan Postma, heeft namens de fractie, onderstaande bijdrage uitgesproken. 

Startnotities WMO/Jeugd

Voorzitter, wij zijn verheugd dat we met elkaar kunnen spreken over nieuwe beleidskaders WMO en jeugd voor de jaren 2024-2030. En dat is ook hard nodig. Beide stelsels kraken al jaren in hun voegen. De sterke toename van het gebruik van deze regelingen zet zowel lokaal als landelijk het zorgstelsel zwaar onder druk. Op landelijk niveau wordt inmiddels ook ingegrepen, de hervormingsagenda jeugd en het integraal zorgakkoord zijn daar belangrijke bouwstenen in. Deze agenda’s zullen ook binnen de regio Gooi en Vechtstreek in de uitvoering van zorg van grote betekenis zijn. Betere samenwerking in zorgketens, passende zorg en het beter betrekken van inwoners in wijken en buurten zijn sleutelbegrippen daarbij.  

Wij ondersteunen graag de keuzes die in de beide startnotities worden gemaakt. Het gemeenschappelijke in beide startnotities zit in het eerder en beter betrekken van wijken en buurten zodat bewoners zich meer kunnen inzetten voor elkaar en signalen van naderende zorgproblematiek eerder wordt gesignaleerd. Daarom zijn de voorkeurskeuzes 1 uit de startnotitie WMO en voorkeurskeuze 2, het verstevigen van de pedagogische basis in de wijk, wat ons betreft juiste vertrekpunten voor de verdere uitwerking van de plannen. Het blijft niet alleen bij woorden. Daar worden ook de middelen voor geraamd. Wel vragen wij aandacht voor de grotere belasting die mantelzorgers en vrijwilligers daarbij kunnen ervaren en nu ook al ervaren. We willen uitval van deze mantelzorg voorkomen en we gaan ervanuit dat in de uitwerking van de plannen daar aandacht voor zal zijn. Wij juichen het principe van indicatie loos werken in de jeugdzorg toe als dat ertoe kan leiden dat vroeghulp leidt tot meer effectieve zorg en kostenreductie waar dat mogelijk is. Maar dat mag nooit leiden tot uitstel van professionele zorg als dat echt nodig is. Goede waarborgen zijn dus nodig om indien echt nodig op te schalen van vroeghulp of lichte vormen van ondersteuning naar naar              

Wij zien graag de uitwerking van het college tegemoet als het gaat om de budgettaire vertaling voor de programmabegroting 2024 en zien uit naar de concretisering van de beleidsplannen waarover wij in het najaar als raad weer met elkaar te spreken komen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.