Help! Het kieskompas zegt CDA Hilversum

Dat was even schrikken!

Via de volgende 11 tips willen we jou helpen om over de schrik heen te komen. 

11 tips om dit advies te overleven

1. Bedenk dat je niet alleen bent

Het is altijd fijn om er niet alleen voor te staan. Meer mensen worstelen met dit advies. Toch stemden er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen duizenden mensen op het CDA Hilversum. Bedenk dat je dus echt niet de enige bent.  

2. De uitslag had altijd erger kunnen zijn

Stem gewoon op een partij die kan samenwerken en zo ook echt iets kan realiseren. Verder geen commentaar. 

3. De ontkenningsfase is het lastigste

Na de ontkenningsfase komt de acceptatiefase. Je hebt nog tot 21 maart om eraan te wennen...

4. Stiekem ben je ook voor normen en waarden

Het CDA streeft naar een gemeente waarin mensen respect hebben voor elkaar, omkijken naar elkaar en waarin mensen niet alleen voor zichzelf leven. Klinkt goed toch?

5. We zijn de grootste landelijke partij op lokaal niveau

Bij de vorige verkiezingen behaalde het CDA Hilversum 3 zetels in de gemeenteraad. 

In situaties waarbij dat nodig is zijn de lijntjes met Den Haag kort. Hierdoor kunnen we samen, landelijk én lokaal, een sterk CDA-geluid laten klinken. Een stem op het CDA is dus helemaal zo gek nog niet ;).

Voorbeeld van een succesvolle lobby.

6. Je ouders hebben ook vast ooit op het CDA gestemd

Hoe leuk is het om je ouders te kunnen vertellen dat je 21 maart op het CDA Hilversum gaat stemmen?

7. Wees gerust: je hoeft niet meteen een dekbed van je favoriete raadslid te kopen.

Maar hang bijvoorbeeld de verkiezingsposter van jouw favoriete kandidaat-gemeenteraadslid voor je raam. Of koop een CDA-jack. Of een sjaal. We hebben een hele webwinkel vol merchandise of mail de campagneleider via: info@hilversum.cda.nl 

 

 

8. Het CDA Hilversum is een lokale partij

Er zijn in Hilversum 37 kandidaat raadsleden voor het CDA. Dus er woont er altijd wel één bij je in de buurt. Je stemt dus gewoon op een buurtgenoot. Zij weten wat er speelt én wat er nodig is om problemen op te lossen.  Weten wie de kandidaat raadsleden zijn? kijk dan op: https://www.cda.nl/noord-holland/hilversum/mensen/

En trouwens, bij het CDA geen Kim Jung Buma praktijken. Elke CDA-fractie besluit helemaal zelf over hun standpunten. Maar voor hulp uit Den Haag of Brussel, kunnen ze wel bellen met een Kamerlid, Europarlementariër of bewindspersoon.

9. Voor alles is een eerste keer

En je hebt altijd meer spijt van de dingen die je niet hebt gedaan.

10. Niet alle vooroordelen over ons zijn waar

Zo kun je bijvoorbeeld ook op het CDA stemmen als je niet christelijk bent. Wij zijn een volkspartij. Onze aanhang heeft alle kleuren, vormen, smaken, gezindten. Onze jongste kandidaat is 19, de oudste is ver boven de 65 ;-). Daar pas je vast tussen...

11. Stemmen is geheim

Dus niemand hoeft er achter te komen. Behalve de Russen misschien…

Nog eens rustig de beantwoording doorlezen?

 Hieronder de stellingen en bijbehorende antwoorden.

Kieskompas

De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ook al moet daardoor elders worden bezuinigd

Mee eens

Dankzij een motie van het CDA is de bestrijding van eenzaamheid een speerpunt van het gemeentelijke beleid.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

  • Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
  • Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.
  • Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te laten komen.
  • Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.
  • De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOWgerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 

De parkeertarieven moeten worden verlaagd

Mee eens

Door de parkeertarieven in de avonduren te verlagen, wordt de lokale horeca gestimuleerd. Het CDA wil op niet-koopavonden een ‘laagtarief’ hanteren tussen 19.00 - 08.00 uur In de gemeentelijke parkeergarages: afrekenen per 15 minuten en een maximaal tarief van € 3,00 per avond. Bij wijkwinkelcentra worden 'blauwe zones' ingericht om kortstondig gratis parkeren mogelijk te maken in buurten waar betaald parkeren reeds is ingevoerd.

In Hilversum moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd

Mee eens

Het CDA streeft ernaar om voor de eigen bevolking te zorgen voor een bereikbare woningmarkt voor iedere Hilversummer. Dit betekent eisen stellen aan wat marktpartijen bouwen en voor de huursector intensieve samenwerking met woningcorporaties om meer kwalitatief goede woningen in het sociale segment en het middeldure segment tot stand te brengen. Dit vraagt een actieve rol van de lokale overheid.

Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd

Niet mee eens

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. […] Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.

In elke wijk moet een buurthuis komen, ook al kost dat de gemeente meer geld

Mee eens

Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.

