16 januari 2021

Vragen aan het college inzake woningsplitsing

Vragen ogv art 41 RvO aan college inzake woningsplitsing

In deze collegeperiode is er extra budget vrijgemaakt voor handhaving op de regels rondom meervoudige bewoning. Doel van dit extra budget was om de striktere regels op het gebied van meervoudige bewoning daadwerkelijk te kunnen naleven. Bij het beschikbaar stellen van het budget riep wethouder Voorink de Hilversummers op om melding te maken wanneer opgemerkt wordt dat een woning wordt gesplitst. Met de extra impuls hoopte het college ook te bereiken dat de meldingen zouden toenemen, omdat Hilversummers tot dan toe te vaak het gevoel zouden hebben dat niets met hun melding gedaan werd.

1. Kan het college de resultaten van deze financiële impuls laten zien? Wat heeft deze impuls ons opgeleverd, zowel kwantitatief als kwalitatief?
2. Kan het college inzicht geven in het aantal meldingen dat sinds 2018 is gedaan en wat er met deze meldingen is gedaan (opgelost, niet opgelost en de reden van niet oplossen)

Recent vernam de fractie van het CDA dat er klachten bij de gemeente binnenkomen over het gebrek aan handhaving. Er zou inmiddels een (flinke) lijst zijn met woningen waarover geklaagd is.
3. Herkent het college deze klachten?
4. Zo ja, wat wil het college doen om deze klachten op te lossen?

Daarnaast vernam het CDA dat het college voornemens zou zijn om een totaalverbod voor woningsplitsing in te voeren. Dit betreft een bevoegdheid van de raad. De raad heeft zich hier nog niet over uitgesproken, maar ook niet beeld- en oordeelsvormend over gesproken.
5. Klopt het dat het college voornemens is een splitsingsverbod aan de gemeenteraad voor te stellen?
6. Zo ja, wanneer en volgens welk proces wil het college dit aan de raad voorleggen?


Namens de fractie van het CDA,
Evert Jan Kruijswijk Jansen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.