07 juli 2017

Algemene beschouwingen 2017

Op 6 juli werden in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen 2017 door de verschillende fracties uitgesproken. Hieronder vindt u de bijdrage van het CDA.

Voor ons ligt de kadernota 2017. Een financiële doorkijk van 2018 tot 2021.

Onze  complimenten voor de helderheid van deze nota. Het is nu haast mogelijk om als leek de kadernota te beschouwen. Met nog wel de opmerking: min is plus.

Na een aantal jaren van krimpende budgetten in het kader van samen de trap af en samen de trap op, lijkt het einde te zijn gekomen van de uitputtende bezuinigingsrondes die we hebben moeten doen. Dit is toch een feit waar we als gemeente Urk heel dankbaar voor zijn.

In dat kader vindt het CDA het een goede zaak dat er een stap wordt gemaakt richting de burger. Een half miljoen om de lasten minder hard te laten stijgen. Maar het is een stap. Onze woonlasten liggen 4 tot 7% boven de norm die de VNG gesteld heeft. Wat het CDA betreft streven we de komende jaren naar daadwerkelijke lastenverlichting. Als de huidige tendens zich doorzet met verhogingen uit het gemeentefonds dan wil het CDA deze middelen inzetten om de woonlasten een aantal jaren niet te laten stijgen, om zou uit te komen op de VNG-norm.

Pijler 1:  de toekomst van Urk.

Onze industriegrond is praktisch op. Voor de toekomst van Urk moet er een sprong gemaakt worden over de Domineesweg. Om de sprong te maken is een correctie van onze gemeentegrenzen nodig.  Al in 2010 heeft onze wethouder Klaas Kramer hierover een intentieverklaring getekend met de Noordoostpolder. Waar wacht dit dan nu op? Dit is geen luxe positie zoals u wethouder Post dit benoemde, maar een zorgelijke positie.

Dit had toch allang rond moeten zijn? Urkers zijn ondernemende mensen, die hebben ruimte nodig. College zorg daarvoor. De vaart moet erin, de vaart zoals u dat zelf heeft benoemd in uw collegeakkoord.

De visserij heeft alles in zich voor een duurzame toekomst. De visstand is goed en onze vloot is in staat om te innoveren. Toch wordt de toekomst bedreigd. Bedreigt door politieke besluiten. Onder andere de onwerkbare regels, windmolenparken en dreigende korting op vangstquota en op de pulsvisserij. In het bijzonder denken we aan de (harde) Brexit. Met het eenzijdig opzeggen van de Britse regering van het internationaal visserijverdrag, stevenen we af op een visserijoorlog. We gaan ervan uit dat het college er alles aan zal doen, elk lobbytraject zullen we ondersteunen om onze vissers te kunnen laten vissen. Het CDA heeft korte lijnen naar Den Haag met kamerlid Jaco Geurts die zich hard maakt voor de visserij. We hebben kamerlid Pieter Omtzigt die in de ronde tafels gesprekken in de Tweede Kamer met betrekking tot de Brexit steeds nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de visserij en dit zal blijven doen.

Het zou daarom ook goed zijn dat kabinetsformatie gaat lukken, waarbij CU en CDA zich samen sterk kunnen maken voor de visserij.

Nog zo’n punt is de scholing. We hebben vernomen dat de leerplichtambtenaar (een belangrijk wapen in de zin van preventie) al  een half jaar ziek is. Het heeft wat het CDA betreft grote urgentie om deze post in te vullen. Is er al een vervanger die deze taak als leerplichtambtenaar op zich neemt? Dit is zeer belangrijk voor onze schoolgaande jeugd om zo bij de bron met preventie te beginnen.

Dit jaar vraagt het CDA in het bijzonder aandacht voor een positieve ontwikkeling. Onze jongere generatie is steeds beter opgeleid. Voor deze personen liggen in de directe omgeving de banen echter niet voor het oprapen. We zien gelukkig dat deze groep net als vele Urkers ondernemend is. Dat levert veel startende ondernemingen op. Probleem van deze ondernemingen is wel vaak dat zij moeilijk een goede huisvesting kunnen vinden. Ze missen een plek om klanten te ontvangen en missen vaak collega’s. Het CDA ziet hier een taak voor de markt, maar ook een stimulerende rol vanuit de gemeente. Deze nieuwe manier van werken vraagt om bedrijfslocaties die de ondernemers met elkaar kunnen delen. Het CDA komt hiervoor met een motie.

