Ontmoeting en zorg voor elkaar

Wie wil er niet een geschikte woning in een gezellige wijk? Een wijk waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en tijd hebben voor elkaar. Wonen zoals in onze Doesburgse wijken.

Het CDA wil de wijken verder versterken door:

 • In iedere wijk te werken aan toegankelijke ontmoetingsplekken, waar heel diverse activiteiten mogelijk zijn;
 • Gebruik te maken van bestaande wijkcentra en door een creatieve kijk te hebben op gebouwen en plekken die vrijkomen;
 • Ideeën aan te dragen bij Woonstichting IJsselland voor nieuwbouw in de stad;

Ontmoeting 

Als contact leidt tot échte ontmoeting, dan ontstaan er waardevolle verbanden. Juist dan kunnen we veel meer voor elkaar betekenen op gebieden als:

 • Armoedebestrijding, door tijdige signalering van teruglopende buffers;
 • Gezondheidszorg, door te luisteren naar elkaars problemen;
 • Verbetering van laaggeletterdheid, door samen de krant te lezen en schaamte weg te nemen;

Met alleen een wijkcentrum zijn we er nog niet. Hebben we het niet allemaal eens nodig dat we worden meegevraagd? Door elkaar letterlijk ‘bij de hand nemen’ wordt een drempel genomen, waar we uit onszelf soms maar moeilijk overheen komen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Met het bij de hand nemen werken we ook aan een van de grootste problemen van deze tijd:

Eenzaamheid

De meeste eenzaamheid wordt ervaren door oudere mensen, die langzaam hun sociale netwerk kwijtraken. Maar er is ook eenzaamheid onder éénouder gezinnen en onder jongeren. Daarom wil het CDA

 • Een conferentie over eenzaamheid bij verschillende groepen. Samen met maatschappelijke organisaties en de politiek de urgentie vaststellen en oplossingen aandragen;
 • Eenzaamheid bestrijden op meerdere fronten. Het gaat over zorg, veiligheid, toegankelijkheid. Een van de wethouders draagt zorg voor de coördinatie;
 • Meedoen in de samenleving is belangrijk bij het bestrijden van eenzaamheid. Onze stad moet rolstoel- en rollatorvriendelijk zijn. Waar geen trottoirs liggen worden looproutes duidelijk aangegeven. Waar nodig wordt de snelheid aangepast;
 • Een bankje is ook een ontmoetingsplek, de gemeente steunt de organisaties die routes met bankjes inrichten;
 • Signalen van professionals in zorg en begeleiding worden actief opgepakt. Daarvoor wordt een meldpunt ingericht bij de Buurtacademie op de Linie. Er is terugkoppeling naar de melder;

Zorg

Zorgorganisaties hebben een belangrijke rol als het gaat om ontmoeting en eenzaamheid. Zij wijzen op het belang van een goed netwerk in de directe omgeving van zorgbehoevenden. Dat vraagt ook om continuïteit van zorg en begeleiding. Het CDA ziet graag langere termijn contracten afgesloten worden met organisaties als Zozijn, Caleidoz of Santé. Nu is de contractduur slechts een jaar.

Goede zorg betekent ook afscheid nemen als men weer in staat is zelf de regie te nemen. Uit onderzoek blijkt dat er te lang onnodige zorg wordt gegeven. Er moet een cultuuromslag komen waarbij zorg eerder, maar wel op verantwoorde wijze, wordt afgebouwd.

Het ‘Centrum Jeugd en Gezin’ laat goed zien waar continuïteit en commitment toe leidt. Een goed functionerend team van hulpverleners treedt op als procesbegeleider in zelfredzaamheid en verdient daarmee de steun van ons allemaal.

Een groene omgeving

De groene kwaliteit van onze stad is van belang voor leefbaarheid en onze gezondheid. Meer groen leidt bovendien tot sociaal contact, geeft recreatiemogelijkheden en leidt tot verkoeling. De wandelroutes met bankjes voor ouderen zijn daar een voorbeeld van. Groen geeft niet alleen speelmogelijkheden voor kinderen, het werkt ook positief op de gezondheid.

Daarom wil het CDA:

 • Stimuleren dat een deel van het groenonderhoud wordt uitgevoerd door omwonenden. Op de IJsselkade gebeurt dat al. Deze bewoners kunnen andere wijken aan de hand nemen om met tips op weg te helpen. Daarmee zou ontmoeting worden versterkt, eenzaamheid worden bestreden en geldelijke lasten verminderd;
 • Het gebruik van de openbare ruimte bevorderen door meer aandacht te geven aan vergroening. Wandelen en fietsen stimuleren boven het gebruik van de auto. In elke wijk is een openbaar toilet beschikbaar;
 • Een groene omgeving voorkomt ook problemen als wateroverlast. De gemeente zorgt voor goede afwatering in straten en op paden achter de bebouwing door de aanleg van putten en afvoeren;

Sport voor iedereen bereikbaar

Het CDA onderkent het grote belang van sportbeoefening in Doesburg. Het levert een positieve bijdrage aan de mentale en fysieke gezondheid. Bovendien werkt sport in verenigingsverband bevorderend voor de sociale samenhang binnen onze stad.

 • Het CDA ziet toekomst voor een zwembad en een sporthal in Doesburg;
 • We onderzoeken de voordelen om een nieuwe sporthal naast het zwembad Den Helder te bouwen. Mogelijk biedt het ook kansen voor een breed sportcomplex met regionale betekenis;
 • De gemeente neemt een proactieve houding naar (sport)verenigingen aan zodat een zo breed mogelijk publiek het plezier van sporten mag ervaren;
 • Accommodaties zijn toegankelijk en de beschikbare buitenruimtes worden zo goed mogelijk benut. In overleg met de SGRD (Stichting Gehandicapten Raad Doesburg) worden beheerders en eigenaren van sportaccommodaties over toegankelijkheid geadviseerd;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.