Duurzaamheid

Duurzaamheid

Rentmeesterschap’ is één van de kernwaarden van het CDA. Een oud begrip dat nog steeds actueel is, sterker nog steeds actueler wordt. Wij willen blijvend investeren in een stad waarin het nu en in de toekomst goed leven is, een Duurzaam Hilversum. Een Hilversum waarin mensen zich kunnen ontplooien, plezier kunnen hebben, een gezond en veilig Hilversum. Een mooie omgeving (bos, hei, plassen), goed onderhouden gebouwen, verkeersveilig, met gezonde lucht, en lage criminaliteit. En dit alles niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Het CDA Hilversum wilt ruimte geven aan ondernemers en in het bijzonder aan sociaal ondernemers.

In de afgelopen periode hebben we er samen met ‘onze’ CDA wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok voor gezorgd dat de duurzaamheidsagenda versneld werd opgepakt. Hilversum mag zich sinds kort een Fairtrade gemeente noemen. Een overeenkomst werd afgesloten met Hilverzon voor het plaatsen van collectieve zonnestroom-projecten. Samen met Hilversum 100 gaan we op zoek naar ‘groene deals’, waar het milieu en dus wij allemaal beter van worden. De 035 Footprint Challenge is een competitie waarin Hilversummers worden uitgedaagd om in 40 dagen hun persoonlijke footprint te verkleinen.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende

 • Bewoners in staat stellen om initiatief te nemen in hun eigen leefomgeving middels social deals. 
 • Alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam isoleren: buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
 • Binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
 • Toewerken naar beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen en stimulering van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen.
 • Uitstoot van verkeer, huishoudens en bedrijven tegengaan door vuile dieselmotoren te weren, en gebruik van open haarden en andere bronnen van fijnstof te ontmoedigen
 • Een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.
 • Bij nieuwbouwprojecten aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op-de-meterwoningen en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, enz. energiezuiniger worden gemaakt.
 • Afspraken maken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen. Bij nieuwbouw wordt ingezet op alternatieve energiebronnen. Utopisch is heel Hilversum Gasloos in 2030.
 • In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden te kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur
 • Toewerken naar 100% recycling van afval, en de burger daar ook verantwoordelijk voor maken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afval¬producten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken.
 • Het Deltaplan adviseert gemeenten voor de afvoer van regenwater te bevorderen dat tuinen niet volledig worden betegeld. Voorkomen moet worden dat al het hemelwater in het riool komt. Overwogen kan worden om daar waar noodzakelijk het ‘onttegelen’ ‘te subsidiëren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.