17 juli 2018

Vragen over verkeersveiligheid

Vragen ogv art 41 RvO aan college over verkeersveiligheid

Inleiding
In de raadscyclus van februari stond de prioriteitenlijst aanpak verkeersonveilige situaties (427227) op
de agenda van de raadscommissie Verkeer & Beheer. Het toenmalige college heeft hiervoor een
prioriteitenlijst gepresenteerd van verkeersonveilige situaties met het verzoek om in te stemmen met
het voorstel om de komende twee jaar de top 10 van deze lijst aan te pakken.

Ter voorbereiding op deze bespreking heeft de fractie van het CDA een onderzoek gedaan onder
inwoners en hen gevraagd welke plekken in Hilversum zij als verkeersonveilig aanmerken. Hierop zijn
meer dan 100 reacties binnengekomen en tijdens de commissievergadering is een inventarisatie van al
deze suggesties aangeboden aan het college. Het college deed hierop twee toezeggingen aan de
commissie:
 - T18/41 Wethouder Voorink zegt toe de knelpunten in het CDA-onderzoek, in de vergadering
   overhandigd, te beoordelen;
 - T18/43 Wethouder Voorink zegt toe een concrete planning met budgetten te vervaardigen voor
   de te nemen maatregelen en schriftelijk terug te komen op hoe de te nemen maatregelen te
   evalueren.

Beide toezeggingen zijn op de termijnkalender geplaatst voor april 2018. In de vergadering van de
commissie Verkeer & Beheer van 23 mei heeft het CDA naar de stand van zaken gevraagd, omdat op
beide toezeggingen nog geen reactie was vernomen. Op 6 juni heeft het college een collegebrief
(462950) verstuurd, waarin toegezegd werd om naar aanleiding van de analyse van het CDA de nieuwe
verkeerssituaties te analyseren en indien van toepassing op de groslijst van de gemeente te plaatsen en
in juni een verslag van deze vergelijking naar de gemeenteraad te sturen. Daarnaast werd toegezegd om
in juni met een concrete planning en een voorstel voor de wijze van evaluatie naar de gemeenteraad te
komen. Beide toezeggingen zijn echter opnieuw niet nagekomen.

Vragen aan het college
1. Bent u het met het CDA eens dat de verkeersveiligheid in Hilversum een belangrijk onderwerp is
   en dat de aanpak van verkeersonveilige situaties prioriteit heeft?
2. Bent u het met het CDA eens dat een onderwerp wat zoveel reacties heeft losgemaakt onder de
   Hilversumse bevolking aandacht verdient van het college?
3. Wat is de reden dat de toezegging in uw brief van 6 juni 2018 opnieuw vertraging oplevert?
4. Welke concrete maatregelen gaat u in 2018 nemen om de verkeersveiligheid in Hilversum te
   verbeteren?

Namens de fractie van het CDA
Evert Jan Kruijswijk Jansen

 

21/8/2018 klik hier voor de reactie van het college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.