01 november 2023

Herijking Regionale Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie (hierna: RES) wordt herijkt. Ambtelijk is men daar al mee bezig. Er wordt gekeken of de RES aanpassing nodig heeft en hoe dat in een RES 2.0 op te nemen.
Omdat in een ambtelijke presentatie nogal overdonderende veranderingen naar voren werden gebracht, ziet de fractie van CDA Opmeer aanleiding voorafgaand aan het nieuwe besluitvormingstraject duidelijk te maken hoe tegen de geldende RES wordt aangekeken. Dit ook op uitnodiging van de wethouder tijdens de presentatie in de beeldvormende vergadering van 19 oktober 2023 om aan te geven hoe fracties tegen dit vraagstuk aankijken.
Volgens CDA Opmeer is de RES 1.0 nog steeds actueel en is ingrijpende verandering niet nodig. CDA Opmeer stelt eerdere besluitvorming en afspraken in het kader en naar aanleiding van RES 1.0 daarom voorop. Deze vormden in de basis een behapbare uitwerking van de verplichting tot grootschalige duurzame opwek en anderzijds de landschappelijke waarden van onze gemeente.
Lees hier onze stellingname Opmeer Position Paper

Bram Beemster: “Rechtszekerheid, burgerperspectief en landschappelijke waarden zijn de lijnen waarlangs we nog eens naar het vraagstuk hebben gekeken. We willen niet steeds onze inwoners overdonderen met nieuwe en of veranderende opgaven. Als we vastlopen kunnen we nog eens ingrijpend naar de uitgangspunten kijken. Dat is voorlopig niet aan de orde. Wij voelen ons dus verbonden aan de taak die uit RES 1.0 voortvloeit. Dat het niet makkelijk is, is een gegeven. Dan is werken vanuit een vaste basis des te belangrijker.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.