Ons verkiezingsprogramma

Onze standpunten

 • CDA VKP Genemuiden

  Bouw een tweede Meente in Genemuiden

  “Het is tijd voor een tweede Meente in Genemuiden”, dat schrijft het CDA Zwartewaterland in hun verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Rudi van Zandwijk: “Vroeger was het vanzelfsprekend dat als je ouder werd, je een plekje in De Meente kon krijgen. In onze vriendengroep werd bij de 30ste verjaardag altijd als grap een inschrijfformulier cadeau gedaan”. Die vanzelfsprekendheid om in een verzorgingstehuis te kunnen wonen is er al enige tijd niet meer.  “De laatste jaren was de trend om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Een groot deel van onze inwoners wil dat ook. Maar op een bepaalde leeftijd is begrijpelijk dat er meer eisen aan de woning wordt gesteld. Veel huizen voldoen niet aan die eisen...

 • CDA VKP Hasselt

  Richt het centrum van Hasselt in voor de voetganger en fietser

  “Het is tijd dat het centrum van Hasselt wordt ingericht voor de voetganger en fietser”, dat schrijft het CDA Zwartewaterland in hun verkiezingsprogramma. Het centrum van Hasselt heeft in de afgelopen jaren met de herinrichting van de kade en de reconstructie van de Veerpoort een mooie slag gemaakt, maar in het beeld van het CDA Zwartewaterland is het nu tijd voor de volgende stap: “Als we echt willen dat de inwoners en bezoekers goed en veilig gebruik kunnen maken van het centrum en de Hoogstraat, dan moeten we het centrum ook zo inrichten”, aldus Lonneke Jacobs en Arjan Aalbers, nummer 3 en 4 van de kandidatenlijst van het CDA...

 • CDA VKP Zwartsluis

  Verplaats tankstation & pak de Havendijk en omgeving aan

  “Pak de omgeving rond de Kolksluisbrug, de Handelskade en de Havendijk in Zwartsluis aan”, dat schrijft het CDA Zwartewaterland in haar verkiezingsprogramma. Daarnaast stelt het CDA voor om tankstation “De Afslag” uit het centrum te verplaatsen. “Zwartsluis heeft een prachtig aangezicht, zeker vanaf het water. Maar wordt ontsierd door het tankstation aan de Provinciale Weg. Ook het gebied daaromheen verdient aandacht. Het is verpauperd en door verstandiger ruimtegebruik in dit gebied kunnen we de parkeergelegenheid aan de rand van het centrum verbeteren.” Aldus Koen Kerssies, nummer 2 van de kandidatenlijst van het CDA...

Onze kernwaarden

De kern van het christendemocratisch gedachtegoed is te vatten in vier kernwaarden, namelijk ‘publieke gerechtigheid’, ‘gespreide verantwoordelijkheid’, ‘solidariteit’ en ‘rentmeesterschap’. De leden van het CDA streven deze kernwaarden na in het dagelijks leven en politieke handelen. De Bijbel is daarbij de bron en het richtsnoer voor ons doen en laten. Deze vier kernwaarden zijn voor ons wegwijzers. Het doel daarvan is om mensen in hun gezin, hun directe omgeving en in de samenwerkingsverbanden waar zij onderdeel van uitmaken tot hun recht te laten komen (publieke gerechtigheid). Dit zodat zij, naar individueel vermogen, een bijdrage leveren aan de samenleving (gespreide verantwoordelijkheid) en daarbij omzien naar elkaar (solidariteit) en samen bouwen aan een perspectiefrijke toekomst voor toekomstige generaties (rentmeesterschap).

Doorgeven wat van waarde is

Rentmeesterschap: vanuit de Bijbel betekent rentmeesterschap dat God de aarde geschapen heeft naar Zijn beeld en dat wij, als mens, het in bruikleen hebben. Voor het CDA betekent dit in essentie dat wij in het dagelijks leven op een verantwoorde wijze willen omgaan met mens, dier en milieu, zodat wij dit goed en, wanneer mogelijk, zelfs beter kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit doen wij door nu zorgvuldig in te zetten op slimme klimaatmaatregelen zodat we een houdbare aarde kunnen doorgeven.

Recht doen

Publieke gerechtigheid: de rechtsstaat waar de overheid onderdeel van uitmaakt, is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid heeft de taak om mens en schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken en het recht te onderhouden. 
Dat betekent dat ieder mens telt. Dat de inwoner zich gehoord voelt indien zij een beroep doet op de overheid. Dat het voor de inwoner duidelijk is waar zij terecht kan bij vragen. Het CDA pleit voor een bestuurscultuur die de inwoner vertrouwen geeft. Dat betekent dat de bestaande manier van werken voortdurend aandacht vraagt. Ten aanzien van de regelgeving dienen wij altijd kritisch te zijn. Is er sprake van teveel bureaucratisering, dan moeten wij daar alert op zijn. Dat betekent dat de huidige regelgeving altijd aandacht behoeft en moet voldoen aan de menselijke maat. Daarnaast hebben inwoners recht op een veilige omgeving. Dat betekent dat de overheid moet handhaven indien die in gevaar komt. Samenvattend: de gemeente is er voor u en niet andersom! Ze is dienend en gericht op de inwoners. Op u dus!

Omzien naar elkaar

Solidariteit: mensen zijn aan elkaar gegeven. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn het gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven, waarin ze worden gezien en gewaardeerd. De overheid heeft de taak om te beschermen waar nodig en de ontplooiing van mensen te stimuleren. Als het gaat om ontvangen van zorg, het vinden van werk of het kunnen deelnemen aan activiteiten en zingeving, zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dit doet de overheid door zorg te bieden, maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en inwoners met elkaar en met deze initiatieven in verbinding te brengen.

Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gespreide verantwoordelijkheid: mensen, organisaties, bedrijven en overheden dragen een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als gemeenschap te laten floreren. De overheid is niet het centrum, maar een onderdeel van de samenleving. Zij moet ruimte laten voor variëteit en veelkleurigheid. Het CDA wil daarin een verbindende rol spelen tussen inwoners en de lokale overheid. Dit allereerst door meer inspraakmogelijkheden van inwoners te organiseren en bij grote, ingrijpende beslissingen altijd inwoners te betrekken. Daarnaast ook ook door ideeën en mogelijke veranderingen te benoemen en te faciliteren zodat inwoners zelf keuzes kunnen maken en hun eigen verantwoordelijkheid echt kunnen nemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.