25 mei 2020

CDA Urk kritisch over RES Flevoland

Onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2020

In de aanloop naar deze vergadering is ons meer duidelijk geworden wat de Regionale Energie Strategie (RES) precies is. Het is toch vooral een uitvoeringsdocument van beleid dat bij de klimaattafels is uitgedacht. Uitgedacht door organisaties waardoor wij ons niet echt vertegenwoordigd voelen. 

Genoeg is goed genoeg 

Dat laatste neemt niet weg dat we wel iets moeten met wat van de hogere overheid komt.  Maar ook los daarvan moet we onze plicht niet verzaken als het gaat om de bewaring van de schepping. We kunnen niet zeggen: we zijn voor of tegen windenergie of voor of tegen zonne-energie en van daaruit bepalen we onze stem.

Wat we wel kunnen doen is aandacht vragen voor alternatieven en de vinger leggen bij de keerzijde van oplossingen. We zijn dan ook blij dat in deze concept-RES iets terug te zien is van onze motie Richtinggevende uitspraak startnotitie RES Flevoland, die op 7 november van het vorige jaar raadsbreed is aangenomen. Wat ons betreft had dat nog wel wat meer gemogen, maar op dit vlak moeten we natuurlijk ook onze zegeningen tellen.

We zijn ook blij dat in het RES vooralsnog niet ingestoken is op nog meer wind en zon. De RES is in die zin niet veel meer dan het nog eens vaststellen van reeds vastgelegd beleid. Een punt ook waar de provinciale CDA-fractie steeds op aan heeft gedrongen. Als we al genoeg doen, dan is genoeg..... goed genoeg. 

Roze wolk rond duurzaamheidsmaatregelen

Een probleem dat we wel terug zien, is de roze wolk die rond alle zogenaamde duurzaamheidsmaatregelen hangt. Fossiel is slecht, wind is goed. Er wordt vergeten dat windmolens ruimte vragen, dat ze gevolgen hebben voor natuur en visserij, het landschap aantasten, dat heel veel grondstoffen nodig zijn om ze te bouwen.

Het CDA herkent zich niet in het droombeeld dat wordt gegeven in de inleiding. Dat is nu een typisch voorbeeld van een roze wolk. Net doen of het in 2050 allemaal zo mooi is in de polder....met een geweldig landschap, waar het fijn wonen en recreëren is. Kan dit, terwijl er nog veel meer molens bij gezet worden? Zeg dan gewoon in de inleiding: het landschap is in 2050 weliswaar zwaar aangetast, maar we hebben daardoor wel voldaan aan onze verplichting. Dan vertel je een eerlijk verhaal.

En als we het dan toch over droom hebben: Hoe is het met die jongen die nu 12 of 13 jaar oud is en ook een droom heeft. Een droom om net zoals zijn vader deed: varen en vissen op de zee. Kan dat nog wel in 2050?

Kernenergie geen taboe meer 

Het is ook niet voor niets dat het CDA met die dromen die echt gedroomd worden, aandacht heeft gevraagd voor alternatieven. Wij vinden het jammer dat in de RES staat dat voor kernenergie nog onvoldoende draagvlak is. In de publieke opinie is kernenergie geen taboe meer. Om dat te zien moeten we wel uit die roze wolk stappen. Want het is de roze wolk die een gezonde discussie over alternatieven vertroebelt. Een roze wolk die een echt goed groen beleid in de weg staat.

Gelet op dit alles kan het CDA instemmen met het raadsvoorstel zoals dat nu voor ligt. Het raadsvoorstel vraagt in te stemmen met het zakelijk deel van het RES. Dat is het Flevolandse bod zoals dat beschreven is vanaf pagina 50. Het overige deel van de concept-RES nemen we slechts voor kennisgeving aan.

Door het op deze manier te besluiten, binden we ons niet bij voorbaat aan een concepttekst die naar ons oordeel een te idealistisch beeld beschrijft en nog onvoldoende aandacht besteedt aan de keerzijde van de voorgestelde maatregelen.

Wel kunnen we instemmen met het zakelijke deel, omdat het Flevolandse bod uitgaat van reeds vastgesteld en daarmee vaststaand beleid. Op die manier wordt ook onderstreept dat het een goede strategie is om de RES niet te gaan gebruiken om het bestaande beleid bij voorbaat op te plussen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.