27 juli 2023

Voorjaarsnota 2023

Bij de behandeling van de voorjaarsnota gaf raadslid Gertjan Postma weer op zijn eigen, kenmerkende wijze zijn bijdrage:

Voorzitter,

Zoals wij in de cie hebben aangegeven zijn wij als CDA tevreden met de jaarstukken 2022 en het bereikte financiële resultaat over 2022. in dezelfde Cie was er wat discussie omtrent het begrip in control zijn. Ik verwees daarbij naar de goedkeurende verklaring van de accountant die concludeert in zijn accountantsverslag dat de accountant n.a.v. de controle geen materiele fouten heeft ontdekt en t.a.v. de belangrijkste processen een goede interne beheersing heeft aangetroffen. Met andere woorden de gemeente is goed in control in financiële zin. En ja dat is nog steeds het geval als het resultaat door incidentele oorzaken afwijkt van de begroting bijvoorbeeld doordat een decembercirculaire gunstiger uitpakt dan verwacht of de zorglasten WMO na jaren van overschrijdingen nu beter beheersbaar lijken.  

Voorzitter, ik wil dat begrip in control zijn bij het gesprek over de jaarstukken graag wat verbreden. Het gaat immers bij een gemeente niet primair om het financiële resultaat. Het gaat natuurlijk om het bereiken van de doelstellingen op elk programma onderdeel zoals deze in de begroting van enig jaar wordt vastgesteld door college en raad en in de jaarstukken vervolgens verantwoord worden. Als we dan terugkijken naar 2022 dan zien we in totaliteit, en voorzitter ik heb ze even geteld, 283 kernactiviteiten terug waarvan er 240 ofwel 85% zijn uitgevoerd en afgerond, 42 gedeeltelijk zijn uitgevoerd en slechts 1 activiteit niet is uitgevoerd. Dat betreft de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en inderdaad zo ver is het nog niet. Kunnen we dus concluderen dat het college geslaagd is voor het in control zijn van de toegezegde activiteiten? Met een rapportcijfer van 8,5 mag je dat toch wel concluderen met een kleine kanttekening daarbij dat toch meer dan in andere jaren een aantal activiteiten naar 2023 zijn overgeheveld. De boodschap wat ons betreft daarbij moet zijn laten we als college en raad elkaar niet meer werk op de schouders nemen dan we echt in de praktijk waar kunnen maken.  

Een derde element van in control zijn betreft in control zijn van investeringen. De gemeente Hilversum is een grote investeerder op allerlei maatschappelijke terreinen zoals onderwijshuisvesting, gebiedsontwikkelingen, wegen en nog veel meer. De investeringsportefeuille bedraagt volgens de jaarstukken 164 miljoen waarvan 61,8 miljoen in 2023 wordt toegevoegd. In de jaren 2024 t/m 2026 wordt nog eens 133 miljoen daaraan toegevoegd. Investeringen komen in alle programma onderdelen terug maar de grootste in omvang zijn die investeringen waar een grondexploitatie bij betrokken is en de gemeente dus zelf aan de lat staat qua risico’s. U heeft ons als raad het MPG instrument aangereikt om gezamenlijk in control met elkaar te komen omtrent de keuzes die daarbij nodig te zijn om verantwoord te investeren, echter de projectbeheersing ligt echt bij de uitvoering daarvan en dus bij u als college. Het is belangrijk dat u ons als raad meeneemt hoe u hier invulling aan wilt geven.  

Als laatste wil ik benoemen het in control zijn van de bedrijfsvoering en dan heb ik het daarbij vooral over de mensen die het werk doen. Het is erg druk en dat merken we als raad ook. Ook lezen we in de jaarstukken vaak over wisseling van personeel en behaalde voordelen op de loon- en afdelingskosten. Dat laatste zijn we natuurlijk niet zo blij mee en ik neem aan u als college ook niet. De formatie neemt nog wel toe maar er is eind vorig jaar ook 55 fte vacatureruimte. Voorzitter dan kan niet anders betekenen dat er als we in control willen zijn van de bedrijfsvoering keuzes gemaakt moeten worden en ik zie dat als gemeenschappelijke opdracht van college en raad dat naar elkaar uit te spreken en spaarzaam maar vooral doelmatig om te gaan met de beschikbare tijd van onze mensen. Daarbij staan de doelen zoals deze zijn geformuleerd in het coalitieakkoord wat ons betreft centraal.   

Ik dank u wel.

Gertjan Postma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.