Een andere positieve ontwikkeling is natuurlijk de Maritieme Servicehaven. Wat is het mooi om te zien hoe in het belang van Noordelijk Flevoland deze haven steeds dichterbij komt. Hoe de overheden met elkaar samenwerken en dat er draagvlak voor is. We zijn dankbaar voor het vele werk dat is verzet door onze Gedeputeerde Jan Nico Appelman en de ambtenaren van de provincie. 19 juli 2017 staat de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan en het vrijmaken van een investeringskrediet op de agenda bij Provinciale Staten. Een historische vergadering. Wij zullen met onze fractie daarbij aanwezig zijn en roepen ook de rest van de gemeenteraad op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze vergadering.

Pijler 2: het sociaal domein.

Een mega operatie, de transities op het gebied van de zorg. Ondanks onze krappe organisatie een klus die goed op het spoor ligt. De werkcoöperatie samen met NOP om arbeidsplaatsen de creëren voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft hoge prioriteit. Ook het geven van het goede voorbeeld. Kunt u aangeven hoeveel mensen de gemeente Urk vanuit dit traject aan het werk heeft?


Pijler 3: omgevingswet en openbare ruimte.

 De nieuwe omgevingswet zal w.s. net zo’n operatie worden als de transities in de zorg. Er komt echter wel een dimensie bij. De ambtenaren zullen op een andere manier moeten gaan werken. Van NEE tot Ja mits. Dit zal een behoorlijke aanpassing aan de manier van werken worden.

Voor de openbare ruimte hebben we het IBOR vastgesteld. In dit onderhoudsplan zitten nog behoorlijke bezuinigingsslagen. Het CDA wil graag aan het einde van het jaar samen met de ambtenaren een evaluatie maken , om vanuit de praktijk te kijken of we met de huidige onderhoudsafspraken Urk nog steeds de PAREL van Flevoland kunnen noemen.


Pijler 4: de bedrijfsvoering.

Vorig jaar hebben we als raad  in de kadernota ruimte gegeven voor een personeelsuitbreiding. In de kadernota van dit jaar lezen we echter dat er nog MEER personeel bij moet. Vorig jaar een concreet voorstel, dit jaar een wat vagere vraag en ook nog niet gedekt? We lezen beleidsadviseurs op strategisch niveau. We moeten keuzes maken in het werkpakket.  Het CDA wil met nadruk zeggen dat het heel belangrijk is dat er straks ook nog mensen op de werkvloer en buitendienst  werken en niet alleen mensen die nota’s opstellen. Zo kan er straks geen uitvoering worden gegeven aan al onze goede nota’s.

Ons zorgenkindje blijft de ICT. Een moeilijke afweging omdat we steeds meer zaken digitaal moeten regelen en anderzijds de kosten goed in de gaten te houden. Vorig jaar is er door de nieuwe begrotingsregels in het IBT een nieuwe manier van toeschrijven gekomen. Dit hield in dat ICT en personeelsbeleid t.a.v. inhuur derden en adviesbureaus verdeeld is over een aantal budgetten.

Het CDA heeft toen gevraagd om naast de wettelijke manier van toeschrijven voor ons als raad over deze onderwerpen een apart staatje te maken waarin de kosten allemaal bij elkaar staan zodat we deze budgetten WEL goed kunnen controleren.

Terecht wordt in de kadernota de kansen voor samenwerking met de Noordoostpolder genoemd. In dit kader merken wij op dat de relatie met onze buurgemeente een belangrijke is. En voor een goede relatie is een college nodig met een goede bestuurlijke antenne en een college dat werkt vanuit draagvlak. Samenwerking mag geen huis zijn dat op zand is gebouwd. Niets schadelijker voor een goede relatie dan het stopzetten van een lopende samenwerking. Samenwerking ja, maar dan wel gedragen door de gemeenteraad. College, betrek ons voortaan tijdig als er een samenwerking binnen de ambtelijke diensten wordt opgetuigd.

Pijler 5: IBT

Het provinciale toezicht op ons beleid. Gelukkig is er de afspraak dat de provincie terughoudend op de achtergrond meekijkt. We zijn op Urk mans genoeg om onze zaken op orde te  hebben. En dat brengt ons bij een zorgpuntje, het archief. Uitbesteed aan het Erfgoedcentrum en daar ga je, dit loopt nog steeds niet goed en omdat het uitbesteed is, kunnen we dit punt zelf niet sneller en goedkoper op de rit krijgen?

 

Het CDA wil nog een aantal punten benoemen:

De stand van de reserve:

We brengen volgens deze kadernota in 2018  € 45000.- ten laste van de algemene reserve. We hebben vorige week vernomen dat het acres in de mei-circulaire weer positiever is uitgevallen en willen graag zien dat deze extra middelen eerst worden ingezet om de € 45000 te dekken, zodat onttrekking van de reserve niet noodzakelijk is.

Verkeersproblematiek oude dorp.

