Een tegenprestatie loont

Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.

Hilversum staat door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, de Tomin en particuliere organisaties zoals Heelo. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

  • Kijk naar de succesvolle bijstandsaanpak van andere gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam.
  • De gemeente kan verschillende vormen inzetten voor het toeleiden naar werk, in het bijzonder door financiële ondersteuning. Ook mag van de gemeente verwacht worden dat ze een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages of werkervarings- plekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no-riskpolissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching. De Quotumwet verplicht gemeenten om per 25 medewerkers iemand aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het principe ‘iedereen telt mee’, willen we als CDA niet dat de gemeente deze plicht afkoopt.
  • De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet blijken een gouden combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe banen te scheppen. Wij willen, samen met het bedrijfsleven, de mogelijkheden benutten om reguliere banen te scheppen in BIZ-projecten.
  • Geef ondernemers meer stem in het vormgeven van het beleid.
  • Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.
  • Wij willen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een parttime baan vindt, dan kan de gemeente dit inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan, dus zo’n regeling zal qua duur altijd beperkt zijn.
  • Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.
  • De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.
  • Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.
  • Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstel- ling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.