De politie moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen

Mee eens: Het CDA wil snel en effectief ingrijpen bij buurtoverlast en vandalisme. ‘Soft’ waar het kan, ‘hard’ waar het moet!

Om de veiligheid te bevorderen, moet in Hilversum meer cameratoezicht komen

Mee eens

Het CDA is voorstander van cameratoezicht juist in die situaties waar de veiligheid en overlast in het geding is. Cameratoezicht is een effectief middel om vandalisme of inbraken op industrieterreinen te verminderen. In Hilversum ondersteunen camera’s de politie bij het voorkomen van escalaties in het uitgaansgebied en bij tegengaan van geweld. De camera’s moeten flexibel ingezet kunnen worden. De bevoegdheid te besluiten tot het plaatsen en gebruiken van camera’s in de openbare ruimte ligt bij de gemeenteraad.

De meest vervuilende auto's moeten uit het centrum worden geweerd

Mee eens

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: Uitstoot van verkeer, huishoudens en bedrijven tegengaan door vuile dieselmotoren te weren, gebruik van open haarden en andere bronnen van fijnstof te ontmoedigen

De gemeente mag meer vluchtelingen met een verblijfstatus opvangen dan door het Rijk is opgelegd

Niet mee eens

Het asielbeleid wordt door het rijk vormgegeven. De verdeling wordt landelijk bepaald en Hilversum werkt hier van harte aan mee. Het plaatsen van vergunninghouders in een sociale huurwoning mag niet ten koste gaan van de jonge mensen en gezinnen die al jaren op een wachtlijst staan.

In de gemeente Hilversum moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Niet mee eens

In Hilversum hebben we een beperkt aantal coffeeshops, in stand gehouden door het gedoogbeleid. De overlast op straat lijkt mee te vallen, maar het is een wankel evenwicht. Wij kiezen voor een ontmoedigingsbeleid, vergelijkbaar met de lobby tegen roken. En handhaving op overlast. Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen op hun verantwoordelijkheid aan te kunnen spreken.

Onze inzet is het aantal coffeeshops waar mogelijk steeds verder terug te dringen, naar nul als het even kan. Hierin past niet het verder legaliseren van drugsgebruik. Als enige uitzondering zien wij Medicinaal thuisgebruik. Hierin kan worden voorzien door apothekerscannabis (Mediwiet) of zelf kweken binnen het gedoogbeleid (met verklaring arts).

Alle gebouwen in bezit van de gemeente Hilversum moeten energieneutraal worden

Helemaal mee eens

Het CDA wil binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer. Het CDA zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

Mee eens

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom is het CDA een voorstander van een actief armoedebeleid in Hilversum. Ook hier geldt dat de inwoner allereerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde.

Er mag bezuinigd worden op Museum Hilversum

Neutraal

Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden vaardigheden aangeleerd. [...] De instandhouding van grotere culturele instellingen, zoals museum Hilversum [...] is belangrijk. Het CDA is voorstander van koppeling van deze grote cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten.

Uitgangspunt is dat culturele instellingen zoals Museum Hilversum zoveel als mogelijk eigen verantwoordelijkheid hebben, zowel in financiële als in programmatische zin.

Om voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd

Niet mee eens

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. […] Uitgangspunt is dat de OZB niet stijgt, maar slechts voor inflatie wordt gecorrigeerd.

De gemeente mag blijven meebetalen aan de ziektekostenverzekering van mensen met een laag inkomen, ook al kost dat meer geld

Mee eens

Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen kan de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten met een bepaalde zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze tegemoetkoming moet wel in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling vallen. Om de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering te vergroten betaalt de gemeente daarbij zonodig een deel van de premie, zoals wettelijk verplicht.

De gemeente mag geld investeren in de uitbreiding van internationaal onderwijs

Mee eens

Internationaal Onderwijs is cruciaal voor Hilversum met internationale (media) bedrijven binnen zijn grenzen en aan de rand van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) met vele expats en terugkerende expats. Het CDA wil een internationaal onderwijs dat openstaat voor alle lagen van de bevolking.

Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

Niet mee eens

Het CDA in Hilversum is voorstander van een vuurwerkverbod in winkelgebieden en op andere plaatsen waar deze tot overlast leidt. Op dit moment is het nog te vroeg voor een algeheel verbod, maar wij verwachten dat de publieke opinie de komende jaren zodanig verandert dat dit op termijn wel zal gebeuren.

In Hilversum moeten meer woningen voor de middenklasse gebouwd worden, ook al kunnen daardoor minder sociale huurwoningen gebouw

Mee eens

Het CDA streeft ernaar om voor de eigen bevolking te zorgen voor een bereikbare woningmarkt voor iedere Hilversummer. Dit betekent eisen stellen aan wat marktpartijen bouwen en voor de huursector intensieve samenwerking met woningcorporaties om meer kwalitatief goede woningen in het sociale segment en het middeldure segment tot stand te brengen. Dit vraagt een actieve rol van de lokale overheid.

Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, mag de binnenring weer tweerichtingsverkeer worden

Mee eens

CDA is voorstander van het invoeren van tweerichtingsverkeer daar waar het kan, maar is geen voorstander van herinrichting van de binnenring.

Het autovrije gebied in het centrum moet worden uitgebreid

Niet mee eens

Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag

Mee eens

Voorkomen moet worden dat kleine ondernemers 7 dagen in de week moeten concurreren met grootwinkelbedrijven. Daarnaast is zeker ook de zondagsrust en het gezinswelzijn in het geding. Het tegengaan van ongebreidelde consumptiedrang en het ‘verplicht’ doorbreken van de 24-uurs economie draagt bij aan het welzijn van ons allen. De gemeente neemt in haar verordening op dat het in Hilversum niet is toegestaan om ondernemers, die weigeren om op zondag open te gaan, om die reden te beboeten. Werknemers mogen niet verplicht worden om op zondag te werken.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: Wij kiezen voor ‘Zondag familiedag’, een dag van gemeenschapszin, een dag om op adem te komen! Geen verdere uitbreiding van de bestaande 18 koopzondagen per jaar. De gemeente neemt in haar verordening op dat het in Hilversum niet is toegestaan om ondernemers, die weigeren om op zondag open te gaan, om die reden te beboeten. Werknemers mogen niet verplicht worden om op zondag te werken. Bij evenementen die op zondag worden georganiseerd wordt er altijd rekening gehouden met de reguliere kerkdiensten.

De gemeente mag meebetalen aan oplaadpunten voor elektrische fietsen

Niet mee eens

Uitgangspunt is dat de lokale overheid niet alles van bovenaf gaat regelen, vanuit een soort almachtige probleemoplossende rol, maar dat de overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken. Het meebetalen aan oplaadpunten is geen taak van de overheid.

Mensen met een laag inkomen mogen gratis gebruik maken van sport- en cultuurvoorzieningen

Mee eens

Het CDA wil sporten toegankelijker maken voor ieder kind en gebruiken als bindmiddel in de buurt ter versterking van de sociale cohesie. [...] Belangrijk is dat ieder kind kan sporten. Ontmoeten en bewegen staan hierbij centraal. Daarom wil het CDA een pilot starten waarin het Sporten voor kinderen tussen 8 en 14 jaar gratis wordt.

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden. Samen sporten is leuk, houdt mensen gezond, en levert daarmee een bijdrage aan het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en wijken. Dit geldt voor iedereen, voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd en sociale status.

Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Niet mee eens

Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Het is van belang dat zowel landelijk als plaatselijk actief beleid gevoerd wordt om ouderen langer in dienst te houden. Dit gaat over scholing, mobiliteit en zicht op minder belastend werk.

Het dierenasiel van Hilversum moet behouden blijven, ook al kost dit de gemeente meer geld

Neutraal

CDA Hilversum vindt het belangrijk dat er een goede opvang in de regio is. Het liefst zien we dat de zwerfdieren binnen de gemeentegrenzen worden opgevangen, maar uitgangspunt is dat er een kwalitatief goede opvang in de regio geboden wordt.

Alle Gooische gemeenten mogen samengevoegd worden tot één gemeente

Mee eens

Het CDA Hilversum is voorstander van een verregaande bestuurlijke samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek of wellicht zelfs één gemeente op langere termijn

Opschalen kan niet zonder afschalen. Voor CDA Hilversum is een sterk dorpen, wijken en buurten beleid voorwaardelijk voor schaalvergroting. Wij geven de dorpsraad, wijkraad of het wijkoverleg een eigen budget voor initiatieven vanuit de wijk. Van de dorpsraden verwachten wij dat zij een goede afspiegeling zijn van het dorp. De dienstbaarheid aan de burger staat voorop. Het bestuur is voor de burger en niet omgekeerd.

Er moet een referendum komen over het samenvoegen van Hilversum met een andere gemeente

Helemaal niet mee eens

CDA Hilversum is tegen het houden van een referendum. Een referendum is een volksstemming, waarbij de kiezer een vraag krijgt die hij of zij alleen met ja of nee kan beantwoorden. Ze kunnen geen nuances aanbrengen of argumenten aangeven. Volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn gekozen om beslissingen te nemen. Het is hun taak alle voor- en nadelen bij een beleidsbeslissing af te wegen. Kiezers hebben vaak minder zicht op alle belangen die meespelen, omdat zij niet over alle informatie beschikken.

Mensen in de bijstand moeten worden verplicht aan het werk te gaan of gekort worden op hun uitkering

Helemaal mee eens

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.

De afvalstoffenheffing moet worden verlaagd, ook als daardoor minder afval wordt gescheiden

Neutraal

Het CDA wil toewerken naar 100% recycling van afval, en de burger daar ook verantwoordelijk voor maken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken.

De kleine spoorbomen moeten open blijven voor autoverkeer van twee richtingen

Helemaal mee eens

Het CDA wil een aantrekkelijke en hoogwaardige entree voor het centrum. Wij kiezen voor wonen met oog voor een goede bereikbaarheid, ook voor bewoners van ‘over het spoor’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.