De oplossing laat nogal op zich wachten. Kleine deelgebieden zijn al blauwe zone. Er staan borden dat grotere vrachtwagens bepaalde straten niet in mogen rijden.

Kunnen er met ROVA  gesprekken gevoerd worden over de grootte van de vuilniswagens? De chauffeurs doen haast wonderen om in iedere straat te komen, maar kunnen niet voorkomen dat er schade aan gevels en of erfafscheidingen komen. Het CDA zou graag ivm de doorontwikkeling van GEMAC zien dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid van ondergrondse containers in het oude dorp, zodat de mensen goed hun afval kwijt kunnen zonder onbehouwen containers. Het is toch een beschermd stads en dorpsgezicht. Ook in het kader van de cultuurhistorie zijn de containers een doorn in ons oog. Hiervoor wil het CDA een motie indienen.

We lezen op blz 26 de mogelijkheid om het zwembad te verzelfstandigen. Van het CDA mag dit proces geschrapt worden. Er is geen gemeente die niet na privatisering geconfronteerd is met hogere kosten.

Op blz 29 lezen we dat er een tekort is in de algemene reserve grondexploitatie is van € 80.000.= Ook hierin zou het CDA graag zien dat er eerst van uit het acres een aanzuivering komt voordat we dit geld uitgeven aan andere zaken.

 

Voorzitter, tot slot. Een zeer bekende tekst waar ik mee wil eindigen , Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen. Vanuit die gedachte wil het CDA zich inzetten voor constructieve relaties met alle coalitie- en oppositiepartijen, in het belang van ons mooie dorp Urk. Moge God het werk van College en gemeenteraad, en ook van de ambtelijke staf zegenen. Ons past bescheidenheid in dat licht.

 En dan de ingediende moties:

 

Onderwerp: faciliteren startende zelfstandige professionals

 

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 6 juli 2017;

 

De raad,

 

overwegende,

 

- dat Urk veel startups kent in de vorm van jonge zelfstandige professionals;

 

- dat deze jonge ondernemingen vaak moeilijk een geschikte werkplek kunnen vinden;

 

- dat het als nadeel wordt ervaren dat directe collega’s worden gemist om mee sparren en projecten te organiseren;

 

- dat een oplossing hiervoor gemeenschappelijke werklocaties kunnen zijn, waar op een nette manier klanten kunnen worden ontvangen en waar met andere ondernemers kan worden samengewerkt;

 

 

van mening zijnde,

 

- dat bovenstaande een vraag genereert die primair door de markt moet worden opgepakt, maar waarbij de gemeente een voortrekkersrol kan vervullen;

 

- dat vaak bestaande bedrijfspanden die voor hun oorspronkelijke doel niet meer geschikt zijn, hiervoor kunnen worden gebruikt;

 

- een voorbeeld van een dergelijke pand het kantoorgebouw van de gemeente is aan het Noorderzand;

 

 

verzoekt het college :

 

 te onderzoeken of het pand aan Noorderzand kan worden gebruikt, al zou het tijdelijk zijn, voor de vestiging van startups, al dan niet in samenwerking met gevestigde bedrijven, zodat een gemengde werkomgeving ontstaat waarin de ondernemers elkaar kunnen versterken;

 

 in algemene zin aandacht geven bij de (her)ontwikkeling van bedrijfsterreinen aan deze nieuwe groep van ondernemers;

 

 hiervoor samenwerking zoeken met stakeholders als bijvoorbeeld de BKU.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Naam:

 

Fractie CDA

Motie 2 doorontwikkelen GEMAC onderzoek ondergrondse containers oude dorp.

                                                             Motie

 

 

 

Onderwerp: Ondergrondse afvalcontainers.

 

 

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 6 juli 2017;

 

overwegende,

 

-          dat in 2007 is besloten het huishoudelijke afval in te zamelen via het Gemac-systeem;

-          dat dit systeem inmiddels vele jaren tot volle tevredenheid werkt;

-          dat de bewoners van het oude dorp echter niet altijd de ruimte hebben om de afvalcontainers te bergen;

-          dat de afvalcontainers de aanblik van het oude dorp ontsieren;

-          dat elders in de gemeente al op diverse plekken gebruik wordt gemaakt van ondergrondse afvalcontainers;

-          dat het systeem van ondergrondse containers ook een oplossing kan zijn voor het oude dorp;

 

 

roept het college op:

 

 

 

- in het kader van de doorontwikkeling van het Gemac-systeem te onderzoeken of ook in

  het oude dorp ondergrondse containers kunnen worden toegepast;

 

- de resultaten van dit onderzoek vóór het eind van het jaar aan de commissie voor te

  leggen;

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Naam:

 

 

Fractie CDA              

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.